90. Gjerla.

     Navnet skrives 1593 Gierløff, 1605 Gierloff, 1668 Gierlouff, 1723 Gierlow.
     De sprogkyndige tør ikke gi nogen bestemt forklaring paa hvordan navnet kan være opstaat.
     Skyld. 1661: 7 1/2 pd. smør. Senere uforandret.
     Eiere. Vi faar indtryk av at gaarden i gammel tid var selveiergods for den nævnes aldrig som tilhørende kronen, adelsmænd eller kirken.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 12 7 11 - -
1668 2 10 5 8 50 16 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 4 15 - 10 50 17 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 10 - - - 10 tønder.
1820 2 10 - - - 10 tønder.
1835 4 13 - 9 - 17 1/4 t. havre, 1/8 hvete, 1/2 rug, 1 1/8 byg, 8 1/4 t. poteter.
1865 4 16 - 10 - 13 t. havre, 1 7/8 hvete, 1/2 rug, 3 1/2 byg, 9 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Furu- og granskog til sagtømmer; nogen bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. Bækkekvern til husbehov. - 1723. Skog til husfornødenhet og smaalast. Middelmaadig jord til aker, men skarp til eng. Gode hus og gjerder; maatelig god aker og eng. Daarlig havnegang. Sag og kvern. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Har havn. - 1820. Skog til husbehov og litt til salg. God havn. Litet vandfald med sag og kvern.

Brukere.

