84. Møkkenes, Øvre.

     Navnet. Skriftformer: Mykines i D. N. I s. 315, aar 1371, og Møkenes XI s. 787, aar 1533. 1593 Møgenis, 1604 Mogenes, og 1668 og 1723 Møgenes.
     Første led er vistnok mykr, myki, fl. møg. Grunden til at dette ord sammensættes med nes er uklar.
     Skyld. 1661: 1 skippund, 1 fjerding mel. 1668: 1 1/2 skippund, 1/2 fjerding tunge.
     Eiere. Vi har ingen gamle brev fra Øvre Møkkenes, og gaarden nævnes ikke i Rødeboken; var altsaa ikke kirkegods. Det er mulig at gaarden i gammel tid var selveiergods. Det var den ialfald ved lag 1600, men ca. 1630 eide fru Emerenze Brockenhuus gaarden. Hun solgte 1631 til Ingebret Sørenssøn Gjelstad, som kom i strid med sin bror Søren om eiendomsretten. Ved lagtingdom i 1637 fik Ingebret medhold, da Søren ikke kunde gjøre rede for sin hjemmel. Preben v. Ahnen avstod 1642 1/2 part til Oluf Nedre Møkkenes. Da Søren Ingebretssøn, søn av forannævnte Ingebret Gjelstad, eide den anden 1/2 part, blev gaarden fra nu av i sin helhet bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 8 8 5 - -
1668 3 9 4 8 50 12 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 3 12 - 6 40 12 t. havre, 3/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 3 12 - - - 12 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 7 20 - 19 - 28 t. havre, 2 7/8 t. byg, 23 t. poteter.
1865 7 30 - 16 - 23 1/2 t. havre, 7/8 hvete, 1 1/8 rug, 4 3/4 byg, 25 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til hustømmer og smaalast; litt bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og smaalast; kan sælge noget bøk og bjerkeved. Skarplændt, stenig jordart. Gode hus og gjerder, men slet aker og eng. Bra fæhavn. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Skral havn. - 1820. Skog noget til salg. God havn. Litet vandfald med kvern.

Brukere.

     Gunanar er nævnt som bruker i 1553. Han var da lagrettesmand. I 1583 nævnes Søren Anderssøn. Fra 1593 til 1604 Laurits. Derefter Oluf fra 1605-1636. Han hadde Jens som medbruker fra 1624. Fra 1636-75 Søren Ingebretssøn, søn av Ingebret Gjelstad. Saa kommer Arve Kristoffersen fra 1679-1711. Han efterfølges av Arve Nilssøn og Søren.
Bruk 1. (2/5).
     Arve Nilssøn 1711-ca. 1730. Han var fra Haslestad. Gift 1. med Kirsti Nilsdtr., søster av Hans Nilssøn Vogn. Hun døde ca. 1710. 2. med Berte Guttormsdtr. Ramsø, f. 1683, død 1747. Ti barn (fem og fem): 1. Helvig, f. 1696, gift med Østen Olssøn. 2. Nils, se nedenfor. 3. Gunhild, f. 1703. 4. Mari, f. 1705, gift med Peder Henrikssøn Lunden. 5. Kari, f. 1707, gift med salmaker Per Amundssøn. - 6. Kirsti, f. 1713; gift med Peder Sørenssøn Valberg u. Fossnes. 7. Søren, f. 1715, bor Fevang i Shd. 8. Kari, f. 1722. 9. Pernille, f. 1727. 10. Iver, f. 1735
     Nils Arvessøn, f. 1699, død 1735. Gift 1728 med Elen Olsdtr. Østre Løken. Tre barn: 1. Kirsti, f. 1729, gift 1757 med Jørgen Knudssøn Hotvet, Andebu. 2. Else, f. 1731, gift 1760 med Ole Knudssøn Bettum. 3. Ole, f. 1735, gift 1760 med Maren Kristoffersdtr. Søndre Borge. Nils kjøpte ca. 1730 12 1/2 lpd. av faren for 72 rdl. Efter hans død blev parten solgt til Nils Tronssøn.
     Nils Tronssøn 1736-54. Han var antagelig fra Bærevar. Født 1700, død 1756. Gift 1728 med Tonette Jakobsdtr. som før hadde været gift med Søren Kristofferssøn. Et barn: Ingeborg, gift med Hans Nilssøn Sommerstad i Andebu. Efter Nils' død blev bruket 1756 utlagt for 86 rdl.
