78. Borge Søndre.

     Navnet. Om navnet se under de andre Borgegaarder.
     Skyld. 1661: 4 1/2 bismerpund smør og 7 1/2 pund malt. 1668: 4 1/2 bismerpund smør og 4 1/2 linspund tunge. Kragerød derunder 1 1/2 bismerpund smør.
     Eiere. Rødeboken oplyser at Skjee prestebord i 1398 eide 2 aurabol i Søndre Borge, og Skjee kirke det samme. Størsteparten laa dog under Laurentiuskirken i Tunsberg som i 1396 eide 12 aurabol i gaarden. Søndre Borge har rimeligvis allerede dengang i sin helhet været kirkegods og dette fortsatte i flere hundrede aar fremover. I 1649 eier Stokke prestebol 6 pund smør med bygsel og prostiet 7 1/2 linspund malt. Denne sidste part gik senere over til greven. Men størsteparten av gaarden blev liggende under Stokke prestebol helt til ut i forrige aarhundrede.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 4 10 7 12 - -
1668 3 10 4 8 56 14 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 15 - 10 50 15 1/2 t. havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 13 - - - 14 tønder.
1820 4 13 - - - 13 tønder.
1835 6 21 - 13 - 24 1/2 t. havre, 1/8 hvete, 1/8 rug, 2 1/4 byg, 23 t. poteter.
1865 4 30 - 14 - 21 1/2 t. havre, 2 1/4 hvete, 3 rug, 3 1/4 byg, 24 1/2 t. poteter.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget smaat sagtømmer, samt litt bøk. Ikke mer jord at rydde, men paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Middelmaadig jord. Hus, gjerder, aker og eng i slet stand. Noksaa god fæhavn. Bækkesag og kvern. - 1803. Skog bare til gjerdefang, intet til brænde. Ringe havnegang. - 1820. Skog til gjerdefang. Slet havn. Et litet vandfald med sag.

Brukere.

     Da kirken eide hele Søndre Borge findes det ingen skjøter, kun enkelte bygselsedler. Av disse faar vi bare vite naar brukerne tiltrær, men ikke naar de slutter. En sammenhængende brukerrække lar sig derfor ikke opstille. Vi maa her nøie os med de spredte oplysninger som bygselsedlene gir.
     Halvor bruker gaarden fra 1617-38. Saa efter hans død enken Berte til 1649. - Kjøstel 1651-57. - Oluf 1661. - I 1664 bruker Live Andersdatter hele gaarden. 1668-75 Ole og fra 1679-89 enken. Fra 1686 har hun Anders som medbruker. I 1690 faar Oluf Olufssøn bygselseddel. Han sitter helt til 1720. Gift med Anne Ivarsdatter Anholt. I 1721 tinglyser løitnant Schiødt bygselseddel paa hele gaarden.

Gaardens historie fra ca. 1770.

