24. Kleppan.

     Navnet skrives 1396 i Klæppum, 1555 Kleppe, 1580 Klep'pen, vanlig form ogsaa senere. Paa gammelnorsk: Kleppar, flertal av ordet kleppr som jo betyr klump, men i gaardnavn mest knatter (altsaa knattegaarden). Nutidsformen er avslitt av bestemt form flertal: Klepparnir.
     Delingen i to omtrent jamnstore gaarder skriver sig vist fra middelaldren, blev kanske fremtvunget ved at halve Kleppan blev kirkegods (se nedenfor).

1. Østre Kleppan.

     Skylden maa 1396 ha været 3 laupar smør; i 1500-tallet er den 3 smørpund, stod til 1838. Skattet som halvgaard.
     Eiere. Laurentiuskirken i Tunsberg eier 1396 3 laupar smør i Kleppum; 1555: 3 pund smør i Østre Kleppan. Blev beslaglagt av kronen ca. 1625; kom i 1670-aarene først til Griffenfeldt, saa til Gyldenløve, endelig 1683 til grev Wedel. Var grevegods til 1750, da en bygdemand kjøpte gaarden. Siden bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 5 7 - -
1668 1 5 2 6 24 6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 8 - 5 22 6 tdr. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/16 td. hvete.
1803 2 6 - - - 7 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1835 3 9 - 7 - 7 t. havre, 1/8 hvete, 1/4 rug, 1 1/8 byg, 10 t. pr.
1865 2 9 - 2 - 6 t. havre, 1/2 hvete, 3/4 rug, 3/8 byg, 1/32 erter, 8 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til ved og gjerder. Intet tjenlig rydningsland. Nylig plantet humlehage. - 1723. Næsten ikke skog. Skarp jord. Gode hus og gjerder; daarlig aker og eng. Ussel fæhavn. Brukeren besværer sig over at delemærkene er usikre. - 1803. Mangler aldeles skog. Meget daarlig havnegang. - 1820. Ingen skog. Slet havnegang. - 1835. Den halve del av Ravnø brukes av Østre Kleppan til havn.

Brukere.

     Gullik skatter for gaarden 1593 og 1604. - Anders ca. 1610-22, efterpaa enken Siri. - Klaus ca. 1626-38, saa enken. - Gullik ca. 1645-62, efter ham Gunhild Halvorsdatter; sønnen deres, Per Gullikssøn, var 24 aar 1664, tjente som soldat (nævnes ikke senere som bruker her); Halvor Gullikssøn Mellem-Fen, Ola Gullikssøn Klaastad og søsteren Anne gift til Grøtterød, var nok herfra. - Ola ca. 1666-85, og efter ham kjender vi tre sønner: Jakob, se nedenfor; Kristen paa Brekke; Anders (ætlinger, se Aamot, Alby, Klaastad).
     Jakob Olssøn ca. 1685-1744, gav 10 daler i førstebygsel, staar det. Han skal være født ca. 1660, levde til 1744. Gift to ganger; 1. m. Mari Sigfredsdatter fra Mosserød i Sandeherred, døde 1728, 57 aar; 2. m. Mari Andersdatter. Skiftet efter Jakob viser 80 daler i formue. Fem barn med første hustru: 1. Simon Jakobssøn, bodde paa Bærevar. 2. Nils Jakobssøn, paa Fen. 3. Per Jakobssøn, se nedenfor. 4. Gunhild g. m. Ambjørn Fekja. 5. Helvig, g. m. Hans Jenssøn Husum.
     Per Jakobssøn 1745-51, døde i 40 aars alder. Gift m. Helvig Persdatter (søn Jakob, f. 1746, levde vist op). Enken Helvig egtet Tore Jenssøn, bodde paa Østre Raastad i Sandeherred.
     Kristoffer Torssøn 1751-77, første selveier, ny mand; kjøpte gaarden for 200 rdl., da greven satte den op paa auktion 1750. Kristoffer kom hit fra Klaastad. Han lot snart sønnen Ola faa det meste av jorden, men beholdt en part (1/4). Døde 1777, 71 aar. Gift 1. 1732 m. Mari Jensdatter Øde-Brøholt, døde 1766, 73 aar; 2. 1767 m. Anne Ivarsdatter som overlevde Kristoffer og siden egtet Lars Olssøn paa Holtan. - Kristoffers barn (ett og to): 1. Ola, se nedenfor. - 2. Ivar Krstofferssøn, f. 1769, blev underoffiser, egtet 1790 Mari Amundsdatter; bor 1801 tilhuse paa Holtan. 3. Mari, egtet 84 Guttorm Knutssøn Holtan.
     Ola Kristofferssøn 1757-80, søn av forrige, hadde 3/4 av gaarden. Født 1734, var jordbruker og hjulmaker, men sat trangt i det. Gift 1757 m. Helvig Kristoffersdatter fra Vestre Hvaal, døde 1766, 34 aar. Egtet saa Anne Margreta Gunnarsdatter Alby. Tredje hustru var Berte Larsdatter Fen. Efter Helvig vokste vist op tre barn: Dorte, Jens, Elen; efter sidste hustru sønnen Kristoffer. - Efter at ha solgt jorden, forsvinder baade Ola og barna fra Kleppan, reiste vist ut av bygden.

