91. Rise.

     Navnet. I Rødeboken skrives det i Risum, 1593 Riize, 1604 Risze, 1668 Rize, 1723 Riisse, og senere Rise.
     Navnet kommer vistnok av ordet ris som betyr kratskog.
     Skylden var før 1661 5 mærker tunge og 3 høns, blev i 1661 ændret til 3 pd. smør, 1 fjerding mel og 3 høns. 1668: 4 pd. smør 1/2 skpd. tunge.
     Eiere. I 1398 eiet Fon prestebord 1 markebol i Rise, og kirken vedblev i flere aar fremover at eie en mindre part i gaarden. I 1638 eier Andor Gjein mesteparten av gaarden og efter hans død fortsætter enken som eier. Resten ligger under kronen. Aar 1661 eier Halvor og Ole Rise's barn 3 pd. smør og 1 fjerding mel; resten, 3 høns, eiet iflg. Tunsbergs lens jordebok, kronen. I de følgende aar er eiendomsretten delt mellem mange og eierne skifter ofte. Fra 1764 eiet brukerne hele gaarden.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 10 4 11 - -
1668 2 9 3 8 40 14 tøndesaa akerjord, 4 tøndesaa brak.
1723 3 14 - 8 45 13 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/8 t. hvete.
1803 2 9 - - - 12 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 2 6 - 2 - 11 t. havre, 1/8 rug, 1/8 byg, 4 t. poteter.
1865 - 8 - 4 - 22 t. havre, 1 hvete, 1 1/4 rug, 1 3/4 byg, 1 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til hustømmer og smaalast; nogen bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og litt smaalast. Middelmaadig, tildels kjøllændt jord. Slette hus og gjerder; ringe aker og eng. Daarlig havnegang. - 1803. Har ikke nok skog til brænde og gjerdefang. Liten havn. - 1820. Næsten ikke skog. Maatelig havn. I god drift.

Brukere.

