101. Hundestuen.

     Navnet skrives 1668 og 1723 Hundstuen. Senere Hundestuen.
     Det betegner maaske et sted hvor man har holdt mange hunder, f. eks. for jagtens skyld. Samme navn findes ogsaa i Ramnes.
     Skyld. 1661: 1 1/2 pund smør. 1668 øket til 2 pund.
     Eiere. Rødeboken og D. N. gir os ingen oplysninger fra den ældste tid. Først omkr. 1624 finder vi at Tor Stullen eier en liten part paa 9 smørmærker, og 1640 18 mærker. Fra 1649 og utover brukes gaarden under Fossnes. Preben von Ahnen staar da og like til 1661 som eier av hele gaarden. Johan Richard v. Buchwaldt er fra 1675 eier av næsten hele gaarden; dog har Sivert Vølen en part paa 1/2 pund smør. Men i 1692 kommer en ny eier, nemlig Tunsbergborgeren Hendrich Klein, og han nævnes til 1699. Fra 1715 blir gaarden imidlertid bondegods, idet brukeren Nils Huflaatten eier hele gaarden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 5 2 8 - -
1668 1 5 2 6 26 5 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 1 5 - 2 18 6 tønder havre.
1803 1 5 - - - 5 tønder.
1820 1 5 - - - 5 tønder.
1835 2 7 - 4 - 8 t. havre, 1/4 hvete, 1/2 byg, 10 t. poteter.
1865 4 11 - 5 - 17 t. havre, 1 hvete, 1 rug, 1 1/2 byg, 13 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til gjerdefang, og nogeet bøk til brænde, dog det meste ødelagt av vaadeild. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Temmelig god jord. Har havnegang. - 1803. Skog og havn til fornødenhet. - 1820. God skog, en hel del til salg. God havn. Et litet vandfald med sag.

Brukere.

     Hundestuen blev ryddet i 1612. I de første aarene var den under Fossnes, men fra 1615 er den ødegaard.
     Den første kjendte bruker het Erik; han sat paa gaarden fra ca. 1612-ca. 1635. - Aasmund Nilssøn 1638-75. I mandtallet 1664 er han opført som 107 aar gammel. 1657 staar Ola Jakobssøn, f. 1624 opført som eneeier, men fra 1661 og utover til 1675 sammen med Aasmund Nilssøn. - Haagen nævnes saa 1679-ca. 1700. - Nils fra 1701-11. 1712-17 staar gaarden øde. Nu kommer igjen to brukere, nemlig Hans og enken (efter Nils Huflaatten?) 1719-20. - 1721 Nils og Ola, og 1723 Mads og Ola. 1729 Mads Erikssøn og Tor Olssøn. Tre brukere nævnes her 1738: Mads, Tor og Hans Huflaatten.
     De følgende 25 aar har vi liten eller ingen besked om brukerne her, og vi springer derfor like til 1765.

Gaardens historie fra 1765.

     Hans Olssøn 1765-83, f. 1711, død 1798. I nogen aar hadde han korporal Erik Madssøn som medbruker. 1766 stod gaarden ubebodd. Av skiftet ser vi at Hans har følgende barn: 1. Ole Hanssøn Huflaatten. 2. Lars, se nedenfor. 3. Hans, bor Venaas i Ramnes. 4. Lisbet, død. (Tre barn: Anne, Johanne og Helene hos faren paa Stange i Ramnes). 5. Maren, død paa Lerstang i Ramnes. (Et barn, Johan).
     Lars Hanssøn 1784-1817, f. 1746, død 1817, 71 aar gammel. Han kjøpte gaarden 1783 av faren og brødrene for 490 rdl. Gift med Anne Kristoffersdatter. De hadde fire barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Kristen, f. 1794. 3. Anders, f. 1797. 4. Johan, f. 1801.
     Efter Lars's død blev gaarden delt mellem sønnene Hans og Kristen som fik halvparten hver.
     Hans Larsen 1818-47, kjøpte snart brorens halvpart saa han blev eneeier. Født 1791, død 1854, 63 aar gammel. Han vaar gift med Helene Kristiansdatter, og de hadde seks barn: 1. Anne Elisabet, f. 1818 og gift 1838 med Ole Pedersen Gryte. 2. Karen Lovise, f. 1819; gift a. 1840 med Lars Eriksen Bettum; b. 1848 med Amund Hansen N. Kverne. 3. Lars, se nedenfor. 4. Andrine Marie, f. 1825 og gift 1857 med Kristian Pedersen, Mørken i Ramnes. 5. Kristian, se nedenfor. 6. Mathias, f. 1830.
Bruk 1.
     Lars Hansen 1847-83, f. 1822 og gift med Karen Johanne Kristoffersdatter. Seks barn: 1. Hanne Johanne, f. 1850. 2. Hans, f. 1853, overtok gaarden efter faren. 3. Karoline Elisabet, f. 1855. 4. Kristoffer, f. 1858. 5. Anton Martinius, f. 1862. 6. Ludvig Kristian, f. 1864.
Bruk 2.
     Kristian Hansen 1847-77, f. 1827 og gift med Sofie Martine Sørensdatter. De hadde tre barn: 1. Hans Kristian, f. 1860. 2. Helene Emilie, f. 1867. 3. Søren Hartvig, f. 1870. I 1877 solgte Kristian Hansen bruket til Lars Hansen for 8000 kr.


Innhold