     Kristoffer Sørenssøn 1756-91, f. 1687, død 1791. Gift med Anne Hansdtr. død 1793. Tre barn: 1. Søren, se nedenfor. 2. Anne, f. 1765. 3. Hans, f. 1766. I 1782 sælger Kristoffer en del av bruket til søn Søren for 195 rdl. Kristoffer døde 104 ar gammel i 1791, og enken Anne drev resten av bruket til hun i 1793 overdrog til Søren.
     Søren Kristofferssøn 1782-1827, f. 1756, død 1849. Gift 1795 med Dorte Halvorsdtr. Flaatnes, f. 1767, død 1851. Tre barn: 1. Kristoffer, f. 1796, gift 1826 med Sibille Hansdtr. Løken. 2. Ole, se nedenfor. 3. Anders, likesaa. I 1827 deler Søren bruket mellem sønnene Ole og Anders.
     Part A.  Ole Sørensen 1827-70, f. 1799. Han var vistnok ugift, for i 1870 skjøter han parten til brorsøn Søren Kristoffersen for 600 spd. og ophold.
     Part B.  Anders Sørensen 1827-56, f. 1803 og gift 1828 med Olea Olsdtr. Nedre Møkkenes. Tre barn: 1. Ole, se nedenfor. 2. Hans Martin, f. 1832. 3. Inger Marie, f. 1840.
     Ole Andersen betalte i 1856 900 spd. for parten. Født 1830, gift 1859 med Maren Andrea Andersdtr. Rømminga, f. 1837. Fire barn: 1. Akemine Otilia, f. 1860. 2. Anders Martin, f. 1862. 3. Anton Johan, f. 1863. 4. Rikard Teodor, f. 1865.
     I 1866 blev parten solgt til Anders Martin Klavenes for 1300 spd.
Bruk 2. (3/5).
     Mads Olssøn 1740-60 kjøpte i 1740 en 1/4 part av Arve Nilssøns arvinger. Resten tilhørte Nils Tronssøn, som døde i 1756. Han var gift med Tonette Jakobsdtr., og hadde et barn, datteren Ingeborg, som blev gift med Hans Nilssøn Sommerstad i Andebu. Naar Nils Tronssøn fik parten, vet vi ike, men hans arvinger solgte den vistnok til Mads Olssøn, som kom til at eie vel halve gaarden.
     Mads Olssøn var gift to ganger. 1. 1738 med Elen Olsdtr., f. 1703, død 1749. (Hun hadde tidligere været gift med Nils Olssøn.) 2. ca. 1750 med Helvig Olsdtr., f. 1720, død 1778. Tre barn med anden hustru: 1. Ole, f. 1750, død 1787, gift 1777 med Anne Gulliksdtr. Skjelbrei. 2. Ellef, f. 1757. 3. Berte Marie, f. 1761.
     Ved skifte efter Mads i 1760 blev gaarden utlagt til hans stesøn Ole Nilssøn.
     Ole Nilssøn 1760-77, f. 1735 og gift 1760 med Maren Kristoffersdtr. Søndre Borge. Seks barn: 1. Hans, f. 1762, gift 1796 med Sibille Simensdtr. 2. Nils, f. 1765. 3. Elias, f. 1767. 4. Helvig, f. 1768. 5. Kristine Marie, f. 1771. 6. Anne, f. 1777.
     I 1769 sælger Ole en part til Tomas Kristofferssøn for 290 rdl., og i 1777 en anden part til Ole Hanssøn.
     Part A.  Tomas Kristofferssøn 1769-87. Hvor han kom fra vet vi ikke; han bodde her i 18 aar og solgte i 1787 for 395 rdl. Fra Møkkenes flyttet han til Vestre Kleppan hvor han tok ophold og døde i 1806.
     Petter Anderssøn 1788-1822. Født 1764, død 1843. Gift med Anne Marie Korneliusdtr., død ca. 1822. Seks barn: 1. Olea, f. 1788, gift 1811 med Kristoffer Jørgenssøn Nedre Møkkenes. 2. Kristoffer. 3. Helvig Marie, f. 1795, gift 1820 med Erik Kristofferssøn Løken. 4. Edel, f. 1799. 5. Idde Katrine, f. 1804. 6. Karen, f. 1812. I 1823 egtet Petter Elen Marie Mikkelsdtr., enke efter Erik Nilssøn Steinsholt, og flyttet til Steinsholt.
     Vi savner nærmere oplysninger om hvem som overtok gaarden da Petter flyttet i 1823.
