56. Grytingen.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Grytingh. 1668 Gryttingen, 1723 likesaa. Det utledes ay grjot, sten, og betyr den stenede gaard eller jord. I Tjølling har vi navnet i formen Grøtting.
     Skylden var i 1661: 2 pund 6 mærker smør og i 1668 3 pund smør.
     Eiere. Rødeboken fortæller os at Grytting var kirkegods omkring aar 1400, og blir i kirkens eie henimot 300 aar. Ca. 1700 blir gaarden solgt til bønder og siden er den bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 4 9 - -
1668 2 6 3 8 30 6 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 6 28 6 t. havre, 1/8 td. hvete.
1803 1 6 - - - 6 tønder.
18201 - 3 - - - 3 tønder.
1835 1 4 - 5 - 4 t. havre, 1/8 rug, 1/4 byg, 4 t. poteter.
1865 1 8 - 3 - 6 t. havre, 1/2 hvete, 3/4 rug, 5/8 byg, 9 1/2 t. p.
1Halvparten under Ramsum.

      Andre oplysninger. 1668. Skog knapt til ved og gjerder. Paa grund av daarlig havn intet ryningsland at indlægge. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Næsten ikke skog. Middelmaadig jord. Gode hus og gjerder; temmelig god aker og eng. Noksaa god havn. Klage over at Ole Wulf dæmmer paa engene. - 1803. Omtrent ikke skog. Daarlig havn. - 1820. Slet havn. Ubetydelig skog. Skarp jord.

Brukere.

     1635 heter brukeren Jakob. - Hans fra 1645-61. 1664 er det to brukere: Jørgen Kristenssøn og Kristen Jørgenssøn. Jørgen til 1668 og Kristen til omkring 1700. Han efterfølges da av Kristen Anderssøn som bruker gaarden til 1730. Kristen var gift 2 ganger. Med hvem første gang vet vi ikke, men anden gang med Marte Kristoffersdatter, datter av Kristoffer Unnarstvet (datter Sidsel).

Bruk 1. (1/2).

     Jørgen Perssøn 1730-47, f. 1710, død 1747. Han var fra Veer og gift to ganger: 1. 1730 m. Kari Jakobsdatter; 2. m. Ingeborg Matiasdatter.
     Gutorm Hanssøn 1747-64. Han var gift m. Anne Zakariasdatter, som antagelig var datter av Zakarias Markussøn Østre Borge. De hadde ni barn: 1. Anne, f. 1747. 2. Zakarias, f. 1749. 3. Hans, f. 1751. 4. Kari, f. 1753. 5. Lisbet Dorte, f. 1756. 6. Kristoffer, f. 1758. 7. Nils, f. 1759. 8. Anders, f. 1762. 9. Kristen, f. 1764.
     I 1764 solgte Gutorm gaarden til Markus Zakariassøn og flyttet væk. Markus var visstnok hans svoger og fra Østre Borge. Han sælger allerede to aar senere bruket til
     Anders Kristofferssøn for 400 rdl. Anders blev heller ikke sittende som bruker mere end i et par aar. Allerede i 1769 stykker han bruket op og sælger til Gullik Davidssøn Ramsø, Hans Olssøn Ramsø, Jakob Hanssøn og Ivar Arnessøn, hver en fjerdepart av bruket. Efterat et par av partene var gaat i handelen flere ganger, blir Jakob Hanssøn i 1784 eier av halve bruket.
     Bruk 1 a. Jakob Hanssøn 1769-91. Fik 1769 skjøte paa 1/4 av bruket, og i 1784 fik han skjøte paa en anden 1/4 part av sin stedfar Hans Olssøn Ramsum. Gift m. Helvig Olsdatter Tori. Om slegten se Ramsum. I 1791 gik parten over til sønnen
     Hans Jakobsen 1791-1820. Om ham se under Ramsum.
     Bruket gik saa i handelen i nogen aar indtil det i 1830-aarene blir solgt til Johan Andersen og Guttorm Trulsen. Johan var fra Fen i Sandeherred og egtet 1818 Kari Larsdtr. Haslestad. To barn blev født paa Grytingen: 1. Anders, f. 1838. 2. Antoni, f. 1842. Johan blev sittende med parten til 1845 da han skjøter til Hans Hansen Haslestad, søn av Hans Larsen, for 570 spd. Han var gift med Karen Anne Gundersdtr. Hun blev sittende til 1877 da hun solgte til Ole Andersen for 2000 kr. og ophold.
     Gutorm Trulsens part gik over til sønnen Truls Gutormsen som i 1850 skjøter til Anders Hansen Buer for 200 spd. Han sælger 1870 til Andreas Andersen.

Bruk 2 (1/2).

     Per Abrahamssøn 1733-39, kjøpte halve gaarden av Jørgen Perssøn. Bror av Ivar Abrahamssøn Oserød og f. 1707, død 1739. Gift m. Margrete Andersdatter, datter av Anders Gunnarssøn Rømminga. De hadde to barn: 1. Anders, f. 1735. 2. Maren, f. 1738.
     Jørgen Matiassøn 1740-80, f. 1719, død 1783. Gift m. Anne Kristensdatter. Tre barn: 1. Matias, se nedenfor. 2. Kristine, f. 1759. 3. Kornelius, f. 1760.
     Matias Jørgenssøn 1780-88, søn av ovennævnte. Født 1748, død 1799. Allerede i 1788 sælger han den ene halvdel av bruket til Hans Hanssøn Haslestad og den anden halvdel til Lars Hanssøn.
     Bruk 2 a. Hans Hanssøn 1788-1803, var fra Haslestad. Født 1751 og død 1819. Gift 1876 m. Anne Larsdatter, død 1817. De hadde ti barn. Om barna se Haslestad.
     Hans Hansen d. y. 1803-44, søn av forrige. Født 1788 og g. 1815 m. Olea Andersdatter Lillevar, f. 1789. To barn: Bolette Sofie, f. 1818. 2. Rasmus, f. 1820.
     Anders Hansen 1844-70, var fra Buer og fik skjøte av Hans Hansen for 250 spd.
     Bruk 2 b. Lars Hanssøn 1788-1801, fik skjøte paa den anden halvpart av bruket for 200 rdl. Om ham se Haslestad.
     Hans Larsen 1801-07, fik skjøte av faren (Lars Hansen) for 230 rdl. Født 1770, gift 1805 m. Karen Marie Hansdatter Sjuerød. De flyttet til Haslestad, se der. Hans solgte sin part av bruket til Hans Hansen (bruk 2 a), og Hans Hansen fik saaledes halve gaarden.


Innhold