82. Rømminga.

     Navnet. Paa gammelnorsk Rimingjar, flertal av rimingi som maa komme av rimi som betyr langstrakt forhøining av jord. Samme navn i Hedrum. Skriftformer: 1593 Rømming, 1668 og 1723 Rømmingen.
     Eiere. Rømminga var fra gammel tid krongods, men blev i 1581 makeskiftet til Henrik Ugerups enke, fru Karen Ivarsdatter paa Skjersnes. Fra hende gik gaarden over til sønnen Aksel Ugerup. I 1628 var Claus Brockenhuus (Peder Ivarssøn Jernskjegs svigersøn) eier, men et par aar efter heter det at Rømminga blev solgt til bønder. I den følgende tid eier Hans Rømminga og Auen Løken hver halvparten av gaarden.
     Skyld. Fuldgaard. 1650 1 skippund malt; fra 1668 2 1/4 skippund tunge.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 8 4 9 - -
1668 4 18 6 10 80 18 tøndesaa akerjord, 8 tøndesaa brak.
1723 4 24 - 14 88 20 t. havre, 1 t. blandkorn, 1/2 t. hvete.
1803 4 13 - - - 13 tønder.
1820 4 15 - - - 15 tønder.
1835 6 24 - 28 - 33 1/2 t. havre, 2 3/8 byg, 1/16 t. erter, 17 3/4 t. poteter.
1865 7 33 - 21 - 29 1/2 t. havre, 1 7/8 hvete, 2 1/8 rug, 4 1/2 byg, 19 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget sagtømmer; endel bøk. Al tjenlig rydningsjord er opryddet. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet, sagtømmer og smaalast; sælger bøk- og bjerkeved. Skral havnegang. Temmelig god jordart. Sag og kvern. Hus og gjerder i god stand; aker og eng middelmaadig. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Skarp havn. En ubetydelig kvernfoss. - 1820. Skog endel til salg. God havn. Et litet vandfald med sag. Lider noget av flomvand. Maatelig drift.

Brukere.

     I 1581 staar Kristoffer Hanssøn opført som bruker. Han maa ha været far til Hans som vi møter fra 1619-43. Vi antar at Hans i det mindste har hat tre sønner: 1. Kristoffer Hanssøn, se anden halvpart. 2. Nils Hanssøn, se nedenfor. 3. Gunnar Hanssøn, se anden halvpart. Ved midten av 1640-tallet blev gaarden delt i to bruk, hvert paa en halvpart.

Første halvpart.