     Part B.  Ole Hanssøn 1777-96. Han betalte 280 rdl. for parten. Født 1734, død 1796; gift med Anne Sørensdtr., f. 1751, død 1813. Syv barn (de fem yngste født paa Møkkenes): 1. Hans, se nedenfor. 2. Gullik, f. 1775, gift 1802 med Malene Gudmundsdtr. Møkkenes. 3. Kristoffer, f. 1778, gift 1809 med enke Anne Katrine Abrahamsdtr. 4. Søren, f. 1782. 5. Kristine, f. 1785. 6. Anne, f. 1789. 7. Henrik, f. 1793.
     Ole solgte i 1796 til søn Hans for 399 rdl., og tok ophold.
     Hans Olsen 1797-1826. Født 1774, død 1826. Gift med Berte Marie Magnusdtr., død efter 1840. De var barnløse, og ved testamente av 1819 blev Berte indsat som enearving. Hun giftet sig 2. med Hans Nilsen Rømminga. Han overtok bruket og blev sittende som bruker til 1840 da han solgte og tok ophold.
     Hans Martin Sørensen fra Hedrum, gift i 1841 med Gunhild Marie Andersdtr. Møkkenes, f. 1815, kjøpte parten, men makeskiftet allerede i 1843 med Ditman Ditmansen med 100 spd. i mellemlag. Dette er antagelig den samme D. D. som i 1841 kjøpte en liten part i Nedre Møkkenes. Han blev sittende til 1872 da han sælger til søn Ditman Ditmansen d. y. for 800 spd.

Møkkenes, Nedre.

     Skyld. 1661: 6 pd. smør (plass Aasen 1 pd. smør). 1668 uforandret.
     Eiere. Preben von Ahnen eier i 1649 6 pd., og Oluf 1 pd. smør i Møkkenes. I 1661 har Preben v. Ahnen solgt 1/2 pd. til Jens Kristenssøn i Tunsberg. Fra 1670 eier brukerne Knut og Mikkel det meste av gaarden. Restparten (vel 1 pd.) er dog fremdeles paa fremmede hænder. Men omkring 1730-40 faar bønderne ogsaa den parten, og gaarden blir da selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 9 9 11 - -
1668 3 13 4 8 60 13 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 4 20 - 10 78 16 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 12 - - - 12 tønder.
1820 4 12 - - - 10 tønder.
1835 7 28 - 22 - 29 1/2 t. havre, 2 7/8 t. byg, 30 t. poteter.
1865 8 40 - 25 - 29 1/2 t. havre, 1 7/8 hvete, 1 1/4 rug, 4 1/4 byg, 28 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Furu- og granskog til litt ringe tømmer; litt bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. Likesaa en liten bækkesag samt en kvern til husbehov. - 1723. Skog til husfornødenhet, noget tømmer og smaalast; kan sælge bøk- og bjerkeved. Temmelig god jord; noget mer kan ogsaa ryddes. Hus, gjerder, aker og eng i god stand. Middelmaadig havnegang. Sag og kvern. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Havnen meget skral, og eiendommen indengjerds utsat for oversvømmelse. - 1820. God havn. Skog noget til salg. Lider meget av vandflom og høstkulde. Litet vandfald med sag.

Brukere.

     Den første bruker vi kjender heter Jens, 1631-35. - Ole 1642-49. - Arne 1652-57. - Derefter Birgitte 1661. I 1664 er det to brukere, Knut Olssøn, f. 1640, og Mikkel Olssøn; Knut sitter til ca. 1675, og Mikkel til ca. 1680. Mikkel var gift med Else Olsdtr. De hadde en søn Jakob, som døde før 1690. Saa fra 1699-1713 er det tre brukere. Sven, Ole og Søren. Ole slutter 1713, men Sven og Søren blir sittende utover en stund.
Bruk 1.
     Mikkel Hanssøn ca. 1730-53 var fra Rømminga. Født 1703, død 1774. Gift 1727 med Berte Olsdtr., f. 1701, død 1777. Om hans barn se nærmere under Rømminga.
     I 1753 deler Mikkel bruket mellem ældste søn, Ole, og yngste søn, Hans.
     Part A.  Ole Mikkelssøn 1753-93 betalte 120 rdl. for parten. Født 1728, død 1804. Gift 1752 med Kirsti Olsdtr., f. 1726, død 1811. Fire barn: 1. Kari, f. 1760, gift 1792 med Anders Korneliussøn Brøholt. 2. Ole, se nedenfor. 3. Berte, f. 1766. 4. Dorte, f. 1769 (gift 1787 med Anders Jørgenssøn).
