63. Oserød.

     Navnet skrives i 1566 Aaserøtt, 1593 Ozerød, 1604 Oszerød og senere Oserød. Det kommer av kvindenavnet Asa eller muligens av mandsnavnet Aasulf. Samme navn i Nøtterø, Hedrum og Slagen.
     Skyld. 1661 tridjunggaard med skyld 1 skippund mel, og 1668 1 skippund 1 1/2 fjerding tunge.
     Eiere. Vi har ingen oplysninger om Oserød i middelalderen, men i 1593 staar lensmand Kristoffer opført som eier. Ved skifte 1634 efter sønnen Søren Kristofferssøn blev halve Oserød utlagt datteren Karen. I 1628-33 eier Lucia Hansdtr., en rik borgermesterenke i Tunsberg, en part i gaarden. Senere blir bl. a. presten Kristoffer Jenssøns datter, under formynderskap, og Kirsten Toller parthaver. 1723 eier brukeren Jakob Sørenssøn hele gaarden. Siden bondegods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 4 5 8 - -
1668 2 8 4 8 40 10 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 13 - 9 42 12 t. havre, 3/8 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 8 - - - 9 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 3 10 - 8 - 12 t. havre, 1/4 hvete, 1/2 rug, 1 byg, 8 t. poteter.
1865 3 13 - 9 - 15 t. havre, 1 hvete, 1 1/8 rug, 2 1/4 byg, 11 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til hustømmer og smaalast. Noget jord kan ryddes til engens forbedring. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde. Temmelig god jordart. Hus, gjerder, aker og eng i noksaa god stand. Ussel havn. - 1803. Slet ingen skog. Utilstrækkelig havn. - 1820. Taalelig havn. Litet skog.

Brukere.

     1593-1605 heter brukeren Kristoffer, (lensmand). Enken Aase 1611-33; fra 1630 sammen med sønnen Amund. - Jakob 1634-57. Han var gift med Karen Sørensdtr., datter av Søren Kristofferssøn, og fik part i gaarden med hende. I lensregnskapene finder vi at Oserød brændte ca. 1650, og Jakob opført som forarmet. - 1661 enken Karen som 1664 deler gaarden mellem sønnene Søren, f. 1632, og Guttorm, f. 1636. 1675 kjøper Søren brorens part saa han kommer til at eie det meste av gaarden. Efter Sørens død driver enken gaarden, indtil hun i 1699 overdrar den til sønnen Jakob.
     Jakob Sørenssøn 1699-1740. Født 1665, død 1741. G. m. Maren Torgersdtr., f. 1667, d. 1742. De hadde fem barn: 1. Søren, se nedenfor. 2. Torger, likesaa. 3. Maren, g. m. Ivar Abrahamssøn Askjerød. 4. Gunhild, g. m. Mads Jakobssøn Amundrød. 5. Anne, g. m. Gullik Olssøn Søndre Borge.
     Jakob faar 1703 skjøte av raadmand Kristoffer Jørgenssøn Flood i Skien paa 8 linspund tunge; 1706 skjøte fra Are Jenssøn paa 8 linspund, og endelig 1721 auktionsskjøte paa 4 linspund, saa han da tilslut eier næsten hele gaarden. I 1740 blev gaarden delt mellem ovennævnte to sønner.

Bruk 1.

