46. Steinsholt.

     Navnet skrives 1379 Stæinsholt, 1575 Stennßholtt, 1668 Steensholdt, 1723 Steensholt. Kan mest rimelig forklares av mandsnavnet Steinn.
     Deling. 1379 tales om midtgaarden, altsaa maa det den gang ha været tre bruk her. I første del av 1600-tallet opføres to gaarder: Vestre (øvre) Steinsholt og Østre (nedre) Steinsholt. Men matriklen 1668 opfører bare en Steinsholt-gaard.
     Skyld. Fuldgaard. Ældre skyld: 4 smørpund + 5 linspund malt. I matriklen 1668: 4 1/2 smørpund + 12 1/2 linspund tunge.
     Eiere. Fra middelaldren har vi to oplysninger: a) et brev skrevet 1379 (se DN. III. 321) melder at Bodjar Sigurdsson sælger til Sebjørn Eiolvsson 1 1/2 aurabol i midtgaarden i Steinsholt; dette gjælder bare en ørliten part, men brevet tør vise at Steinsholt dengang i det væsentlige var bondegods. b) Rødeboken s. 57 sier at Sandeherreds kirke ved lag 1400 eier 1 markebol 1 ørtugsbol i Steinsholt, skjænket kirken av Borgar Ulvssons frue paa Bø (i Shd.). Denne parten maa senere være skilt ut og kaldt Steinsrud (se der).
     Omkring 1625 er eiendomsretten delt slik: a) kronen eier Nedre Steinsholt (5 linspund malt). b) Stokke prestegaard har 18 smørmerker i Øvre Steinsholt. c) Ellers er hovedparten i Øvre Steinsholt bondegods. Med disse parter gik det saaledes: Krongodsparten blev 1649 kjøpt av adelsmanden Vincent Bildt; hans enke solgte den 1664 til Nils Toller, osv. se nedenfor. - Prestebordsparten blev staaende som løs landskyld. - Selveierparten blev omkr. 1645 pantsat til Pr. v. Ahnen paa Fossnes, og aldrig indløst; gik ca. 1690 til stiftsamtmand Tonsberg; blev (sammen med krongodsparten) værende i Madseslegtens eie til 1764, da gaarden blev solgt til brukerne. Sælgeren 1764 var Mads Anderssøn Grønhoff.
     Fra 1764 altsaa selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 4 10 7 7 - -
1668 4 14 7 12 80 18 tøndesaa akerjord, 9 tøndesaa brak.
1723 4 19 - 13 64 16 tdr. havre, 1/4 td. blandkorn, 1/4 td. hvete.
1803 3 12 - - - 13 tønder.
1820 3 10 - - - 10 tønder.
1835 5 20 - 16 - 30 1/2 t. havre, 7/16 hvete, 1/4 rug, 2 1/8 byg, 21 t. p.
1865 4 25 - 18 - 26 1/2 t. havre, 1 5/8 hvete, 1 1/8 rug, 2 5/8 byg, 16 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til litt hustømmer og smaalast. Noget mer jord kan ryddes til engens forbedring. Har humlehage. - 1723. Til den vestre part av gaarden er skog til gjerdefang og brænde, men til den østre part ingen skog, likesaa daarligere havn end paa vestre. Noksaa god jord paa vestre part, men sandig og skarplændt paa østre. Hus og gjerder i bra stand. God aker og eng. Paa Østre Steinsholt en liten bekkekvern. - 1803. Ikke nok skog til brænde og gjerdefang. Skarp havnegang. - 1820. Tilstrækkelig havnegang. Skog til vedbrænde og gjerdefang.

Brukere.

     Øvre (vestre) Steinsholt.
     Even Steinsholt 1593, fremover til ca. 1630; hadde vist før kanske en part i bruket, men Ola Arnessøn Kile eide mest (2 smørpund).
     Kristen Evenssøn i 1630-aarene.

     Nedre (østre) Steinsholt.
     Fin Tjøstolvssøn 1610-26, bygslet bruket av kronen, ga 5 daler i fæstepenger.
     Gregers Jenssøn 1627-42, ga 9 daler i førstebygsel.
     Even Gregerssøn fra 1642 til forbi 1650, søn av forrige, bodde først en tid paa Kongsteigen.
     Gullik nævnes 1657.

