17. Grimestad.

     Navnet. Det utales Grimm'stad, skrives 1661 og 64 Grimestad, 1723 Grimmestad. Det er uvisst om det kommer av mandsnavnet Grim, kvindenavnet Grima eler elvenavnet Grima (det render en bæk her).
     Skylden var i første del av 1600-tallet 2 tylvter hugne bord, men fra 1668 10 linspund tunge.
     Eiere. Halve gaarden (med bygselret over hele) var 1612 og senere utover en tid krongods, resten av skylden var privatgods, tilhørte 1628 borgermesterenken Lucia Hansdatter i Tunsberg, men i 1640-aarene Anders Melsom. I den tid var det dels egen bruker her, dels var Grimestad underbruk, saaledes ca. 1640 under Haug (om denne gaard se Melsom). - Da Vincent Bildt 1640 fik kongeskjøte paa Melsom og andet krongods her i grenden, fulgte Grimestadparten med, og Bildt løste ogsaa snart ut den private medeier. Grimestad blev nu lagt som plass under Melsom og laa slik til 1762, da en av Wulferne solgte Grimestad væk fra Melsom, og siden her det været selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 2 1 - -
1723 - 4 - - - 4 tønder havre.
1803 1 2 - - - 3 tønder havre.
1820 - 4 - - - 2 tønder.
1835 1 4 - 8 - 6 t. havre, 1/8 hvete, 1/8 rug, 3/4 byg, 6 t. poteter.
1865 2 8 - 1 - 8 t. havre, 5/8 hvete, 5/8 rug, 1/2 byg, 8 t. poteter.
      Andre oplysninger. - 1803. Mangler skog og havnegang. - 1820. Taalelig god havnegang. Skog til gjerdefang og litt brænde.

Brukere.

     Trods den beskedne stilling Grimestad længe indtok, er det en god slegtsgaard. Husmanden her fra ved lag 1650 og utover hette Lars Perssøn, var 1664 42 aar. - Tor Larssøn som døde paa Grimestad 1725, 71 aar, er rimeligvis søn, vistnok gift med en Mari Larsdatter, død her 1728, 74 aar. - Sønnen Ola Torssøn faldt væk 1726, 41 aar. Vistnok g.m. Idde Andersdatter fra Vestre Hvaal. Hans barn kjender vi: 1. Lars Olssøn, f. ca. 1718, se Vaktberg. 2. Hans Olssøn, se nedenfor. 3. Mari, gift m. Gullik Lund. 4. Anne, g. m. lensmand Tolleiv Anholt. 5. Line, g. m. Nils Knutssøn, plassen Nygaard u. Rusletvet. 6. Kirstine, g. m. Henrik Albretssøn Laholmen.
     Hans Olssøn ca. 1750-88, første selveier, kjøpte 1762 Grimestad av Johannes Mikkelssøn Wulf for 400 riksdaler. Han var født paa Grimestad ca. 1720, døde 1788; gift 1752 m. Anne Andersdatter fra Krika, døde 1801, 70 aar. De greide sig godt, sat gjældfri. Hadde otte barn: Ingeborg Hansdatter, f. 1753, egtet 72 Mikkel Nilssøn Søndre Raastad. 2. Gunhild, f. 55, egtet 79 enkemand Hans Olssøn Kongsteigen (senere vertshusholder i Larvik). 3. Anne, f. 57, egtet 88 Søren Nilssøn Raastad. 4. Olea, f. 1760, egtet 88 Abraham Kristenssøn Østre Kile. 5. Andreas Hanssøn, se nedenfor. 6. Tomas Hanssøn, se Vestre Hvaal. 7. Idde, f. 68, egtet 90 Lars Mikkelssøn Ødegaarden. 8. Kristen Hanssøn, f. 1770, bor 1801 i Stranda i Sem.
     Andreas Hansen 1791-1837, født 1762, døde 1837. Han løste ut medarvingene og fik overdrat morens halvpart, blev altssa eneeier. Gift 1762 m. Nilia Persdatter fra Haslestad, f. 1764, levde helt til 1854 (90 aar). Av ni barn blev fem voksne: 1. Hans Andreassen, se bruk 2 nedenfor. 2. Anne, f. 1801, egtet 1831 Per Larsen Stavnum. 3. Kristine, f. 1803, egtet 1830 Truls Laagerød. 4. Gunhild Maria, f. 1805, egtet 33 styrmand Simon Nilsen fra Stokkeeiet. 5. Lars Andreassen, f. 1808, gift 35 m. Elen Andrea Hansdatter Haslestad; var nogen aar her paa hjemgaarden, saa paa Botn i Sandeherred, tilsidst vist i S.fjord.

Bruk 1.

     Enken efter Andreas Hansen sat nogen aar med bruket. Ved lag 1850 er Tor Ragnildrød eier; sælger 1851 til Jakob Larsen Balsborge (g. m. Ingeborg Maria Ingebretsdatter). 1868 kom bruket ved auktionsskjøte til Nils Nilsen Unnarstvet, g. m. Andrea Trulsdatter Laagerød, 1882 kjøpte Jens Oskar Gundersen bruket.

Bruk 2.

     Hans Andreassen 1834-47, født 1796; egtet 1823 Anne Hansdatter Haslestad. De kjøpte jordvei paa Buer, Nøtterø, og flyttet dit (se Nøtterø side 468).
     Theodor Gundersen 1847-78, skipper, indflytter, f. ca. 1811; egtet 39 Maren Sofia Jensdatter, f. 1806 paa Østre Hvaal (først g. m. Gjert Henriksen Bull). Hustruen døde 1870, og ved skiftet regnes op av barn: Jens Oskar, f. 1840; Nils Kristian, f. 42; Bernhard, f. 44; Mathias Berg, f. 50; Theodora, f. 47 (egtet 71 skipper Nils Nilsen, bodde paa Storevar).
     Sønnen Nils Kristian Gundersen overtok 1878 jordveien.


Innhold