     Nils Hanssøn ca. 1644-90. Var født 1611 og levde endnu 1690, for det aaret var han lagrette. Enken sitter med gaarden til hundreaarsskiftet. Vi kjender seks av deres barn: 1. Hans d. æ., se nedenfor. 2. Hans d. y., kom til Kroken. 3. Ingrid, gift med Søren Olssøn Skjelbrei. 4. Anne, gift med Per Nilssøn Haslestad. 5. Eli, gift med Villum Sørenssøn Vestre Gjennestad. 6. Maren, gift med Sølve Trulssøn paa Undesvaal i Lardal.
     Hans Nilssøn ca. 1700-32, fik endel av gaarden i arv og løste 1704 ut sine søsken. Hans var født ca. 1652 og døde 1732. Gift tre ganger. 1. med Mari Halvorsdatter, død 1713. 2. med Ragnhild Knutsdatter. 3. med Anne Torgersdatter fra Vestre Kile, død 1740. Syv barn, seks med første hustru og et med anden: 1. Nils, f. 1695, død før 1732. 2. Halvor, se nedenfor. 3. Lars, f. 1699, bodde paa Skjelbrei. 4. Berte, f. 1701, gift med Ivar Hanssøn Nordre Fevang i Shd. 5. Kristen, f. 1704, gift 1732 med Helvig Sørensdatter Møkkenes, kom først til Gjerla, siden til Hontvet. 6. Mikkel, f. 1706, bodde Nedre Møkkenes.
     Halvor Hanssøn 1734-61, samlet efterhvert alle arveloddene. Var født 1697 og døde 1761. Egtet 1731 Else Sørensdatter fra Nedre Møkkenes; hun drev halve bruket som enke og døde 1771. Halvor og Else hadde seks barn: 1. Maren, f. 1733, gift 1762 med Sven Erikssøn Østre Kverne. 2. Hans d. æ., se nedenfor. 3. Berte, f. 1738, egtet Kristen Anderssøn Skjelbrei. 4. Marte, f. 1741, gift 1769 med Guttorm Ivarssøn Omdal. 5. Hans d. y., se nedenfor. 6. Lars, f. 1745, egtet 1772 Randi Jespersdatter Haugan; Lars døde snart efter og Randi giftet sig 1773 med Mikkel Trulssøn Skarpe-Borge.
     Hans Halvorssøn d. æ. 1762-66, arvet 2 1/2 linspund og kjøpte to søsterlodder, saa han hadde 5 linspund til bruk. Hans var født 1735, men blev ikke gammel idet han falder fra alt i 1766. Egtet 1762 Gunhild Nilsdatter Brensrød, som blev gift anden gang 1771 med Kristen Torssøn Haslestad og døde 1782, 46 1/2 aar. Hans og Gunhild hadde en søn, Halvor, se nedenfor, og en datter, Helvig, f. 1767.
     Hans Halvorssøn d. y. 1770-80, fik skjøte av moren paa halve bruket i 1770 og kom aaret efter i besiddelse av resten ved arv og indløsning. Hans var født 1743 og egtet 1774 Anne Olsdatter Gjersø. Vi kan ikke se at de har hat nogen barn.
     Halvor Hanssøn 1780-1810, søn av Hans Halvorssøn d. æ., var født 1763 og døde 1810. Fik i 1780 skjøte av forrige paa 9 linspund 21 mærker for 530 rdl., men blev tilslut sittende med det hele. Gift med Mari Mikkelsdatter. Fem barn vokste op: 1. Kari, f. 1786. 2. Gunhild Marie, f. 1788, egtet 1811 Kristen Nilssøn (se anden halvpart). 3. Hans, likesaa. 4. Mari, f. 1797, egtet 1821 Nils Hanssøn Sjeland i Andebu. 5. Lene Marie, f. 1800.
     Som enke blev Mari i 1812 gift med Kristen Larsen Flaatten fra Andebu, til hvem hele bruket gik over. Fra ham kom det over til stedsønnen
     Hans Halvorsen 1811-48. Født 1794 og død 1867. Gift med Anne Marie Pedersdatter. Hans og Anne hadde fem barn: 1. Halvor Hansen, se nedenfor. 2. Matias, likesaa. 3. Ola, f. 1829, egtet 1856 Elen Andrea Olsdatter Brataas-eiet. 4. Petronelle Amalia. 5. Hans Kristian.
     Part a.  Halvor Hansen fik 1849 skjøte paa halvten av bruket av faren. Født 1824 og gift 1857 med Karen Marie Kristensdatter Buer. Halvor blir sittende her indtil han 1875 sælger til Anders Kristian og Hans Anton Olssønner Skjelbrei for 2250 spd.
     Part b.  Matias Hansen fik 1849 skjøte av faren paa den anden halvpart av bruket. Han solgte allerede 1852 til broren Ola for 800 spd. og ophold.

Anden halvpart.

