42. Olsrød.

     Navnet skrives 1668 Oelzrød, 1723 Oelsrød og senere Olsrød. Paa gammelnorsk Olafsrud av mandsnavnet Olafr. Samme navn i Slagen.
     Skyld. Halvgaard med 3 1/2 smørpund i skyld.
     Eiere. Sikkert ældgammelt selveiergods. Omkr. 1620 eier Rasmus Hotvet 1 1/2 smørpund her; 1640 Lars Raastad likesaa. Rimeligvis eide brukerne restparten. - I 1640-aarene har Pr. v. Ahnen paa Fossnes faat kjøpt op gaarden. Efter ham kom den til svigersønnen Buchwaldt som ca. 1690 pantsatte den til amtmand Tonsberg, og nu tilhørte den medlemmer av Madseslegten indtil 1759 da Sti Grønhof solgte Olsrød til bønder. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 9 3 6 - -
1668 2 6 3 6 30 7 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 11 - 8 30 9 td. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
1803 2 6 - - - 8 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1835 3 13 - 11 - 11 1/2 t. havre, 1 1/8 byg, 10 t. poteter.
1865 1 9 - 6 - 9 1/2 t. havre, 3/4 hvete, 1 1/8 byg, 7 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til smaalast og litt bøkeskog til brænde. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. God skog av alle slags trær, dog endnu ung; sælger bøk og bjerkeved. Middelmaadig tildels kjøllændt jord. Ganske nye hus. Daarlig gjerde, aker og eng. Noksaa god havnegang. - 1803. Skog knapt til gjerdefang og brænde. Skral havnegang. - 1820. Tilstrækkelig havnegang. Skog neppe til husbehov. Skarp jord.

Brukere.

     Per omkr. 1600. - Gunnar ca. 1610-27. - Hans ca. 1630-55. - Anders Hanssøn ca. 1655-90, antagelig søn av forrige, blev en gammel mand.
     Hans Anderssøn ca. 1690-1738, blev henved 90 aar. Gift 1. m. Anne Nilsdatter, død 1705; 2. m. Anne Andersdatter, døde 1752, 76 aar. - Seks barn (to og fire): 1. Lars Hanssøn, f. 1702, bodde 1739 i Sem. 2. Anne, gift m. Tor Bjørnum i Shd. - 3. Ola Hanssøn, blev bruker her, se nedenfor. 4. Anders Hanssøn, likesaa. 5. Anne d. y., egtet 1730 Anders Hanssøn Steinsholt. 6. Margreta, egtet 1735 Paal Anderssøn Kile.
     Efter Hans Anderssøns død 1738 hadde enken hans gaarden videre fremover, indtil sønnene Ola og Anders vokste til. 1759 blev gaarden av den daværende eier Sti Grønhoff i Tønsberg (tilhørte Madseslegten) solgt til bønder for ialt 480 1/2 rdl.: 1/2 til Anders Hanssøn, 1/4 til Ola Hanssøn, 1/4 til Ola Olssøn.

Bruk 1 (1/4 av g.).