Bruk 1 (1/4 av gaarden).

     Kristoffer Torssøn 1766-77, omtalt før. Guttorm Knutssøn 1785-90, svigersøn. Abraham Anderssøn Hvaal 1790-92, kjøpte parten ved auktion for 247 rdl., solgte for 300.
     Hans Abrahamssøn 1792-1822, uvisst hvorfra (efter kirkeboken muligens søn av Abraham Anderssøn Sjuestok og f. 1759). Gift 1792 m. Live Kristensdatter, f. 1767 paa Østre Kile. Hustruen døde 1821 ved ulykkestilfælde (blev kvalt av kuldamp). Av seks barn blev tre voksne: 1. Anne Maria, f. 1792, egtet 1822 Kristoffer Jespersen Haugan. 2. Abraham, se nedenfor. 3. Elen Lovise, egtet Anders Andersen, se bruk 2.
     Abraham Hansen 1822-76. Født 1797; egtet 1822 Lovise Tomasdatter, f. 1801 paa Vestre Hvaal. De hadde ni barn, herav nævner vi: 1. Hans, f. 1823. 2. Trina Amalia, f. 1826. 3. Laurits, døde 1858, 26 aar. 4. Kristiane, egtet 69 skipper Nikolai Nilsen. 5. Maren Lovise. 6. Tollev Arnt, f. 39, døde 67, var da skipper. 7. Markus, f. 43, blev skipper, overtok 76 hjemgaarden. 8. Kristian, f. 45, blev skipper.

Bruk 2 (3/4 av gaarden).

     Ola Kristofferssøn til 1780, se ovenfor. Simon Simonssøn Bruun var eier 1780-81 (om ham se Bærevar).
     Anders Knutssøn 1781-1821, gav 560 rdl. for bruket. Var fra Nordre Fen, f. 1758, døde 1835. Gift 1782 m. Mari Olsdatter fra Lille-Husum, f. 1760, overlevde manden. - Otte av barna vokste op: 1. Maren, f. 1782, egtet 1804 Hans Andersen Strandlia (se Mellem-Fen). 2. Hans, døde 18 aar gl. 3. Anne, ugift. 4. Rasmus, se nedenfor. 5. Anders, se nedenfor. 6. Kristen Andersen, f. 96, se Domsbru. 7. Anne Dortea, f. 1799, egtet 39 Kristen Andersen Fen. 8. Ola Andersen, se Ask.
     (Anders Andersen hadde halve bruket 1821-30. Født 1794, blev underoffiser, egtet 1821 Elen Lovise Hansdatter, bruk 1; de solgte og flyttet til Lille-Husum. - Anders Hansen 1830-39, hadde hat jordvei paa Skjersnes; blev gjort umyndig. - Ola, søn av nysnævnte Anders Andersen, hadde som odelsmand parten nogen aar; solgte 44 til farbroren Rasmus).
     Rasmus Andersen 1816-61, hadde først halve bruket, efter 44 hele. Født 1792, døde 1861. Gift 1828 m. Anne Maria Rasmusdatter fra Holtet, f. 1800 (var i ældre aar sindsvak). Tre døtre: 1. Maren Henrikka, f. 1828, egtet 55 skipper Hans Johannessen fra Fen. 2. Randi Andrea (sindsvak). 3. Anne Helena, f. 32, egtet 56 Johannes Johannessen Fen.
     Svigersønnen Hans Johannessen overtok 58 halve bruket, senere ogsaa resten.