Øvre Steinsholt blir leilændingsgods ca. 1645.

     Brødrene Arne Olssøn og Hans Olssøn, sønner av Ola Arnessøn Kile, blev brukere paa Øvre Steinsholt ved lag 1640. Dels av faren, dels av andre hadde de faat eiendomsret til gaarden, men uten at være tvunget dertil av nød, pantsatte brødrene ca. 1645 gaarden til Preben von Ahnen paa Fossnes for 54 riksdaler.
     Sytti aar senere under en aastedssak om Vennerød fortæller Arne og Hans Olssønners barn hvorledes den besynderlige handel hadde gaat for sig.
     Det var i "Hannibals krig", sa de (altsaa 1643-45). Pr. v. Ahnen kom ind paa Øvre Steinsholt og spurte brødrene om de vilde sælge ham gaarden; den laa saa beleilig for ham, naar han var paa reise til og fra Skien, her kunde han overnatte eller bytte skyss. Nei, brødrene vilde ikke sælge. Ja, men pantsætte da? Pr. v. A. kunde gjerne love dem at de skulde slippe at bli utskrevet til krigstjeneste. Da kjærringene hørte det, hjalp de Pr. v. A. med at snakke rundt mændene, og pantsættelsen kom istand. Pr. v. A. fik gaardbrevene, og fra den dag var de leilændinger under Pr. v. A., betalte aarlig avgift og maatte utføre pligtarbeide paa Fossnes (hver av dem maatte harve 2 tønder sæd, gjerde 4 maal, slaa 4 maal, skjære 1 maal, kjøre 30 lass gjødsel og 5 lass ved). - Senere hadde de bedt Pr. v. A. om at faa flere penge, og det kunde de nok faa, men da maatte de gi ham skjøte. De var ikke uvillige, men det blev ikke gjort. Pr. v. A. tænkte vel at pantebrevet var godt nok; gaarden blev nok ikke indløst likevel, og med tiden blev han da eier. Og slik gik det.
     Av brødrene Arne og Hans Olssønner faldt Hans væk i 1660-aarene, Arne levde længer. Arne hadde sønnene Per og Jens som begge blev brukere paa Steinsholt; desuten datteren Mari som endnu levde 1717 paa en av plassene under Prestegaarden og da var 74 aar. - Hans Olssøn efterlot sig to sønner: Tor Hanssøn døde tidlig; Hans Hanssøn, se nedenfor; endelig datteren Helge Hansdatter, levde 1717 paa Buer i Arendal.

Første del.

     Hans Olssøn, se ovenfor.
     Hans Hanssøn ca. 1675-1729, søn av forrige. Levde til 1729, maa da ha været over 90. Intet skifte i behold.
     Jørgen Anderssøn 1730-35 (se tilhøire).
     Ola Anderssøn 1735-39, kaldes mester, saa han var kanske skibsbygger. Gift m. Katrine Maria Duus, søster av Andreas Duus paa Völen og efter hende er det skifte 1729 (boet var fallit). Tre barn: Elen Johanne 12, Andor 6, Hans Mikkel 3 aar.
     Søren Kristenssøn 1739-64, var fra Holtan, levde til 1781, da 84 aar. Gift 1726 m. Boel Evensdatter. Tre barn nævnes: Jakob, se nedenfor; Maria og Ola.
     (Søren drev bare halve jordveien; medbruker var broren Kristoffer, om ham se tredje del.)
     Jakob Sørenssøn 1764-66, søn av forrige, kjøpte da Steinsholt 1764 blev tilsalgs, 1/6 av gaarden for 175 rdl. Gift 1757 m. Idde datter av Anders Hanssøn Steinsholt, solgte snart og flyttet til Olsrød.
     Helge Sørenssøn 1766-78, ga 500 daler for parten, fik 490 igjen. Flyttet til Øde-Brøholt, se der. (Kjøperen var Simon Kile, men han overlot snart parten til broren Abraham som længe hadde eid en anden part her.)
     Abraham Tolvssøn 1764-1804, fra Ve. Kile, f. 1742, døde 1804. Kjøpte 1764 1/6 av Steinsholt, endelig 1778 1/6 til, eide altsaa 1/3 av gaarden. Gift 1763 m. Inger Borgersdatter, da enke efter Sven Olssøn (se tredje del). De hadde ett barn, datteren Antonette, men hun døde i 10 aars alder.
     Tolv Hanssøn 1812-42, brorsøn av Abraham, hadde ogsaa jordvei paa Ve. Kile og drev begge sammen. Se Kile.
     Hans Tolvsen 1842-67, søn av forrige, bodde her. Gift 1842 m. Johanne Maria Guttormsdatter. Ingen barn, og da hustruen døde 1867 solgte Hans jordveien for 2600 spd. til grannen Helge Hansen Steinsholt (om ham se anden del).
 