     Ola Hanssøn 1759-60, søn efter Hans Anderssøn. Han solgte straks for 200 rdl. (hadde git 120); kjøpte igjen en mindre part (bruk 4).
     Per Nilssøn 1760-66, fra Brøholt gav 200, fik igjen 460 rdl; flyttet væk.
     Jakob Sørenssøn 1766-67, var fra Steinsholt og hadde hat jord der. Døde allerede 1767, 31 aar. Gift 1757 m. Idde Andersdatter, ogsaa fra Steinsholt. - Deres barn tok Holm som familienavn: 1. Lars Jakobssøn Holm, sersjant, g. m. Boel Hansdatter; bodde en tid paa Stusrød i Slagen; eide et aars tid jord paa Fen i Shd.; bor 1801 i Orebru u. Rusletvet. 2. Johan Kristian, f. 1761, senere bruker her, se nedenfor. 3. Anders Jakobssøn Holm, f. 1764, bodde længst paa Fen i Shd. 4. Anne Elisabet, egtet 1786 Anders Jonssøn (de bodde som husmandsfolk paa Olsrød hvor Anders døde 1801).
     Gunnar Hanssøn 1769-81, egtet enken. Var fra Shd.; døde 1781, 45 aar. Hustruen overlevde ham til 1801, blev 69 aar. Deres eneste barn, Jakobea, døde tidlig.
     Mikkel Perssøn 1785-90, fra Brøholt, se der.
     Nils Anderssøn 1790-95, om ham se bruk 2.
     Johan Kristian Jakobssøn 1795-1843. Født 1761 og søn efter ovenfor nævnte Jakob Sørenssøn (men han kaldte sig ikke som brødrene Holm). Døde 1843. Gift tre ganger; 1. 1781 m. Anne Hansdatter, døde 1824; 2. 1824 m. Anne Maria Ivarsdatter fra Steinsrud, døde 1833; 3. m. Helvig Isaksdatter. - Barn (fem, to, ingen): 1. Berte Sofia, f. 1781, egtet 1812 Kristian Larssøn Hønsvall i Kodal (senere Ola O. Møkkenes). 2. Jakob, blev bare 21 aar. 3. Lars Kristianssøn, f. 1785, egtet 1815 Anne Larsdatter Rørkoll, bodde paa Rørkoll. 4. Anders, f. 1792, egtet 1825 Maria Klasdatter Rismyr i Kodal. 5. Ingebret, f. 1796, kom til Sti i Kodal. - 6. Anne Maria, f. 1826, egtet 44 Helge Mikkelssøn Øde-Brøholt. 7. Inger Johanne, f. 1829, egtet 52 Søren Kristofferssøn, bodde paa Kile.
     Part a (halvten). Sønnen Lars Kristiansen blev eier av halvten av farens jordvei, men han bodde paa Rørkoll, flyttet ikke hit. Solgte 1847 til Martin Eriksen fra Vaale (g. 45 m. Karen Nilsdatter fra Nes, Nøtterø). Han solgte 1852 til broren Guttorm Eriksen g. m. Sofia Larsdatter fra Nøtterø. 1871 hette eieren Guttorm Eriksen (g. m. Karoline Nilsdatter).
     Part b (1/4 av jordveien) solgte Kristian Jakobsen 1834 til Anders Paalsen fra Aabol i Shd. (gift 1824 m. Idde Abrahamsdatter Daler, Haugan). Han eide ogsaa jord paa Brøholt. - Fra 1859 svigersønnen Mads Madsen, bodde ogsaa paa Brøholt.
     Part c (ogsaa 1/4). Abraham Hansen fra 1834 og nogen aar fremover, men fra 1852 Ingebret Eriksen, omtalt ovenfor. Efter ham (fra 1887) Jørgen Madsen.

Bruk 2 (1/4 av g).

     Ola Olssøn 1759-61, var fra Skarpeborge, hadde 58 egtet Helvig Andersdatter Steinsholt. Ola ga 120 for parten, fik igjen 225 rdl.
     Anders Janssøn 1761-96. Skal være fra Bjune i Ramnes; var g. m. Dorte Nilsdatter (hans andet gifte), visst ogsaa fra Ramnes. Dorte døde 1802, 62 aar; Anders 1809, 79. - Barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Kari, egtet Guttorm Nilssøn (se Nygaard u. Rusletvet). 3. Mari, egtet 94 Johannes Øde-Bærevar. 4. Jan Anderssøn, f. 1770, egtet 98 Gunhild Maria Eliasdatter, bor 1809 i Baahus.
     Nils Anderssøn 1796-1809, søn av forrige, døde 1809, 48 aar. Gift 1792 m. Mari Eliasdatter. Hustruen døde 1810, 49 aar. Fem barn: 1. Anne, f. 1794. 2. Anders Nilssøn, f. 1796, fik jordveien efter forældrene, men solgte den og levde her som gammel ungkar (død 1861). 3. Elias, se nedenfor. 4. Dorte, f. 1803, egtet 1824 Truls Klasen Løkje. 5. Ingeborg Maria, f. 1806.
     Part a. Elias Nilsen 1817-34, kjøpte parten av broren Anders. Elias var f. 1798. Hans første hustru døde straks, likesaa hendes søn. Saa egtet han 1826 Maren Larsdatter fra Søndre Fevang, og dit flyttet de 1834.
     Lars Kristensen fra 1834 og en lang aarrække utover. Var fra Ra i Sem og hjulmaker. Gift 1834 m. Berte Karine Andersdatter, efter kirkeboken født 1812 paa Anholt.
     Part b. Ola Sørensen 1822-73; kjøpte parten av Anders Nilsen for 200 spd. Ola var fra Hedrum, og hustruen Kirsti Asbjørnsdatter var fra Moss. Tre barn blev født paa Olsrød: Johan 1821, Karen Helene 23, Inger Marie 26. Ola skjøter 1873 eiendommen til Hans Andreasen for 680 spd. Atter solgt 1875 for 800 spd. til Kristian Edvart Henriksen.

Bruk 3 (3/8 av g.).