     Halvor er bruker i 1590-aarene, nævnes ogsaa i 1604. - Efter ham sønnen Lars Halvorssøn utover mot 1660. Lars var gift med Jøran Hansdatter. De hadde fire barn: 1. Halvor, f. ca. 1606, sat som bruker fra 1664-1675. 2. Guri, gift med Ole Rørkoll. 3. Mari, gift med Guttorm Larssøn, se nedenfor. 4. Kari, gift med Iver Anholt.
     Efter Halvor Larssøn overtok hans svoger Guttorm Larssøn gaarden i 1675. Han døde mellem 1675 og 1700, og enken Mari Larsdtr. drev saa bruket til 1701, men da hun var blit gammel og svak og ikke længer kunde fortsætte som bruker, overdrog hendes svoger Iver Anholt og Kristen Rørkoll, som var gift med hendes søsterdatter Anne Olsdtr. Rørkoll, i 1701 bruket paa hendes vegne til Torsten Franssøn Bergan. Torsten var gift med hendes anden søsterdatter Mari Ivarsdtr. Anholt. Torsten solgte i 1701 halve gaarden til Lars Halvorssøn Hønsvald og hans bror Vidkun Halvorssøn. Vi vet ikke hvor længe Torsten blev sittende med den anden halvpart, men i 1730 var den gaat over til to eiere, Abraham Nilssøn og Paul Duus.
Bruk 1. (1/2 g.)
     Vidkun Halvorssøn 1701-1715, kjøpte mellem 1701 og 1706 sin bror Lars's part saa han blev eier av halve gaarden. Gift med Maren Helgesdtr., død 1706. Tre barn. 1. Helge, bodde paa Gjerla, men overtok ikke bruket. Hans datter Aase blev gift med Abraham Nilssøn. 2. Berte, f. 1680, død 1750 ugift. Paa skiftet efter faren i 1715 fik hun forlods utlagt 6 rdl. til utstyr "om det maatte behage Gud at forsiufne hende med en husbond", men nogen husbond blev det altsaa ikke. 3. Halvor, se nedenfor.
     Halvor Vidkunssøn 1715-1744. Født 1682, død 1744. Gift 1. med Anne Jakobsdtr., f. 1682, død 1738. Gift 2. Kari Torstensdatter Bergan. Hun egtet efter mandens død Hans Vennerød, og blev boende her. Seks barn (fem og et): 1. Jakob, bor S. Stavnum. 2. Anders, bor Sti i Kodal. 3. Vilhelm, f. 1715, død 1747. 4. Lars, se nedenfor. 5. Marte, f. 1724. - 6. Anne, f. 1742.
     Lars Halvorssøn 1744-68. Født 1717, død 1777, gift med Anne Jakobsdtr., f. 1714, død 1766. To barn: 1. Halvor, se nedenfor. 2. Jakob, f. 1756. Lars overtok en part av bruket i 1744, og i 1759 skjøtet moren, som var blit enke i andet egteskap, resten til ham for 148 rdl.
     Halvor Larssøn 1768-88. Født 1745, død 1789, gift 1769 med Sibille Fransdtr. Bergan, f. 1741, død 1826. Fem barn: 1. Anders, se nedenfor. 2. Anne, f. 1772, gift 1796 med Henrik Franssøn Gjein. 3. Anne Marie, f. 1777. 4. Gunhild, f. 1782, gift 1801 med Nils Hanssøn Holtet. 5. Lars, f. 1785. Efter Halvors død blev arvingerne sittende med bruket i nogen aar fremover. I 1796 solgte de størsteparten til bror og medarving Anders Halvorssøn for 497 rdl., og i 1802 en liten part hvortil hørte sag og kvernbruk til samme for 37 rdl.
     Anders Halvorssøn 1796-1833. Født 1770, død 1833. Gift med Inger Nilsdtr., f. 1777, død 1849. Vi kjender to barn: 1. Helene Sofie, f. 1801. 2. Halvor, se nedenfor. Enken giftet sig igjen 1840 med Jørgen Svendsen Løken.
     Halvor Andersen 1834-67, f. 1802, gift 1830 med Helene Marie Danielsdtr., Mellem-Borge, f. 1811, død 1866. Seks barn: 1. Anders, se nedenfor. 2. Anne Martine, f. 1833, gift 1858 med Hans Iversen Hørdalen. 3. Daniel, f. 1839, død 1862, matros. 4. Lars, f. 1841, død 1859, matros. 5. Lene Marie, f. 1844. 6. Helle Martea, f. 1851.
     Halvor arvet halve bruket efter faren i 1833, og kjøpte i 1849 den part som stedfaren Jørgen Svendsen hadde for 600 spd. I 1867 skjøter Halvor halve bruket til Nils Mikkelsen Trevland for 1400 spd. Nils blir sittende til 1903. Den anden part hadde han i 1855 skjøtet til søn Anders for 1200 spd. og ophold.
     Anders Halvorsen, f. 1830 gik konkurs i 1860 og parten blev i 1863 ved auktion solgt tilbake til faren Halvor Andersen for 1660 spd. Han skjøter samme aar til Ole Nilsen for 1800 spd. Ole's enke Anne Regine Hansdtr. solgte i 1877 parten til Samuel Johansen for 8000 kroner.
Bruk 2. (1/2 g.)
     Bruk 2 blev som nævnt delt mellem Paul Duus og Abraham Nilssøn. Paul Duus solgte i 1737 sin del til sit søskendebarn Kristen Hanssøn for 210 rdl. Kristen var fra Rømminga og gift med Helvig Sørensdtr. N. Møkkenes. To barn vokste op paa Gjerla: 1. Hans, f. 1736. 2. Berte, f. 1743. I 1762 solgte Kristen parten for 450 rdl. til Helge Abrahamssøn, og flyttet bort. Om Helge se mere nedenfor.
     Abraham Nilssøn ca. 1730-62. Var tambur. Født 1708, død 1762. Gift 1. med Aase Helgesdtr., datter av Helge Vidkunssøn paa bruk 1. Aase var født 1709, død 1739. Hun hadde odelsret til en del av Gjerla som Abraham løste pengemangelslysning over i 1736. Gift 2. med Karen Iversdtr. Seks barn (et og fem): 1. Helge, se nedenfor. - 2. Kari, f. 1742. 3. Anne, f. 1745 paa Holand i Kodal. 4. Mari, f. 1764, død 1763. 5. Anne Marie, f. 1750. 6. Iver, f. 1752.
     Da Abraham døde, kjøpte enken Karen Iversdtr. pladsen Holmen u. Holt og flyttet dit.
     Helge Abrahamssøn 1768-86, f. 1737, død 1804. Gift tre ganger. 1. 1764 med Anne Olsdtr. Skaugen; 2. med Mari Rasmusdtr., Søndre Borge, f. 1746, død 1792; 3. med Else Andersdtr., f. 1743, død 1803. Et barn av første egteskap: Anne, se nedenfor.
     Abraham Franssøn 1786-92, f. 1756, død 1792. Gift ca. 1785 med Anne Helgesdtr., f. 1766, død 1807. To barn: 1. Anders, se nedenfor. 2. Anne Helvig, f. 1790, gift 1810 med Iver Kristofferssøn Sjeland.
     Abraham kjøpte bruket i 1786 av svigerfaren for 700 rdl. Efter hans død i 1792 giftet enken sig samme aar med Hans Halvorssøn Flaatnes, f. 1763. I dette egteskap var det to barn: 1. Andrea, f. 1793. 2. Halvor, f. 1803, gift 1830 med Helene Marie Danielsdtr. Mellem-Borge.
     Anders Abrahamsen ca. 1807-1847, f. 1787, død 1871. Gift 1810 med Karen Marie Kristensdtr. Skjelbrei. Tre barn: 1. Berte Johanne, f. 1816, gift 1837 med Ingebret Olsen Søndre Borge. 2. Helene Marie, f. 1821, gift 1852 med Hans Kristian Trulsen Skarpe-Borge. 3. Karen Anne, f. 1830.
     Anders solgte i 1837 halve bruket til svigersøn Ingebret Olsen for 800 spd., og ophold, og i 1847 resten til den samme for samme pris.
     Ingebret Olsen 1837-71, var fra Søndre Borge, f. 1801 og gift 1837 med Berte Johanne Andersdtr. Syv barn: 1. Ole, f. 1838, gift 1863 med Anne Martine Hansdtr. Kroken. 2. Karen Amalie, f. 1839, gift 1860 med Hans Kr. Hansen Kroken. 3. Martine, f. 1841. 4. Matias, f. 1848, død 1867. 5. Maren Andrine, f. 1850. 6. Bredine, f. 1853. 7. Juliane Augusta, f. 1856.
     Ingebret drev ogsaa skibsrederi. I 1871 skjøtet han bruket til Iver Andersen Rød for 3300 spd.


Innhold