     Søren Jakobssøn 1740-62. Født 1708, død 1763. Gift 1739 m. Anne Kristensdtr., f. 1705, død 1751. Fem barn: 1. Maren, f. 1740. 2. Kristoffer, se nedenfor. 3. Anne, f. 1744. 4. Jakob, f. 1746. 5. Abraham, f. 1750.
     Kristoffer Sørenssøn 1762-ca. 1794. Født 1742, død 1809. Gift to ganger: Hans første kone kjender vi ikke, men anden gang var han g. m. Sørine Andersdtr. Seks barn med sidste hustru: 1. Johan, se nedenfor. 2. Anne Katrine, f. 1766, tjener paa Askehaug. 3. Torger, se nedenfor. 4. Lisbet Dorte, f. 1781, tjener paa Stokke prestegaard. 5. Mari, se nedenfor. 6. Alet, egtet Ola Hanssøn Bakken.
     Kristoffer deler bruket omkr. 1790 mellem sønnen Johan og svigersønnen Abraham Larssøn Skarpeborge.
     Part A. Johan Kristofferssøn 1794-98. Født 1771, død 1798. Gift 1795 m. Helvig Ditmandsdtr. Mellem-Borge. De hadde et barn, Hans, f. 1797.
     Efter Johans død blev hans del av bruket solgt ved auktion til Martinius Guttormssøn, men han beholdt det bare i et par maaneder.
     Torger Kristofferssøn 1799-1855. Født 1777, død 1861. Gift m. Lene Larsdtr. Seks barn: 1. Jørgen, f. 1799. 2. Karen Sibille, f. 1805, egtet 1844 enkemand Hans Kristoffersen Holt. 3. Anders, se nedenfor. 4. Anne Marie, f. 1810, egtet 1853 Gullik Kristensen Brensrød. 5. Karen Anne, f. 1812, egtet 1833 Jens Jørgen Andreasen fra Melsomvik. 6. Kristoffer, f. 1814, g. 1. 1844 m. Maren Andrea Hansdtr. Holt; 2. 1865 m. Anne Katrine Madsdtr. Dyrsø.
     Anders Torgersen 1855-64. Født 1807, død 1864. Gift m. Karen Kristensdtr., f. 1806. Anders og Karen hadde fire barn: 1. Kristian, se nedenfor. 2. Kristoffer, f. 1842. 3. Maren, f. 1845. 4. Martin, f. 1850.
     Kristian Andersen 1864-68, f. 1840, fik skjøte av faren for 1000 spd. Men allerede fire aar efter solgte han til Jakob Martiniusen Grytingen for 800 spd.
     Part B. Abraham Larssøn 1788-ca. 1826. Var fra Skarpe-Borge og egtet 1787 Marie Kristoffersdtr. Fire barn: 1. Gjertrud Marie, f. 1789. 2. Lene Marie, f. 1795. 3. Hans, se nedenfor. 4. Olaus, likesaa.
     Abraham kjøpte 1/4 part av bruket av svigerfaren Kristoffer Sørenssøn i 1788 for 380 rdl., og i 1796 svogeren Johan Kristofferssøns part for 288 rdl. Han sitter imidlertid ikke længe med hele bruket. Han sælger 1/4 part ved auktion til Martinius Guttormssøn fra V. Borge, som igjen sælger til Torger Kristofferssøn. Den anden 1/4 part deler Abraham omkr. 1826 mellem sine to sønner Hans og Olaus.
     Part B. I. Hans Abrahamsen 1926-56, blev i 1811 g. m. Anne Abrahamsdtr. Vi kjender en søn, Abraham, se nedenfor.
     Abraham Hansen fik 1856 skjøte av faren for 900 spd. Født 1812, g. 1835 m. Ingeborg Marie Gundersdtr. Eikeskog. Seks barn: 1. Nils Kristian, f. 1836, g. 1867 m. Kristiane Hansdtr. Toverød. 2. Hans Matias, f. 1839. 3. Anne, f. 1845. 4. Grete Andrine, f. 1849. 5. Anton Johan, f. 1851. 6. Karl August, f. 1858.
     I 1867 faar seilmaker Kristian Kjølner auktionsskjøte paa parten. Han beholder den helt til 1890 da han sælger til Fredrik Kristiansen for 3700 kr.
     Part B. II. Olaus Abrahamsen 1826-76, fik den anden part av bruket. Om ham vet vi desværre litet eller ingenting. Hans del blir vistnok sammen med Part B I solgt til seilmaker Kristian Kjølner i 1876.

Bruk 2.

     Torger Jakobssøn 1740-73. Født 1710, død 1773. Gift 1. 1740 m. Randi Guttormsdtr. fra Lund, f. 1721, død 1742; 2. 1745 m. Al Olsdtr., f. 1726, død 1767. Fem barn med sidste hustru: 1. Randi, f. 1746. 2. Helvig, f. 1749 og g. m. Hans Olssøn Vik i Sem. 3. Marte, f. 1753, egtet 1775 Hans Olssøn Hesby i Sem. 4. Jakob, f. 1755. 5. Jørgen.
     Efter farens død blev bruket delt mellem sønnene Jakob og Jørgen. Disse blev imidlertid ikke sittende som brukere længer end til 1781 da de solgte til lensmand Matias Berg for 1600 rdl.
     Matias Berg 1781-83. Født 1753, død 1829. Gift m. Anne Marie Hamelow.
     Matias Berg blev lensmand i Stokke og Nøtterø knapt 25 aar gammel. Om Matias Berg og hans slegt se nærmere under Tufte.
     Aage Larssøn 1783-1817. Født 1749, død 1817. Gift 1780 m. Berte Jansdtr. Eik. Aage betalte 1200 rdl. for bruket. Et barn, Jens, se nedenfor.
     Jens Aagesen 1817-63. Født 1789, død 1863. Gift 1819 m. Anne Tonette Tolfsdtr., f. 1793, død 1859. Jens og Anne var vistnok barnløse da de testamenterte bruket til hendes bror Abraham Tolfsen, (gift til Østre Borge).
     Abraham Tolfsen 1864-98, var fra Vestre Kile. Født 1811 og gift to ganger. 1. 1836 m. Anne Marie Kristensdtr., Østre Borge, f. 1816; 2. 1848 m. Anne Kristine Hansdtr. Steinsholt, f. 1815. Seks barn (tre og tre): 1. Kristen, f. 1839 og gift 1864 med Trine Lovise Larsdtr. Brensrød. 2. Trine, f. 1842. 3. Søren Henrik, f. 1846. - 4. Hans Arnt, f. 1849. 5. Anne Marie, f. 1851. 6. Tolv, f. 1854.
     1898 sælger Abraham Tolfsen bruket til Karl August Abrahamsen for 10800 kr.


Innhold