     Anders Hanssøn 1759-89, søn efter Hans Andersen (se ovenfor). Kjøpte halve Olsrød 1759 for 240 rdl., men hadde tidligere drevet som bygselmand. Han egtet 1752 Mari Olsdatter, enke efter Gullik Lund i Skjee. De hadde sønnen Hans, blev bare 17 aar. - Anders døde 1789, 68 aar; Mari 1794, 84 aar.
     Kristen Borgerssøn 1789-1817, f. 1759 paa Steinsholt og søn av Borger Nilssøn (om ham se bruk 4). Kristen fik jordveien, fordi han blev svigersøn av Anders Hanssøns enke Mari; han egtet nemlig 1789 Lisbet Gulliksdatter Lund (Mari's datter fra første egteskap). Da de ikke hadde barn, delte de 1817 jordveien mellem Lisbets to søstersønner Anders og Hans Nilsønner. Som opholdsmand levde Kristen helt til 1846; hustruen var død 1825.
     Part a. Anders Nilsen 1817-44, f. 1776 paa Søndre Borge. Gift 1835 m. enke Berte Sofia Larsdatter Fevang. De solgte jordveien 1844 og flyttet til Torp i Shd., hvor Anders døde 1846. Ett barn, Anne Helene, egtet Lars Gulliksen Hvataaker.
     Helge Mikkelsen 1844-93. Født 1810 paa Øde-Brøholt; gift 44 m. Anne Maria, datter av Kristian Jakobsen. Hadde ogsaa jord paa Brøholt.
     Part b. Hans Nilsen 1817-45, født 1773 paa Sø. Borge og bror av ovenfor nævnte Anders Nilsen. Blev i ungdommen skolemester, vistnok for at slippe militærtjenesten; holdt skole i Skjee og fl. st. Gift 1810 m. Dorte Hansdatter Haslestad, f. 1782. De bodde nogen aar paa Brunstad. Tok ophold 1845. Hans døde 1849, Dorte 1851. - Barn: 1. Anne, f. 1811, egtet 45 Ola Nilsen Gjelstad. 2. Andrea. 3. Nils Hansen, se nedenfor. 4. Maren Elisabet, f. 1815, egtet 39 skomaker Hans Halvorsen fra Kodal (se nedenfor). 5. Helene Dortea, egtet 44 efter søsterens død nysnævnte Hans Halvorsen; de bodde i Daalaren ved Sandefjord; Helene var jordmor.
     Nils Hansen fra 1845; egtet 1844 Berte Helene Nilsdatter Fevang.

Bruk 4 (1/8 av g.).

     Ola Hanssøn 1760-87, søn efter ovenfor nævnte Hans Anderssøn. Døde 1787, 73 aar. Ola var først bygselmand paa gaarden; kjøpte saa 1759 bruk 1, men solgte det straks; kjøpte derefter 1760 av broren Anders en mindre part av hans store bruk. Gift 1748 m. Line Hansdatter, døde 1787, 68 aar. To døtre: 1. Anne Olsdatter, se nedenfor. 2. Helene Matea, f. 1755, egtet 78 Hans Kristensen Sjurød.
     Borger Nilssøn 1787-90, svigersøn av forrige, egtet 1780 som ældre enkemand Anne Olsdatter herfra, f. 1749. Borger hadde tidligere bodd paa Steinsholt og hadde i første egteskap to sønner: Nils Borgerssøn paa Steinsholt, Kristen Borgessøn paa Olsrød. I sidste egteskap tre barn: 1. Ola Borgerssøn, se Kongsteigen. 2. Sibille. 3. Inger Maria, egtet 1813 Anders Torstensen Torrestad i Shd.
     Anders Hanssøn 1794-1810, egtet enken Anne. Var fra Ve. Gjennestad, døde 1810, 40 aar. Anne døde 1813.
     Part a. Jon Jonsen 1821-53, var fra Raastad i Shd., og hadde 21 egtet Andrea Maria Andersdatter Fen i Shd. Jon kjøpte parten av Anders Vølen. Døde 1853, 68 aar; hustruen 1860. Barn: 1. Johan, f. 1822, egtet 57 Anne Marie Kristensdatter Aabol i Shd. 2. Hans Kristian, f. 29, egtet 56 Martine Nilsdatter Sande, Nøtterø. 3. Bergitte Marie, f. 31, egtet 54 Johan Nirisen Stangeby, paa Nøtterø. 4. Inger Andrine, f. 36, døde 20 aar gl.
     Ældste søn Johan fik jordveien, men 1860 avstaar han den til broren Hans Kristian som straks efter sælger den til Anders Hansen Buer.
     Part b. Ingebret Andersen ca. 1825-79. Han var søn av Anders Jakobsen Holm paa Fen i Shd., men faren var kommet her fra Olsrød. Gift 1824 m. Olea Hansdatter fra Tue i Shd. - Efter farens død fik sønnen Ola Ingebretsen jordveien. Ellers nævnes tre døtre: Anne Maria, Maren Anders, Anne Helene (av dem blev Maren g. m. Johan Jens Eriksen Torp i Shd.).


Innhold