112. Gjersø.

     Navnet skrives 1593, 1604 og 1605 Gierzrødt. 1668 Jerzøe. 1723 Jersøe. Senere Gjersø. Det skriver sig fra mandsnavnet Geirr eller muligens Geirulfr.
     Skyld. Gaarden var tredingsgaard. I 1661 var skylden 3 bismerpund smør og underliggende plads Enger 1 bismerpund. 1668 uforandret.
     Eiere. Gjersø var kirkegods fra saa langt tilbake som gaardens historie kjendes. Den tilhørte Vor Frue kirke i Tunsberg og blev i 1803 solgt til brukerne.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 7 4 9 - -
1668 2 7 4 6 36 10 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 3 12 - 8 36 11 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 2 8 - - - 10 tønder.
1820 2 11 - - - 10 tønder.
1835 2 15 - 13 - 13 t. havre, 1/4 rug, 2 byg, 12 t. poteter.
1865 3 24 - 17 - 20 1/4 t. havre, 4 hvete, 1/4 rug, 4 1/8 byg, 23 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget smaat sagtømmer og smaalast. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Temmelig god jordart. Hus og gjerder i noksaa god stand, men aker og eng slet. - 1803. Ikke fornøden skog til brænde og gjerdefang. Liten havn. - 1820. Skog til gjerdefang. Maatelig havnegang. God jordbund. Let bruk og stor vidde.

Brukere.