Anden del.

     Arne Olssøn, se ovenfor.
     Jens Arnessøn ca. 1665-90. Intet skifte i behold.
     Kristen ca. 1695-1716. Gift m. Anne Hansdatter. Barn: 1. Knut Kristenssøn, se Brøholt. 2. Søren Kristenssøn. 3. Hans. 4. Gunhild, g. m. Ola Aasmundssøn i Sandefjord. 5. Al, g. 1730 m. Jørgen Anderssøn (se Brøholt).
     Nils Haakonssøn. 1716-30, egtet vist enken, for hustruen hette Anne Hansdatter. Nils var søn av Haakon Lille-Husum. Det tok en sørgelig slut med Nils; han kaldes 1730: "Den undvigede og paadømte manddraber Niels Haagenssøn".
     Anders Hanssøn 1730-63, søn av Hans Anderssøn (se tredje del). Død 1763, 67 aar. Gift 1. 1730 m. Anne Hansdatter Olsrød, døde 1753, 48 aar; g. 2. 1756 m. Gunhild Hansdatter, sies at være fra Rusletvet. - Barn (fem og to): 1. Nils Anderssøn, f. 1730, bodde paa Unnarstvet. 2. Idde, g. m. Jakob Sørenssøn Steinsholt. 3. Helvig, g. m. Ola Olssøn fra Skarpeborge, se Olsrød. 4. Hans Anderssøn, f. 1739. 5. Lars Anderssøn, se Holtet. - 6. Margreta, og 7. Andreas, begge forsvinder.
     Hans Guttormssøn 1764-1801 egtet enken Gunhild og kjøpte 1764 1/3 av Steinsholt, for 300 rdl. Uvist hvorfra. Han skal være født ved lag 1730, levde til 1820, da ca. 90 aar. Var smed. Hustruen Gunhild døde 1772, og han egtet da Berte Davidsdatter fra Ragnhildrød; levde 1811. Med sidste hustru flere barn, men bare sønnen Andreas vokste op, se nedenfor.
     Andreas Hansen 1801-1815. Født 1777, døde 1815, endnu ikke 40 aar. Gift 1803 m. Aase Torsdatter som skal være født ca. 1780 og før giftemaalet opholdt sig paa Skjersnes og Sjuestok. (Var rimeligvis søster av indflytteren Ellev Torsen Sjuestok). - Fire barn: 1. Antonette, f. 1804, egtet 1826 Ola Mattiassen Brøholt. 2. Hans Andreassen, se nedenfor. 3. Berte Maria, døde ugift 1840. 4. Anne Maria (sindsvak) døde 1855.
     Johan Larsen 1817-33, egtet enken Aase Torsdatter, men da hun døde 1833 maatte han gi slip paa jordveien. Johan var født 1789 paa Olsrød av forældre sersjant Lars Jakobssøn og Boel Hansdatter (de bodde senere Orbru u. Rusletvet). Han døde 1839. Tre barn: 1. Andreas Johansen, f. 1819. 2. Lars f. 1822, blev væk paa sjøen 1845. 3. Berte Karine, f. 1826, egtet 1855 Nils Hansen Sjuestok.
     Hans Andreasen 1834-68, søn efter Andreas Hanssøn. Født 1807, døde 1868. Han solgte straks fra Hestehagen til Helge Hansen. Gift 1833 m. Gunhild Marie Persdatter Skarpeborge, f. 1812; hun overlevde manden; solgte 1872 fra en part, men hovedbølet kom til sønnen Hans Edvart. - Barn: Andrine, f. 1833 (egtet 58 Hans Olsen Marum, Shd.); Anne Martine (egtet 65 Johan Martin Hansen fra Marum); Andreas, f. 39; Inger Andrea; Lava; Petrine; Hans Edvart, f. 49; Johan, f. 51; Anders Matias, f. 53.