     Fra 1593-95 var Halvor bruker, Mattis i 1604, og Halvor fra 1605-22. Efter ham Jørgen i 1625, og efter ham igjen en Halvor fra 1627-28. Han efterfølges av Guttorm som sat helt til 1648; i 1649 Ole. I 1657 er gaarden delt mellem Ole og Halvor. Halvor Anderssøn, f. 1624, fortsætter som bruker like til 1676, fra 1661 med Nils Knudssøn, f. 1626, som medbruker. - Fra 1686-89 nævnes Anders alene. Men fra 1699 er det igjen to brukere, nemlig Hans og Andor som sat til ca. 1713. Dette aar kjøpte Hans Perssøn en part i Rise av Guttorm Iverssøn Omdal, som hadde arvet parten efter sit søskenbarn Halvor Anderssøn (se foran), medbrukere var Villum og Kristoffer. I 1720 kommer en ny Andor.
Bruk 1.
     Part A.  Andor Olssøn 1720-32, f. 1638, død 1732, gift med Margrete Rasmusdatter, f. 1653, død 1735. 5 barn: 1. Ole, se nedenfor. 2. Rasmus, bor paa Gjein. 3. Anne, gift med Søren Schiøllerssøn, Brunlanes, bor paa Austen i Tanum. 4. Kirsti, gift med Ole Hanssøn Vennelrød, Andebu. 5. Maren, gift med Torsten Mattissøn, Holm i Hedrum. - Andor eiet en 1/2 part i Rise. Paa skiftet efter ham i 1740, blev bruket utlagt til sønnen Ole for 150 rdl.
     Ole Andorssøn 1740-52, død 1752. Gift to ganger. Første gang i 1728 med Dorte Olsdatter, død 1743. Anden gang med Inger Kristensdatter. (Hun blev i 1753 gift med Henrik Larssøn). Ole hadde i første egteskap en datter, Margrete, som døde under opveksten. I andet egteskap 4 barn: 1. Dorte f. 1744, gift med Kristen Simenssøn, se nedenfor. 2. Andor, f. 1746, død ugift i 1765. 3. Kristine, f. 1748. 4. Margrete, f. 1757, død 1773. Skiftet efter Ole blev holdt i 1753 og viste 5 rdl. i overskud.
     Kristen Simenssøn 1766-69, blev i 1764 gift med Dorte Olsdatter. I de mellemliggende aar har antagelig Inger Kristensdatter drevet bruket paa barnas vegne, og da Andor døde ugift i 1765 gik det over til svogeren. Kristen og Dorte hadde et barn Olene, f. 1767.
     I 1769 skjøtet Kristen bruket til Jakob Kristenssøn Kjæraas for 464 rdl. Han solgte snart til Halvor Pederssøn som døde i 1779. Da solgte hans enke Mari Larsdatter en del av bruket til søn Peder Halvorsøn, som i 1784 solgte videre til Ole Helgessøn paa part b.
     Part B.  Denne part gik i 1730 over til en Halvor Hanssøn, om ham vi kun vet, at han hadde en søn Hans som overtok bruket efter ham.
     Hans Halvorssøn. Født 1716, død 1750, gift med Anne Isaksdatter. De hadde fire barn: 1. Jakob, se nedenfor. 2. Isak, f. 1746. 3. Gjert, f. 1748, gift 1768 med Maren Hansdatter Gjein. 4. Idde, f. 1750. Efter mandens død 1750 giftet enken sig ca. 1752 med Hans Larssøn, som overtar bruket, og blir sittende til 1758 da han sælger til sin stedsøn Jakob.
     Jakob Hanssøn, 1758-69. Født 1739, død 1780. Gift to ganger. Første gang med Gunhild Sørensdatter, f. 1731, død 1779. Anden gang ca. 1780 med Malene Gudmundsdatter. 3 barn (to og et): 1. Søren, f. 1769. 2. Anders, f. 1779. 3. Gunhild, f. 1780. I 1769 sælger Jakob bruket til Nils Hanssøn Sjeland for 400 rdl. Han flyttet senere til bruk 2. Nils Hanssøn solgte allerede 1772 til Henrik Larssøn Holmen fra Hedrum for 395 rdl., og fra ham gik bruket i 1780 over til Helge Olssøn.
     Helge Olssøn 1780-84. Født 1723, død 1790. Gift med Ambjørg Nilsdatter, f. 1726, død 1798. Tre barn: 1. Ole, se nedenfor. 2. Halvor, f. 1770, død 1786. 3. Knut, f. 1771, død 1792.
     Ole Helgessøn 1784-88. Født 1755, død 1788. Gift ca. 1786 med Margrete Justsdatter. Et barn, Helge, se nedenfor. I 1784 kjøpte Ole farens part i Rise (1/4) for 250 rdl. og ophold, og samme aar Peder Halvorssøns part for 351 rdl. Ole blev saaledes eier av halve gaarden.
     Helge Olssøn, f. 1787, død 1856. Gift med Helene Iversdatter. Tre barn: 1. Maren Olea, f. 1817, gift 1838 med Lars Iversen Holt. 2. Else, f. 1819, gift 1837 med Kristoffer Henriksen Askjum fra Andebu. 3. Inger Andrea, f. 1828, gift i 1848 med Anders Iversen Rød, Andebu. I 1849 delte Helge bruket i to like store parter, som han skjøter til sine svigersønner Kristoffer Henriksen og Lars Iversen. Kristoffer solgte sin part i 1856 til Lars for 2000 spd. I 1872 skjøtet Lars bruket til søn Ole for 2000 spd.
Bruk 2.
     Denne part tilhørte i 1730-aarene Hans Hanssøn som i 1738 pantsatte den til sin farbror Ole Hanssøn Vennelrød. I 1764 var den kommet over til oberstløitnant Duus, som dette aar solgte til Hans Nilssøn Rød fra Andebu, som ogsaa eiet part i Rød. Hans sælger aaret efter til Henrik Iverssøn Bettum for 340 rdl., og i 1766 gik bruket fra ham over til Ole Simonssøn for 400 rdl. Ole var gift med Maren Larsdatter. De hadde to barn, som begge døde smaa. Allerede i 1768 solgte Ole bruket til
     Anders Anderssøn for 460 rdl. Anders var gift med Kari Andersdtr. To barn: 1. Anders, f. 1770. 2. Hans, f. 1778. Efter nogen aars forløp solgte Anders til Jakob Hanssøn (se bruk 1).
     Halvor Nilssøn 1781-86, var fra Svindal i Andebu. Han kjøpte i 1781 parten av Jakob Hanssøn for 360 rdl. Samme aar kjøpte Halvor ogsaa Hans Torsens part, (se nedenfor) for 364 rdl. Han blev saaledes eier av halve gaarden. Halvor sitter paa gaarden til 1786, da han sælger til Jakob Nilssøn Sjeland, som samme aar overdrar størstedelen av parten til søn Nils, og 1790 resten til Kristen Nilssøn Sommerstad. Kristens part gik nogen aar i handelen indtil Nils Helgesen kjøpte den i 1802. Hans hadde ogsaa i 1798 kjøpt Nils Jakobsens part.
     Nils Helgesen 1802-09, døde ugift i 1809. Han var fra Kodal, søn av Helge Iverssøn Hasaas og Marte Iversdtr. Han hadde tre søsken, Iver, Jørgen og Mari. Brødrene, Iver og Jørgen overtok hver en halvpart av bruket. I 1828 solgte Jørgen sin part til sønnen Helge for 700 spd., og i 1834 solgte Iver sin part til samme (sin brorsøn) for 500 spd.
     Helge Jørgensen 1828-65. Gift med Karen Marie Sørensdatter. Fem barn: 1. Nils Kristian, se nedenfor. 2. Ragne Martine, f. 1834, gift 1854 med Ole Iversen Sommerstad. 3. Johan Martin, se nedenfor. 4. Maren Sibille, f. 1840 (tvilling), gift 1863 med Anton Jakobsen Fevang. 5. Søren Anton, f. 1843, død 1863, han var matros. I 1862 solgte Helge halve bruket til søn Nils Kristian, f. 1833, for 1000 spd. Hans enke Maren Andrea Akselsdatter solgte i 1898 hele bruket videre til Rikard Olsen for 10750 kr.
     Den anden halvpart solgte Helge i 1865 til sin anden søn Johan Martin, f. 1837, for samme sum (1000 spd). Johan Martin solgte i 1882 til sin bror Nils Kristian.
     Part B.  Søren Jakobssøn 1757-62 kjøpte bruket av oberstløitnant Duus for 120 rdl., og solgte 1762 til Lars Olssøn for samme sum. Søren var gift med Maren Jensdatter. Tre barn: 1. Idde, f. 1759. 2. Karen, f. 1760. 3. Berte Marie, f. 1761.
     Hans Torssøn kjøpte parten i 1774 og beholdt den til han, som nævnt foran, solgte til Halvor Nilssøn (se part A) i 1781.


Innhold