86. Gjelstad.

     Navnet skrives 1668: Giellestad med Brudzrøed. 1723 Gielstad med Bruserød. Senere Gjelstad.
     Skyld. Fuldgaard. 1661: 6 bismerpund smør og Bruserød 1/2 pd. smør. Senere uforandret.
     Eiere. Størsteparten var i begyndelsen av 1600-tallet bondegods, men i anden halvdel av aarhundredet gik mesteparten av gaarden over til byborgeren Kristen Simensen i Sandefjord. Fra hans arvinger gik gaarden over til Henrik Mogensen, og fra ham igjen ca. 1729 til Vincent Stoltenberg. Hans enke solgte 1764 til brukerne. Siden bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 4 7 5 10 - -
1668 4 12 5 10 60 16 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 19 - 12 60 16 t. havre, 3/8 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 4 12 - - - 12 tønder.
18201 3 11 - - - 11 tønder.
1835 5 24 - 13 - 23 3/4 t. havre, 1 1/8 byg, 19 1/2 t. poteter.
1865 6 29 - 19 - 18 1/2 t. havre, 1 7/8 hvete, 1 1/2 rug, 4 1/4 byg, 20 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget sagtømmer; litt bøk. Al tjenlig rydningsjord er ryddet. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Temmelig god jord. Vel bebygget. God aker og eng. Slet fæhavn. - 1803. Slet ingen skog. Havnen meget skarp. - 1820. Ikke nok skog til husbehov. Slet havn. Besværlig adkomst til utmarken. Lider av vandflom. God jordart.

Brukere.

     Den første bruker er Brynhild 1593-95. Saa Anders 1604-18. - Ingebret 1624-45. Efter ham Reier Ingebretssøn, f. 1604, fra 1649-75. Fra 1661 har han Laurits f. 1630 som medbruker for en tredjepart. Han sitter til 1711, fra 1699 sammen med Ellef. Fra 1711 til 1720 er det tre brukere: Isak, Jørgen og Ellef. Isak døde 1737; gift med Karen Olsdatter som døde samme aar. Tre barn: 1. Nils, f. 1698. 2. Gunhild, gift med Anders Pederssøn Haughem. 3. Maren, gift med Abraham Larssøn Teigen.
     I 1723 gaar Jørgen og Ellefs parter over til Ole og Reier. Reier døde 1742. Han var gift med Astrid Amundsdatter. De var barnløse.

Gaardens Historie fra 1764.