     Kristoffer Hanssøn ca. 1644-57 (se første halvpart) var lensmand i Stokke. Han var gift med Ingrid Gundersdatter som brukte gaarden efter mandens død indtil omkr. 1670, de sidste aar sammen med broren Gunnar.
     Gunnar Hanssøn er bruker fra ca. 1670, men blir senere avløst av sin frænde Gunnar Kristofferssøn, søn av ovennævnte. Det er ikke mulig at kunne avgjøre hvilket aar dette var. Den første er født 1642 og levde vistnok ugift. Gunnar Kristofferssøn var gift og døde ca. 1698. Konen døde paa Rømminga i 1725, 80 aar gammel. Det gik daarlig for Gunnar, og straks før sin død maatte han laane pernger og sætte gaarden i pant. Gjælden blev indløst av sønnene Anders og Hans som delte gaarden mellem sig.
Bruk 1 (1/4).
     Anders Gunnarssøn 1699-1730, f. 1670, død 1730. Gift med Berte Pedersdatter som døde 1762. De hadde otte barn: 1. Gunnar, se nedenfor. 2. Kristoffer, bodde paa Gjelstad. 3. Per, var krøbling. 4. Karen, egtet a. Lars Hanssøn Skjelbrei; b. Per Ellevssøn Anholt. 5. Helga, egtet Kristen Jenssøn Husum. 6. Margrete, egtet a. Per Abrahamssøn Grytingen; b. Ingebret Haavaldssøn Anholt. 7. Marte, egtet Jakob Larssøn Holtet. 8. Sibille, egtet Guttorm Knutssøn Rusletvet.
     Gunnar Anderssøn 1730-67, f. 1698, død 1767. Det var ikke stor parten Gunnar arvet, men i 1747 løste han ut alle medarvingene, tok sin mor i huset og fik overladt hendes andel. Han blev som gammel ungkar gift med Kari Olsdatter, f. 1724, død 1771. Fem barn vokste op: 1. Anders, se nedenfor. 2. Nils, likesaa. 3. Hans, f. 1757, egtet 1781 Ingeborg Ivarsdatter fra Toverød og bodde der. 4. Ola, f. 1763. 5. Berte, f. 1765, var i huset hos broren Nils og døde ugift i 1807.
Bruk 2 (1/4).
     Hans Gunnarssøn 1699-1731. Født 1663 og død 1731. Gift 1. med Signe Evensdatter fra Omdal, død 1715; 2. med Pernille Gulliksdatter. Seks barn (to og fire): 1. Kristoffer, se nedenfor. 2. Karen, f. 1707. - 3. Gullik, f. 1718, kom til Vegger i Andebu. 4. Guttorm, f. 1722, bodde paa Grytingen. 5. Anne, f. 1726, levde i 1764 ugift paa Skjelbrei. 6. Simon, f. 1728, bodde paa Anholt.
     Enken Pernille egtet 1735 Anders Kristenssøn, som snart efter flyttet til Skjelbrei.
     Kristoffer Hanssøn 1735-44, f. 1702, død 1744. Egtet 1735 Elisabet Tolleivsdatter Vestre Kile. De hadde tre barn: 1. Hans (se bruk 1). 2. Anders, f. 1742, død 1777. 3. Dorte, f. 1742, var hos sin ældste bror og døde 1806. Som enke giftet Elisabet sig med
     Jakob Jenssøn 1745-71, f. 1718, død 1771. En del av bruket fik han med hustruen og i 1747 løste han ut flere arvinger. Fem barn: 1. Kristoffer, f. 1745, bodde paa Øvre Løken. 2. Tolv, f. 1752, kom til Lensberg i Sem. 3. Idde, f. 1747, egtet Lars Larssøn Nedre Løken. 4. Sibille, f. 1749, døde ugift 1788. 5. Anders, f. 1756, egtet Kari Jakobsdatter og efterlot en datter, Elisabet.
     I 1778 kjøpte Anders Gunnarssøn dette bruket.
     Anders Gunnarssøn 1768-83, f. 1752. Han arvet og kjøpte til sig saa meget at han eide begge brukene, men han blir ikke længe sittende med dem. I 1780 sælger han det ene til broren Nils (bruk 2), og nogen aar efter det andet til sin frænde Hans Kristofferssøn (bruk 1). Anders flytter til Eikeskog.
Bruk 1 (1/4).
     Hans Kristofferssøn 1783-1807, søn av ovennævnte Kristoffer Hanssøn. Hans var født 1737 og døde ugift i 1807.
     Kristen Nilsen 1807-33 (se bruk 2), fik skjøte av forrige. Født 1781 og død 1833. Gift 1811 med Gunhild Marie Halvorsdatter, død 1863, 73 aar. Enken solgte i 1834 en halvdel av bruket til Kristoffer og Ingebret Kristoffersønner (bruk 1 b). Den anden halvdel skjøtet hun i 1847 til sønnen Hans Matias for 400 spd. og ophold. Det var syv barn: 1. Hans. 2. Karen Marie, f. 1816, egtet 1841 skibstømmermand Lars Hansen Sande i Borre. 3. Sibille, levde ugift hos broren Hans Matias. 4. Nilia, f. 1823, egtet 1851 Anders Henriksen. 5. Hans Matias (bruk 1 a). 6. Mikkel, f. 1828. 7. Berte Karine, f. 1831, egtet 1856 Kristian Hansen fra Pytten i Sandsvær.
