52. Langlo.

     Navnet. Skrives i Rødeboken Langaloo, i 1668 Langeloe, senere Langlo. Sammensat av adjektivet langr og substantivet lo som mest findes brukt om lavtliggende engslette ved vand, men det passer ikke her for gaarden ligger paa Ra.
     Skyld. Den gamle skyld var 2 kalvskind og 1/2 tylvt hugne bord. Fik 1668 2 linspund tunge.
     Eiere. I 1396 eier Laurentiuskirken i Tunsberg 2 markebol. 1398 Skjee prestebord 1 laup land og Skjee kirke 2 aurabol. Altsaa hele bruket var kirkegods. I resten av middelalderen nogen ændring i eierlisten. Oslo hospital staar i 1600-tallet som eier av 2 kalvskind med bygselret over hele gaarden, og Stokke prestebord har 1/2 tylvt hugne bord.
     Hospitalet solgte Langlo ved auktion 1736 til brukerne paa Sundby. Av dem flyttet Ivar Kristofferssøn til Langlo og bodde der. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657
1668
1723
1803
1820 - 2 - - - 1 tønde.
1835 1 4 - 4 - 2 t. havre, 1/8 hvete, 1/4 rug, 1/2 byg, 4 t. poteter.
1865 1 2 - 2 - 3 1/2 t. havre, 1/2 hvete, 3/4 rug, 3/4 byg, 4 t. pot.
      Andre oplysninger. 1820. Slet havn. Næsten ingen skog.

Brukere.

     Langlo var i gammel tid underbruk til Sundby, og brukerne der ansaa plassen for uundværlig. Ved en besigtigelse paa Sundby 1697 heter det: "Sundby er av skrin jord, og den bedste avlsjord bestaar i den plass Langelo".
     Ivar Kristofferssøn 1737-46, var den første selveier. Gift m. Anne Gulliksdatter. (Om barn se Sundby).
     Gullik Ivarssøn 1757-ca. 90, søn av forrige. Han var vistnok gift 2 ganger. 1. 1757 m. Karen Andersdatter Ramsum, f. 1722, d. 1773. 2. m. Mari Borgersdatter, f. 1734, d. 1813. De hadde ingen barn.
     Anders Sørensen 1811-47. Gift 2 ganger. 1. m. Maren Andersdatter, f. 1772, d. 1825. 2. 1826 m. enke Helvig Sørensdatter Askjerød. Fem barn med første hustru: 1. Søren, bor Oterbæk, Nøtterø. 2. Anders, død paa sjøen. 3. Jakob, sjømand, blev væk utenlands. 4. Anne Kristine, g. m. Ola Hansen Brensrød. 5. Ingeborg Marie, g. m. Mikkel Persen Langlo, se nedenfor.
     Mikkel Persen 1847-61, forriges svigersøn, kjøpte gaarden. (Odelsmanden Søren Oterbæk løste den til sig, men overlot Mikkel den.) Gift m. Ingeborg Marie Andersdatter. Ni barn: 1. Per, bor Skaaren i Shd. 2. Matias, paa Møkkenes. 3. Anders, se nedenfor. 4. Hans Mikal. 5. Anton. 6. Kristine Marie, g. m. Hans Kristensen Praten. 7. Ingeborg Marie. 8. Marianne. 9. Viktoria.
     Gaarden blev 1861 overtat av sønnen Anders for 400 spd. og ophold. Gift 1861 m. Olava Olsdatter fra Vadum.


Innhold