     Da gaarden er gammelt kirkegods, var brukerne fra gammel tid av leilændinger. Oluf heter brukeren 1593-1627. - Mattis 1629-40, - enken 1645. - Emund Ingebretssøn, f. 1608 fra 1649-ca. 80. - Mattis fra 1686-1713, hadde fra 1701 Ole Olssøn som medbruker. Ole døde 1734, 85 aar gl. Han var gift to ganger. 1. med Astri Emundsdatter som før hadde været gift med Emund Døvle i Andebu; 2. med Anne Kristensdatter, f. 1681, død 1751. Begge egteskap var barnløse.
Bruk 1.
     Anders Hanssøn 1713-37. Var gift med Inger Mattisdatter. Fem barn: 1. Anne, f. 1707, egtet Even Anderssøn Gryte-eie. 2. Sibille, enke efter Anders Anderssøn, Rom i Slagen. 3. Hans. 4. Matias, se nedenfor. 5. Jon, f. 1718.
     Matias Anderssøn 1740-ca. 87. Født 1715, død 1796. Gift to ganger: 1. 1746 med Dorete Eriksdatter, f. 1692, død 1773; 2. med Maren Kristensdatter, f. 1734, død 1784. Tre barn (to og et): 1. Anders, f. 1748, død 1783; gift 1778 med Oline Olsdatter Gjersø. Efterlot to barn: Anne, f. 1779 og Dorte, f. 1783, bodde hos stedfaren paa Aamot. 2. Erik, se nedenfor. - 3. Kristen, likesaa.
     Part a. Erik Matiassøn 1790-1800, fik bygsel paa 1 pund smør (1/4) efter faren i 1790, og den samme part fik enken hans skjøte paa i 1802 for 300 rdl., da kirken avhændet gaarden.
     Erik var f. 1754 og døde 1800. Gift med Johanne Andersdatter, f. 1758, død 1806. Fem barn: 1. Anders, se nedenfor. 2. Dorte, f. 1788 og blev i 1818 gift med Hans Larssøn Sjuestok. 3. Matias, f. 1789, død ugift i 1833. 4. Andreas, f. 1795, gift 1825 med Else Andersdatter Gjersø. 5. Jon, f. 1797. Da Erik døde var boet fallit. Enken drev parten til hun døde i 1806 og det var da en netto formue paa vel 500 rdl., og parten var som nævnt gaat over til selveiergods.
     Anders Eriksen var født 1786 og døde 1847. Han overtok efter moren. Gift 1811 med Anne Katrine Hansdatter Kverne, f. 1787, død 1856. Seks barn: 1. Ellen Johanne, d. 1811, gift 1843 med Rasmus Andersen Buer. 2. Karen Lovise, f. 1815. 3. Helene Marie, f. 1817. 4. Hans Kristian, se nedenfor. 5. Ellen Marie, f. 1824. 6. Matias, se nedenfor.
     Hans Kristian Andersen, f. 1820 overtok parten i 1846, men solgte alt i 1850 til bror Matias, f. 1838, for 750 spd. Matias døde i 1857 og hans enke Kirsten Marine Andersdatter egtet i 1859 Lars Abrahamsen. I 1862 kjøpte Iver Guttormsen parten for 1800 spd.
     Part b. Kristen Matiassen 1797-1836, bygslet parten i 1797 og kjøpte av kirken i 1803. Født 1777, død 1836. Gift med Kari Olsdatter. De hadde to barn som begge døde under opveksten. Efter Kristens død giftet Kari sig 1837 med enkem. Jakob Johansen Vennerød. Senere gik parten over til Arne Olsen Hallenstvet hvis enke Idde Amundsdatter m. fl. i 1853 solgte til Kristoffer Arnesen for 800 spd. Kristoffer døde ca. 1879 og parten blev da utlagt e. Ellen Andrea Crøger for 8000 kr. Hun giftet sig senere med styrmand Emil Andreassen.
Bruk 2.
     Ole Olssøn 1701-34, f. 1649, død 1734. Han var gift to ganger: 1. med Astri Emundsdatter; 2. med Anne Kristensdatter. Begge egteskap var barnløse.
     Petter Hanssøn 1735-37. Født 1701, død 1737. Blev i 1735 gift med Ole's enke Anne Kristensdatter. De hadde ingen barn.
     Jens Anderssøn 1738-43. Født 1715, død 1743. Gift 1738 med Anne Kristensdatter. Heller ikke i dette egteskap var det barn.
     Abraham Anderssøn 1744-50, var fra Gusland i Andebu. Han flyttet snart væk.
     Ole Kjeldssøn 1750-73. Født 1726, død 1773. Gift 1754 med Mari Olsdatter Sø. Kverne. Fire barn: 1. Anne, f. 1754, gift 1774 med Hans Halvorssøn Rømminga. 2. Oline, f. 1757, gift 1778 med Anders Matiassen (se bruk 1). 3. Anders, se nedenfor. 4. Berte, f. 1763, gift 1789 med Matias Anderssøn. Ole døde som nævnt i 1773 og enken fortsatte da at drive bruket til 1788 da det blir delt mellem to: sønnen Anders og svigersønnen Hans Halvorssøn.
     Part a. Anders Olsen 1788-1834, fik bygsel i 1788 og kjøpte av kirken i 1803 for 225 rdl. Født 1759, død 1837. Gift 1782 med Anne Jørgensdatter. Fire barn: 1. Else, f. 1788, gift 1828 med Anders Eriksen. (Om ham se foran.) 2. Ingeborg, f. 1790. 3. Marie, f. 1792, gift 1815 med Abraham Iversen (se nedenfor). 4. Karen Anne, f. 1798, gift 1825 med Hans Fredriksen Gjersø.
     Abraham Iversen kjøpte 1834 en part av bruket av svigerfaren og senere andre parter som var kommet paa Ditman Ditmansens og Even Olsens hænder. Født 1791, død 1870. I 1859 skjøtet Abraham til sine to sønner Anders og Matias for 500 spd. og ophold. Han hadde tidligere solgt fra en mindre part til Jørgen Fredriksen.
     Part b. Hans Halvorssøn 1788-1808, var fra Rømminga. Født 1742, død 1808. Gift 1774 med Anne Olsdatter, datter av Ole Kjeldssøn. I 1788 overtok han parten, og fik 1803 skjøte paa samme av kirken for 325 rdl. Hans og Anne var barnløse.
     Efter mandens død giftet enken sig 1810 med matros Frans Martiniussen Bull. Frans Bull fraflyttet parten som i de kommende aar blev opstykket. Størsteparten gik senere over til Matias Hansen, f. 1805, død 1846. Han enke Ellen Marie Jørgensdatter fik utlagt parten ved skiftet efter manden 1847 for skiftetakst 350 rdl. I 1849 giftet hun sig med Anders Hansen. Han solgte i 1857 halvparten til Hans Olsen for 500 spd., og 1872 resten til Hans Kristensen for 300 spd. og ophold.


Innhold