     Bruk 1 a.  Hans Matias Kristensen 1847-96, var født 1825 og levde ugift, søsteren Sibille styrte huset.
     Bruk 1 b.  Kristoffer og Ingebret Kristoffersønner fik 1834 skjøte av enken paa en halvdel hver. Ingebret falder fra aaret efter og Kristoffer bruker da hele indtil 1863. Da blir bruket delt mellem kjøperne Lars Kristoffersen (søn) og Lars Henriksen, gift med Kristiane Kristoffersdatter. Kristoffer var født 1803, uvist hvor, og døde i 1863. Hustruen, Anne Margrete Gustavsdatter, var født i Tønsberg ca. 1812. Fire barn: 1. Hans Jørgen, sjømand, døde 1858. 2. Ingeborg Maria, f. 1842. 3. Lars, f. 1844. 4. Maren Andrea, f. 1850.
     1874 sælger Lars Kristoffersen sin part til Lars Henriksen Skjelbrei for 300 spd.
Bruk 2 (1/4).
     Nils Guttormssøn 1780-1819, f. 1754, død 1819. Gift med Helvig Larsdatter, f. 1757, død 1823. De hadde seks barn: 1. Gunnar (se bruk 2 b). 2. Kristen (se bruk 1). 3. Sibille, f. 1783, egtet 1802 Jon Larsen Anholt. 4. Lars (se bruk 2 a). 5. Kristoffer, f. 1791, egtet 1821 Anne Maria Andersdatter Rørkoll, hvor de bodde. 6. Hans, f. 1796, egtet 1827 enken Berte Marie Magnusdatter Møkkenes.
     Part a.  Lars Nilsen 1820-33, søn av ovennævnte. Født 1788, død 1833. Gift 1820 med Ingeborg Marie Larsdatter Anholt. De hadde tre barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Lars, egtet 1852 Helene Matea Jensdatter Brun, Storevar. 3. Helene Marie.
     Nils Larsen overtok bruket efter farens død. Gift 1843 med Karen Sofie Kristoffersdatter Møkkenes. Seks barn: 1. Lise Matea. 2. Inger Martine. 3. Lars. 4. Hans Kristian. 5. Karl Edvard. 6. Nilia Karoline. - Nils blir sittende en lang aarræke.
     Part b.  Gunnar Nilsen 1806-ca. 20, fik skjøte av sin far, ovennævnte Nils Gundersen. Født 1780, død ca. 1820. Egtet 1807 Kari Hansdatter Hontvet, f. ca. 1789. De hadde seks barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Nils, f. 1810. 3. Helene Marie, f. 1812. 4. Sibille, f. 1814. 5. Karen Marie, f. 1816. 6. Anders, f. 1818, død 1839.
     Enken blev 1821 gift med Mads Olsen fra Møkkenes som døde allerede aaret efter, 43 aar gammel. De hadde en søn, Mads, f. 1822.
     Hans Gundersen 1827-ca. 32, overtok gaarden efter moren som fik ophold og levde til 1843. Hans var født 1808. Gift 1829 med Ingeborg Andersdatter Rørkoll, f. 1796. Hans falder allerede væk faa aar efter. De hadde en søn, Anders Kristian, f. 1829, og han vokste op paa Rørkoll.
     Kristoffer Nilsen 1833-34, var søn av Nils Gundersen og kom hit fra Rørkoll. Født 1791, død 1834. Egtet 1821 Anne Marie Andersdatter Rørkoll. Tre barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Hans Kristian, f. 1827, egtet 1848 Elen Marie Jensdatter Gravdal. 3. Helene Marie, f. 1829.
     Nils Kristoffersen 1834-60. Født 1825, død 1860. Fik gaarden utlagt ved skifte efter faren. Egtet 1849 Maren Sofie Svensdatter fra Tønsberg. De hadde fire barn: 1. Hans Anton, f. 1853. 2. Severin Gustav, f. 1855. 3. Laurits Bernhard, f. 1857. 4. Hartvig Kristian, f. 1859.
     Gaarden blev 1860 delt mellem Andreas Olsen som egtet enken, og Halvor Hansen. Andreas Olsen sælger 1879 sin part til Severin Gustav Nilsen for kr. 3600, husvære m. m.
     Halvor Hansen, f. 1823 og gift 1857 med Karen Marie Kristensdatter Buer, f. 1830. Tre barn: 1. Elise Amalia, f. 1858. 2. Hella Andrine, f. 1863. 3. Kristian, f. 1869.


Innhold