     Ole Olsen 1793-1836, f. 1763, død 1844. Ole var gift 4 ganger. 1. med Idde Andersdtr., f. 1777, død 1809; 2. 1810 med Helene Toresdtr., f. 1786, død 1826; 3. ca. 1826 med Lene Larsdatter, f. 1803, død 1839; 4. ca. 1840 med Berte Sofie Kristiansdtr., f. 1781. Hun var enke efter Kristian Larssøn Hønsvall. Fem barn vokste op, 3 av første og 2 av andet egteskap: 1. Olea, f. 1800, gift 1828 med Anders Sørensen Øvre Møkkenes. 2. Inger Marie, f. 1803, gift med Kristen Halvorsen. 3. Anders, se nedenfor. - 4. Ingeborg Marie, f. 1812. 5. Idde Andrea, f. 1820, gift 1846 med Ole Andersen Møkkenes.
     Anders Olsen, f. 1806. Gift 1. 1843 med Gunhild Nilsdtr., f. 1821, død 1859; 2. med Maren Andrea Mattisdtr. (Se bruk 2.) Et barn i første egteskap: Inger Marie, f. 1846.
     I 1869 oprettet Anders Olsen og Maren Andrea Mattisdtr. gjensidig testamente.
     Part B.  Hans Mikkelssøn 1753-85, f. 1733, død 1802. Gift 1. 1760 med Karen Larsdtr. Øvre Løken, f. 1723, død 1773; 2. 1773 med enke Sibille Kristoffersdtr. Gjelstad. (Sibille hadde før været gift med Jørgen Kristofferssøn, og hadde med ham to barn: Jørgen og Kristoffer). Hans og Sibille hadde to barn: Mari, f. 1777, gift 1802 med enkemand Kristen Kristoffersen Hontvet. 2. Kari, f. 1779.
     Hans kjøpte 1753 parten av sin far, Mikkel Hanssøn, for 120 rdl., og solgte igjen i 1785 til Abraham Torgerssøn Brekke i Kodal for 630 rdl. Denne skjøter i 1796 til
     Ole Anderssøn Dalen. Han var født 1762, død 1813. Gift 1. med Berte Marie Eriksdtr., f. 1762, død 1801; 2. med Elen Jonsdtr. (Elen giftet sig 2. gang i 1814 med Kristoffer Larsen fra Kodal). Syv barn: (fem og to) 1. Elen, f. 1790, gift 1811 med Anders Kristensen Skjelbrei. 2. Anders, se nedenfor. 3. Johanne Marie, f. 1795. 4. Kristen, f. 1797. 5. Ole, f. 1797. - 6. Jon, f. 1809. 7. Hans, f. 1812.
     Anders Olsen 1814-48. Gift med Anne Marie Larsdtr. Tre barn: 1. Berte Marie, f. 1816. 2. Ole, se nedenfor. 3. Dorte Helene, f. 1829.
     Ole Andersen betalte faren 400 spd. for den part som kaldtes Plassen. Han var født 1823; gift to ganger. Første gang i 1846 med Idde Andrea Olsdtr., f. 1820, død 1864. Anden gang i 1866 med Maren Lovise Kristoffersdtr. Haugan. Otte barn med første hustru: 1. Anders, f. 1846. 2. Helle Andrea, f. 1848. 3. Ole, f. 1849; han fik i 1889 skjøte paa plasen av faren for 4000 kr. 4. Andrine, f. 1851. 5. Berte Marie, f. 1853. 6. Olava, f. 1854. 7. Hans Kristian, f. 1856. 8. Anne Lovise, f. 1858.
     Kristoffer Larsen som fik en part av bruket med sin kone, Elen Jonsdtr. i 1814, maatte vistnok gaa fra parten i 1827. Kristen Olsen tok utlæg i den og blev senere eier. Kristen solgte i 1841 en liten del til Ditman Ditmansen for 100 spd., og i 1865 resten til søn Ole Kristensen for 300 spd. og ophold.
Bruk 2.
     Søren Hanssøn, f. 1682, død 1763, var fra Lillevar. Gift med Berte Mikkelsdtr., f. 1676, død 1738. Fem barn: 1. Mikkel, se nedenfor. 2. Hans, f. 1716; bodde paa Fevang og Solli. 3. Else, gift med Halvor Hanssøn Rømminga. 4. Helvig, gift med Kristen Hanssøn Gjerla. 5. Maren, f. 1717.
     Søren sælger 1741 til sin ældste søn, Mikkel.