Bruk 1. (2/6).
     Hans Rasmussøn 1769-88, f. ca. 1744, død 1789. Gift med Mari Sørensdatter. De hadde fire barn: 1. Anne, f. 1770. 2. Lars, f. 1775. 3. Rasmus, f. 1781. 4. Kristoffer, f. 1784. Hans var søn av Rasmus Henrikssøn som var gift med Anne Halvorsdatter. De hadde tidligere bygslet bruket. Foruten Hans hadde de følgende barn: Karen, f. 1734, Anne, f. 1739 og Maren, f. 1747.
     Kaptein Knut Hals 1789-1800. Hals bodde i 1781 paa Korterød. Flyttet derfra til Mellem-Borge i 1787, men her bodde han bare et par aar. Han fik bygselseddel paa 1 pund smør i Søndre Borge av sogneprest Rødder i 1789, men det ser ikke ut til at han har drevet bruket. Efter hans død ca. 1800 hadde hans enke, Dorte Kristine, bruket nogen aar.
     Ole Torkildsen ca. 1809-31, f. 1786, død 1831. Han var fra Brensrød og blev i 1809 gift med Marie Mikkelsdatter. Fire barn: 1. Ingebret, se nedenfor. 2. Kristian, likesaa. 3. Ole, f. 1817, flyttet til Gjellesaasen. 4. Matias, f. 1820, død 1845 som ungkar. Da Ole Torkildsen døde, blev boet skiftet ved samfrænder i 1834. Enken har antagelig drevet bruket de første aar efter mandens død. I 1838 faar hun og sønnen Kristian kongeskjøte paa bruket for 1300 spd. og jordavgift.
     Part a.  Kristoffer Jakobsen 1838-58. Han var fra Gjellesaasen. Gift i 1838 med Ole Torkildsens enke Mari Mikkelsdatter som samme aar hadde overtat halve bruket.
     Ingebret Olsen kjøpte 1858 parten av sin stedfar Kristoffer for 1900 spd. Født 1811, og gift 1837 med Berte Johanne Andersdatter Gjerla.
     Part b.  Kristian Olsen 1838-89, f. 1813, død efter 1889. Gift 1834 med Karen Anne Trulsdatter Skarpe-Borge. Syv barn: 1. Trine Andrine, f. 1838, gift 1861 med Kristoffer Larsen Gjennestad, f. 1829. 2. Matias, f. 1841. 3. Martine, f. 1844, død 1906. Gift 1867 med skipper Nils Kristian Gundersen Skjersnes. 4. Olise, f. 1847, gift 1869 med Hans Matiassen Solberg. 5. Karen Amalie, f. 1850. 6. Maren Andrea, f. 1853, gift med Andreas Matias Matiasen Solberg, bodde der. 7. Lava Karoline, f. 1856.
     I 1889 solgte Kristian Olsen parten til skibsfører Matias Svendsen for 9000 kr.
Bruk 2 (1/6).
     Peder Hanssøn fik 1779 bygselseddel paa bruket. Født 1731, død 1819. Han overlot bruket til sønnen Hans.
     Hans Pedersen 1794-1826, f. 1762, død 1826. Gift 1784 med Mari Kristensdatter. De hadde fem barn: 1. Karen Marie, f. 1788, gift 1822 med Jørgen Johannesen, f. 1788. 2. Nils, f. 1791, gift 1821 med Marte Markusdatter Vestgaarden, f. 1800. Nils døde tidlig og efterlot søn Hans Nilsen. 3. Kristen, f. 1794. 4. Matias, f. 1797. 5. Anne Tonette, f. 1800, gift 1823 med matros Nils Larsen Vestgaarden. Hans Pedersen døde 1826. Boet var da fallit, men enken blev sittende paa bruket til sin død i 1839.
     I 1855 skjøter Anders Pedersen bruket til sin søn Per Andersen for 1000 spd. og ophold. Denne blir sittende til 1884 da han efterfølges av sin søn Hans Anton. Han betalte 12000 kr. for bruket.
Bruk 3 (1/6).
     Jakob Gulliksen fik bygselseddel paa bruket i 1770-aarene. Født 1757, død 1802. Gift med Margrete Ingebretsdatter. Tre barn: 1. Ingebret, se nedenfor. 2. Kari, gift med Halvor Guttormsen Omdal. 3. Gullik, f. 1789. Jakob sitter som bruker til sin død i 1802 og efterfølges da av sønnen Ingebret. Han efterlot sig parter i Skarpe-Borge og Vestre Kolkinn.
     Ingebret Jakobsen 1802-05, f. 1778, død 1809. Blev 1805 gift med Mari Mikkelsdatter Anholt. De hadde et barn Maren Andrea.
     Iver Larsen 1805-ca. 26, var fra Bettum og fik i 1805 bygselseddel paa 1/6 i Søndre Borge. Født 1774, død 1855. Gift paa Bettum 1800 med Kari Olsdatter Bergan. Fire barn: 1. Anne Marie, f. 1802. 2. Karen Anne, f. 1804. 3. Lars, f. 1807. 4. Helene Olea, f. 1817, gift 1845 med Guttorm Korneliusen.
     Iver efterfølges ca. 1826 av Hans Matias Andreasen til ca. 1838. Efter ham kommer to, nemlig Dorte Olsdatter og hendes søn Ole Andersen som døde ugift i 1844. Dorte sælger i 1847 bruket til svigersøn Anders Olsen for 950 spd. og ophold. Anders sitter til 1862 da Even Hansen overtar bruket.
Bruk 4 (1/6).
     Markus Svenssøn 1779-1800, f. 1758, død 1830. Gift 1778 med enke Anne Gundersdatter Søndre Borge, f. 1737, død 1802. Markus hadde vistnok ingen barn.
     Gullik Jakobsen 1800-1837, f. 1775, død 1837. Gift 1797 med Mari Larsdatter Rømminga, datter av ovennævnte enke Anne Gundersdatter. Tre barn: 1. Anne Marie, f. 1798, gift med Lars Andersen Stubberød. 2. Anne Sofie, f. 1801, ugift. 3. Jakob, f. 1804. Efter mandens død blev Mari sittende med bruket til hun i 1848 sælger til Kristian Olsen for 800 spd. og ophold. Denne blir sittende helt til 1889.
Bruk 5 (1/6).
     Hans Larsen 1785-ca. 1830. Gift 1784 med enke Anne Gulliksdatter (tidligere gift med Nils Kristoffersen). Hun overlevet manden og fortsatte at drive bruket. Naar hun gav fra sig bruket vet man ikke, men i 1782 blev det solgt ved kongeskjøte til Per Andreasen for 1305 spd. og jordavgift. Per hadde i 1855 kjøpt bruk 2, (se dette).


Innhold