72. Kroken.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Krokenom. 1593 og 1723: Krogen. Det oprindelige navn er Krokrinn, av krokr (krog, krumning).
     Skyld. 1661: 3 pd. smør og 1 kalvskind. 1668 forandret til 3 pd. 2 mærker smør.
     Eiere. Rødeboken fortæller at i 1398 eide Laurentiuskirken i Tunsberg 1 1/2 mark i Kroken. Dette utgjør antagelig noget over halve gaarden. Resten tilhørte omkring 1425 Svein Borgarssøn som skjænket den til Nøterø kirke. Omkring aar 1600 eide Laurentiuskirken 3 pd. smør i Kroken, og Nøtterø kirke 1 skind. I slutten av 1600-tallet blev Kroken indlemmet i grevegodset og laa under Jarlsberg grevskaps gods til 1728 i hvilket aar grev Frederik Anton Wedel solgte gaarden til brukeren Paul Hanssøn Duus for 300 rdl. Senere bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 3 8 - -
1668 2 6 2 6 30 8 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 6 30 8 t. havre, 1/8 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 2 6 - - - 7 tønder.
1820 2 7 - - - 7 tønder.
1835 2 8 - 8 - 8 t. havre, 1/4 hvete, 1/2 rug, 1 byg, 8 t. pot.
1865 4 16 - 4 - 10 1/2 t. havre, 1 hvete, 1 rug, 2 5/8 byg, 1/4 erter, 17 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til smaalast, samt litt bøk. Alt tjenlig rydningsland er opryddet, men paalagt at plante humlehage. - 1723. God skog til husfornødenhet; kan sælge noget bøk og bjerkeved. Temmelig god jord, tungvint. Bra hus og gjerder; akeren noksaa god, men engen slet. Temmelig god havnegang. - 1803. Har fornøden husskog og havn. - 1820. Skog til litt salg. God havn. Et ubetydelig vandfald med sag. Tungt bruk.

Brukere.

     Per het brukeren fra 1593-1605. - Derefter Asgaut i 1611 og fremover. - Saa atter en Per som sitter til 1661. Efter ham Mikkel Ivarssøn, f. 1632.
     Hans Nilssøn ca. 1700-19, var fra Rømminga. Gift to ganger. 1. med Anne Tjøstelsdatter, død ca. 1711; 2. med Anne Larsdatter, f. ca. 1687, død 1753. To barn i andet egteskap: 1. Anne, gift med Ellev Mellem-Borge. 2. Hans, se nedenfor. Efter Hans Nilssøns død drev enken gaarden til 1724, da hun giftet sig med Paul Hanssøn.
     Paul Hanssøn Duus 1724-37. Født 1693, død 1737. Han var søn av borger i Tunsberg Hans Mikkelssøn og Eli Andersdatter, og kjøpte 1728 gaarden av greven for 300 rdl. Duus bygget nye hus paa Kroken. En datter Johanne, f. 1725, blev 1756 gift med Kornelius Lindberg Rensgata.
     Hans Hanssøn 1740-73. Han var søn av ovennævnte Hans Nilssøn, og overtok gaarden efter sin stedfar Paul Duus. Født 1720, død 1773. Gift med Marie Halvorsdatter, f. 1724, død 1773. Tre barn: 1. Anne, f. 1755, død ugift 1788. 2. Anne Helvig, f. 1757, død 1789; gift med Harald Halvorssøn, se nedenfor. 3. Else, f. 1761, død ugift 1789.
     Harald Halvorssøn 1776-ca. 1810. Hvor han kom fra vet vi ikke, men han var vistnok utenbygdsfra. Født ca. 1740, blev 1776 gift med ovennævnte Anne Helvig Hansdatter, og fik med hende part i gaarden. Senere arvet Harald og barna hustruens to ugifte søstre, saa de kom til at eie hele gaarden. Harald giftet sig 2. gang i 1796 med Mari Kristensdatter Bals-Borge. Han hadde to barn i første egteskap. 1. Anne Marie, f. 1780, gift 1803 med Jørgen Nilsen Sjeland fra Andebu. 2. Hans, se nedenfor.
     Hans Haraldsen ca. 1810-55. Født 1786, død 1855. Gift med Karen Anne Danielsdatter Mellem-Borge, f. 1797, død 1853. De hadde en datter, Andrine, f. 1832, død 1876, som blev gift med Lars Hansen Gjein, f. 1816, død 1875, søn av Hans Larsen, Nedre Hontvet.


Innhold