     Mikkel Sørenssøn 1741-69. Født 1711, død 1790. Gift 1739 med Anne Halvorsdtr., f. 1719, død 1789. Fem barn: 1. Sven, se nedenfor. 2. Jakob, likesaa. 3. Berte, gift med Nils Hanssøn Haugan i Sandeherred. 4. Maren, gift med Kristen Kristofferssøn Mellem Hontvet. 5. Al, gift med Hans Mikkelssøn Virik i Shd.
     Jakob Mikkelssøn 1769-ca. 80 gav 700 rdl. for bruket av faren. Han var gift med Berte Halvorsdtr.; de var vistnok barnløse. Efter mandens død ca. 1780 skjøter enken i 1781 til sin svoger Sven Mikkelssøn for 800 rdl.
     Sven Mikkelssøn 1781-1802, f. 1749, død 1809. Gift 1771 med Lisbet Pedersdtr., f. 1750, død 1808. Sven bodde først en tid paa Lillevar. Tre barn blev født paa Lillevar, og fire paa Møkkenes. 1. Søren, se nedenfor. 2. Kristian, f. 1775. 3. Jakob, f. 1781. 4. Halvor, f. 1783. 5. Anne, f. 1785. 6. Mikkel, f. 1790. 7. Anne Marie, f. 1792.
     I 1793 sælger Sven halvdelen av bruket til sin ældste søn, Søren, og i 1802 den anden halvdel til Mikkel Pedersen Haughem i Shd.
     Søren Svenssøn 1793-96, f. 1771, gift 1792 med Else Marie Abrahamsdtr. To barn blev født paa Møkkenes: 1. Mikkel, f. 1793. 2. Olea Marie, f. 1795.
     Søren sælger i 1796 til Anders Mikkelssøn for 700 rdl. Han sælger aaret efter til en Søren Svenssøn i Tunsberg, som igjen samme aaret sælger til Peder Svenssøn for 790 rdl. Fra ham gaar parten 1804 til Mikkel Pedersen Haughem.
     Mikkel Pedersen Haughem 1802-11, kjøpte først i 1802 av Sven Mikkelssøn en 1/4 part for 710 rdl. I 1804 fik han ogsaa Peder Svenssøns part, og kom saaledes til at eie hele bruket. Han hadde i 1766 egtet Mari Evensdtr. Stange, og de fik en stor barneflok. (Om deres barn se Shd. s. 209).
     Mikkel sælger i 1808 1/2 part av bruket til sin søn Mattis, og 1811 den anden 1/2 part til Kristoffer Olsen.
     Part A.  Mattis Mikkelsen 1808-71, f. 1787, død 1871. Gift med Gunhild Marie Pedersdtr. Hun overlevde manden og døde efter 1873. Seks barn: 1. Maren Andrea, f. 1828, gift 1862 med Anders Olsen Møkkenes. 2. Peder, se nedenfor. 3. Berte Marie, f. 1833, død 1854. 4. Mikkel, f. 1835. 5. Anders, f. 1837. 6. Antoni, f. 1840.
     I 1873 skjøtet enken, Gunhild Marie Pedersdtr. til sin søn Peder, f. 1830 for 1500 spd. og ophold. Hans arvinger sælger i 1883 til Peders yngste bror, Antoni Mattisen for 8800 kr.
     Part B.  Kristoffer Olsen 1811-23. Født 1779, død 1824. Gift 1. 1809 med Anne Kathrine Abrahamsdtr., f. 1777, død 1816. Hun hadde før været gift med Peder Svenssøn. (Se foran). Gift 2. med Anne Larsdtr. Tre barn (et og to): 1. Ole, f. 1816, gift 1840 med Anne Helene Kristoffersdtr. Gjelstad, f. 1806. - 2. Hans, f. 1819, gift 1845 med Johanne Olsdtr. Bjerkelund, f. 1821. 3. Abraham, f. 1821.
     I 1823 skjøter Kristoffer mestedelen av sin part til Amund Halvorsen for 600 spd. Sønnen Ole fik ogsaa en liten part, som han i 1845 solgte til samme Amund for 250 spd.
     Amund Halvorsen 1823-62. Gift med Karen Anne Pedersdtr. Syv barn: 1. Dorte, f. 1823, gift 1850 med Ole Olsen Møkkenes. 2. Anne Katrine, f. 1825, gift 1857 med Matias Mikkelsen Langlo. 3. Hans Kristian, f. 1827, død 1859. 4. Anne Sofie, f. 1832. 5. Karen Amalie, f. 1834. 6. Andrine, f. 1839, død 1859. 7. Peder, f. 1841.
     I 1862 sælger Amund parten til Hans Martin Andersen for 2200 spd. Han sitter til 1868 da parten blir stykket op.


Innhold