     I 1764 sælger Vincent Stoltenbergs enke Karen Grønhoff gaarden til tre, nemlig Hans Nilssøn, Kristoffer Anderssøn og søn Jørgen og Ivar Torstenssøn, hver en tredjepart (2 pd.) for 300 rdl.
Bruk 1 (2/3).
     Hans Nilssøn kjøpte 1764 bruket. Var vistnok ugift. Allerede i 1771 sælger han til Isak Nilssøn for 425 rdl.
     Isak Nilssøn 1771-89. Han var gift med Gunhild Olsdatter. De hadde fire barn: 1. Ole, se nedenfor. 2. Kirsti, f. 1779. 3. Nils, f. 1781. 4. Anders, f. 1784.
     Isak maa ogsaa ha kjøpt den part av gaarden som enkefru Stoltenberg i 1764 hadde solgt til Kristoffer Anderssøn og søn Jørgen, idet han i 1789 sitter som eier av 2/3 av gaarden. I dette aar deler han bruket mellem fire, nemlig sine brødre Ole og Nils, sønnen Ole og svigersønnen Ole Larssøn.
     Ole Nilssøn 1789-1812, f. 1750, død 1817. Gift 1773 med Anne Marie Hansdatter. Fem barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Hans, f. 1777, gift 1800 med Elsebet Kristoffersdatter Løken. Han fik 1802 20 mærker smør i gaarden av faren for 599 rdl., men sælger alt to aar senere til bror Nils. 3. Kristoffer, se nedenfor. 4. Anne, f. 1788. 5. Peder, se nedenfor.
     Ole Nilssøn solgte 1802 bruket til sønnene Hans og Nils, men kjøpte senere Ole Larsen og Anders Nilsens parter, tilsammen 1 pund 8 mærker. Denne part sat han med indtil han i 1811 og 12 overdrog den til sine to sønner Kristoffer og Peder.
     Kristoffer Olsen 1811-ca. 30. Født 1785 og gift 1811 med Maren Paulsdatter Sand. Fra Kristoffer gaar parten i 1830-aarene over til Ole Eriksen, og fra ham til Gullik Torsen som døde i 1846. Paa skifte efter ham 1847, blev parten utlagt enken Karen Anne Hansdatter for 700 spd. Hun sælger 10 aar efter til sønnen Tor Gulliksen som døde i 1859. Hans arvinger skjøter samme aar bruket tuk Hans Gulliksen for 500 spd.
     Peder Olsen 1812-ca. 30. Født 1793 og gift 1816 med Kari Tobiasdatter Løken. Fra Peder gik bruket over til Kristoffer Sørensens enke Sibille, som i 1832 egtet Nils Hansen Holmen. Nils solgte 1852 til søn Lars Nilsen for 500 spd. og ophold.
     Nils Olsen 1802-13, f. 1774. Gift 1797 med Sibille Hovelsdatter. Et barn: Ellen Marie, f. 1799.
     Nils kjøpte som før nævnt i 1804 av broren Hans 20 mærker smør som sammen med de 4 mærker han i 1802 hadde kjøpt av faren Ole Nilsen utgjør 1/6 av gaarden. I 1804 solgte han en liten part (4 mærker) til Nils Simonsen, som senere solgte til Nils Kristoffersen. Fra ham gik parten over til Anders Mikkelsen Hvataaker. Størsteparten av bruket sat Nils med til 1813, da han solgte til Peder og Anders Mikkelsønner. (Om Anders se nedenfor.)
     Peder Mikkelsen 1813-30, f. 1782, død 1838. Var fra Sandeherred og gift 1804 med Tonette Torstensdatter Gjelstad. Fire barn: 1. Mikkel, se nedenfor. 2. Tonni Marie, f. 1819, egtet 1857 Anders Kristensen Løken. 3. Matias, se nedenfor. 4. Inger Marie, f. 1829.
     Peder kjøpte som foran nævnt i 1813 en part av Nils Olsen, men hadde allerede i 1806 overtat 2 pund (bruk 2) fra sin svigerfar Torsten Iversen. I 1830 sælger han bruket til søn Matias, f. 1825 og Andreas Jørgensen for 850 spd. Disse deler bruket mellem sig i 1836. Matias beholder halvparten, og efter hans død skjøter hans enke Gunhild den i 1873 til Mikkel Matisen for 1100 spd. Den anden part skjøter Anders Jørgensen 1836 til Mikkel Pedersen for 800 spd. Hans enke Berte Karine Andersdatter blev gift med Ole Postumus Olsen som overtok bruket og sitter til 1888.
     Anders Mikkelsen 1813-46 kjøpte som før nævnt samtidig med sin bror i 1813 en part (9) av Nils Olsen. I 1846 skjøter han til Johannes Johannesen for 1200 spd. Fra ham gik bruket over til svigersøn Laurits Olsen.
Bruk 2 (1/3).
     Iver Torstenssøn 1764-79, gav i 1764 300 rdl. for bruket. Født 1715, død 1789. Gift to ganger. 1. med Randi Matsdatter, f. 1721, død 1748; 2. ca. 1750 med Berte Jakobsdatter, f. 1725, død 1773. Fem barn (tre og to): 1. Maren, f. 1744. 2. Ingeborg, f. 1745, gift 1778 med Ole Hanssøn Gjein. 3. Anne, f. 1747. - 4. Torsten, se nedenfor. 5. Dorte, f. 1756, gift 1790 med Rasmus Kristensen.
     Iver sitter allerede i 1740-aarene som bruker her, men eier blir han først i 1764.
     Torsten Iversen 1780-1806 kjøpte bruket for 320 rdl. av Nils Gundersen som hadde sittet med det ett aar. Født 1752, død 1809. Gift 1781 med Maren Taraldsdatter Askjerød. To barn vokste op: 1. Berte, f. 1783. 2. Tonette, f. 1786, gift 1804 med Peder Mikkelsen fra Sandeherred. Peder overtok bruket efter svigerfaren 1806 og kjøpte senere part i bruk 1. (Se nærmere om ham der.)


Innhold