2. Vestre Kleppan.

     Halvgaard, stod fra 1668 for 3 smørpund (hadde tidligere 4 pund).
     Eiere. Ingen rigtig gamle oplysninger om gaarden, og det tyder mest paa at den er gammelt bondegods. Men 1625 er det to i Tunsberg som har faat pantekrav her (Mari Klausdatter og Hans Mogenssøn). 1628 er den rike borgermesterenke Lucia Hansdatter blit eier, stod slik til sin død ca. 1650. Hendes arvinger raadde for gaarden til ca. 1695, da de solgte den til Peder Wulf paa Melsom. Efter ham arvingene som solgte halvten 1722 og resten 1745 til brukerne.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 2 6 - -
1668 1 4 3 5 24 6 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 1 9 - 5 27 8 tdr. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
1803 2 6 - - - 8 tønder.
1820 1 5 - - - 4 1/2 tønde.
1835 3 10 - 6 - 10 t. havre, 3/8 hvete,1/4 rug, 1 byg, 6 t. poteter.
1865 1 11 - 7 - 12 t. havre, 2 3/16 hvete, 3/8 rug, 1 byg, 11 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt smaalast. Ikke mer jord tjenlig til oprydning. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerder og bjerk til brænde, litt kan ogsaa sælges. Middelmaadig jord. Noksaa god aker, eng og havn. - 1803. Ikke nok skg til gjerdefang og brænde. Har havnegang. - 1820. Slet havnegang. Lite eller ingen skog.

Brukere.

     1593 hetter brukeren Gjermund. - Per ca. 1604-25. - Lars ca. 1626-38, efterpaa enken nogen aar. - Ola Larssøn ca. 1645-75, gift m. Anne Gulliksdatter (sønnen Lars Olssøn bor 1706 i Melsomvik). - Hans Helgessøn ca. 1675-1705, g. m. enken efter formanden Ola. Efter dem har vi skifte. Barn: 1. Ola Hanssøn, var ved farens død paa Nøtterø. 2. Abelone, g. m. Hans Paalssøn Hotvet i Sandeherred. 3. Mari, g. m. Kjell Nilssøn Kleppan. 4. Berte.
     Nils Anderssøn ca. 1715-56, var fra Vestre Hvaal, født ca. 1680, døde 1770. Tjente soldat i 16 aar, maa derfor ha været med i ufreden 1709-20. Nils kjøpte 1722 halve gaarden av Mikkel Wulf for 105 rdl. (resten kjøpte sønnen 1745). Gift m. Borild Persdatter, døde 1757, 92 aar. Vi kjender bare ett barn, Per.

Første halvdel.

     Per Nilssøn 1745-80, født omkr. 1715, levde til 1789. Kjøpte denne halvdelen av gaarden 1745 paa auktionen efter Mikkel Wulf. Pris 105 rdl. Per var gift to ganger: 1. 1744 m. Kirsti Andersdatter fra Laagerød, døde 1766, 55 aar; 2. m. Marte Torsdatter, døde 1777, 43 aar. - Barn, tre og ett: 1. Kristen, se nedenfor. 2. Nils Perssøn, f. 1751, kom til Mellem-Smidsrød, Nøtterø. 3. Berte, egtet 82 Gullik Hanssøn (begge døde tidlig her paa Kleppan, barnløse). - 4. Kirsti, f. 1768.
     Kristen Perssøn 1780-1818; lot fra først av svogeren Gullik ha halvten med; fra 1804 sønnen Nils. Kristen var født 1749, levde helt til 1842, rak altsaa over 90. Gift 1774 m. Katrine Sørensdatter, døde 1830, 84 aar. Bare to sønner levde op: 1. Nils, fik jordveien. 2. Søren Kristensen, f. 1781, egtet Maren Andersdatter (Søren døde tidlig; Maren bodde længe som enke i Sandløkka; to døtre: a) Karen Andrea, egtet 33 snekker Karl Andreas Nilsen; b) Siren Maria, egtet 37 styrmand Nils Paul Nilsen).
     Nils Kristensen 1804-1869. Født 1777, døde 1871, blev altsaa 94 aar. Gift 1. 1803 m. Anne Helene Mikkelsdatter fra Mellem-Hvaal, f. 1779, døde 1844; 2. 1847 m. Margreta Hansdatter fra Fen. - Syv barn med første hustru: 1. Karen Andrea, f. 1806, egtet 1830 Kristoffer Abrahamsen Haugan. 2. Maren Henrikka, f. 1809. 3. Marte Andrea, f. 1811, egtet 37 Anders Abrahamsen Haugan. 4. Preben Nilsen, f. 1814, levde 1844. 5. Søren, se nedenfor. 6. Lovise, f. 1819, egtet 56 skibstømmermand Ole Abrahamsen fra Torp i Andebu. 7. Kristen Nilsen, f. 1825, blev skipper, bodde paa Fen.
     Søren Nilsen overtok 1869 jordveien. Født 1817, var 1865 skipper og ugift, men egtet senere Oline Maria Andersdatter, og hun løste 1884 som enke uskiftebevilling.

Anden halvdel.

     Per Nilssøn fik 1756 parten efter faren, men solgte straks.
     Jakob Kristenssøn (Mossing 1757-62) ga 105, fik igjen 400 rdl.
     Anders Jenssøn 1762-66, tjente 200 daler. Spekulant, kaldes Anders Kongsberg, kom hit fra Kjølø paa Nøtterø, flyttet herfra til Nordre Førstad i Sandeherred.
     Even Perssøn 1766-87, var nok oprindelig fra Rove, men hadde bodd paa Søndre Fen og Haugan; døde 1789, 71 aar. Gift tre ganger: 1. 1739 m. Else Hansdatter Fen, døde 1762; 2. 1762 i S.herred m. Aase Sørensdatter (Bø), døde 1775; 3. 77 m. Berte Hansdatter. - Evens økonomi var paa slutten miserabel. - Barn, tre, ett, to: 1. Ola Evenssøn, f. 1746, se Søndre Fen. 2. Helvig, egtet Anders Larssøn Frydenberg. 3. Anne. - 4. Per Evenssøn, f. 1764, levde 1790. - 5. Helvig Maria, f. 81. 6. Jørgen Evenssøn, f. 85, se Søndre Fen.
     Tomas Kristofferssøn 1787-96, en gammel mand som kom hit fra Møkkenes. Solgte og tok ophold. Døde 1806.
     Amund Olssøn 1796-1818, vistvok indflytter; døde 1818, ca. 70 aar. Gift 1796 m. Gunhild Margreta Persdatter, f. 1765 i Ødegaarden. - To døtre: 1. Kristine Maria, egtet Tor Syvertsen, se nedenfor. 2. Torine, f. 1807, egtet 31 Hans Kristensen Stavnum.
     Enken fløi straks bort og giftet sig med en næsten 80-aarig enkemand fra Ringerike, Elling Torbjørnsen, eller Elling spillemand. De blev sittende i ren armod. Begge døde 1821. Elling hadde en søn som blev en kjendt mand paa Nøtterø, Kristoffer Horperød; en anden søn, Jon, var toldbetjent i Kristiania.
     Tor Syvertsen 1818-55, svigersøn av nys omtalte Amund; gift 1818 m. Kristine Maria Amundsdatter, f. 1801. Tor var søn av husmand paa Nordre Stavnum Syvert Larsen. Tors hustru døde 1846, og han egtet senere Mari Aakesdatter. Efter 1832 hadde han bare liten jordvei igjen. Han døde 1867. Med første hustru en søn, Anders Matias Torsen, f. 1829, gift 64 m. Laurine Jespersdatter Haugan. Anders fik allerede 1855 skjøte paa jorden.
     Halvor Ingebretsen 1832-55, kjøpte mesteparten av denne halvpart av Kleppan. Seilte som skipper. Halvor var fra Stangeby paa Nøtterø, født der 1792 og søn av Ingebret Halvorsen og Karen Hansdatter. 1821 blev han gift m. Anne Maria Olsdatter Skjersnes, f. 1791. - Halvor døde 1855. Barn: 1. Karen, f. 1822, egtet 1840 Ola Abrahamsen Stavnum. 2. Ola Halvorsen, f. 1824, blev skipper, bodde i Lunden ved Sandefjord; gift 1857 m. Hedvig Olava Toresen fra Fevang. 3. Tonette, f. 1834, egtet 58 en snekkermester Peter Andreassen Rusletvet i Sandefjord.
     Halvor Ingebretsens arvinger solgte 1865 bruket til Anne Maria Nilsdatter Bærevar, da enke efter Karl Kristian Hansen Raastad; hun egtet samme aar skipper Olaves Hansen fra Lillevar.


Innhold