Tredje del.

     Per Arnessøn ca. 1660-90, søn av Arne Olssøn; hadde 1664 som medbruker en Hans Perssøn.
     Hans Anderssøn ca. 1695-1741, g. m. Dorte Kristoffersdatter fra Holtet. Begge døde 1741, 80 og 70 aar. Fire barn: 1. Anders Hanssøn, se anden del. 2. Kristoffer, egtet 1740 Margreta Jakobsdatter, flyttet til Tjømø. 3. Søren, egtet 1739 Aase Hansdatter. 4. Anne.

     Hans Finssøn 1741-ca. 60, var fra Rørkoll. Gift 1741 m. Mari Nilsdatter. Mange barn; sønnen Jakob Hanssøn bodde paa Øde-Brøholt, og hos han døde faren 1773, og moren 1785.
     Kristoffer Kristenssøn 1764-69, var fra Holtan og bror av Søren (se første del). Kristoffer hadde ellers helt fra 1739 hat bygsel paa en anden jordpart her, men nu kjøpte han 1764 for 175 rdl. halvten av tredje del. Han levde til 1793, da 88. Gift 1740 m. Margreta Jakobsdatter. Barn (se skiftepr. 18 s. 384b): 1. Ola, kom til Tønsberg. 2. Anne, egtet Hans Janssøn, se nedenfor. 3. Lars, døde 23 aar gl. 4. Elisabet, levde 1833 i plassen Bækken (u. Pr.g.). 5. Kristen, kom til Nøtterø (ætlinger nævnes).
     Hans Janssøn 1769-1807, svigersøn av forrige og f. 1734 paa Nordre Fevang. Gift 1769 m. Anne Kristoffersdatter herfra, levde til 1833, da 86 aar. Ingen av barna vokste op.
     Hans Torkelsen ca. 1810-41, uvist hvorfra, rimeligvis fra Skjee. Født ca. 1770, død 1862. Gift 1806 m. Gunhild Helgesdatter fra Øde-Brøholt, f. 1775, død 1854. Barn: 1. Helge Hansen, se nedenfor. 2. Anders, f. 1810. 3. Anne Kristine, f. 1815, egtet 48 Abraham Tolvsen Østre Borge. 4. Inger Andrea, f. 1819, egtet 43 Kristen Tolvsen Kile.
     Helge Hansen 1841-80, søn av forrige, f. 1807. Gift 41 m. Anne Andrea Ellevsdatter Skjersnes.
     Efter dem fik sønnen Ellev Helgesen jordveien.

     Sven Olssøn 1741-63, søn av Ola Bærefjeld. Døde 1763, 49 aar. Gift 1. m. Elen Persdatter; 2. m. Inger Borgersdatter (siden g. m. Abraham Tolvssøn). - Av seks barn med Elen vokste tre op: 1. Helge Svenssøn, kom til Øde-Brøholt. 2. Kirstine. 3. Katrine, f. 1749, egtet 66 Nils Kristenssøn Hørdalen.
     Borger Nilssøn 1764-79, kjøpte parten 1764 for 175 rdl. Gift 52 m. Signe Kristensdatter Hørdalen, døde 1779, 60 aar. Borger flyttet siden til Kongsteigen. To sønner vokste op: 1. Nils Borgerssøn, bodde først her, senere paa Unnarstvet. 2. Kristen Borgerssøn.
     Nils Borgerssøn 1779-1803, se Unnarstvet.
     Erik Nilsen 1808-1821. Født 1780, døde 1821, søn av forrige. Gift 1810 m. Elen Maria Mikkelsdatter Haughem (i Shd.). - Barn: Simon, f. 1811; Maren Sibille, Johannes, Matias, Mari, Nils, f. 1820.
     Peter Andersen 1823-30, egtet enken, kom hit som ældre enkemand fra Øvre Møkkenes; døde 1843.
     Anders Hansen 1830-66, kjøpte jordveien ved auktion. Han var fra Unnarstvet, født 1804, døde 1866. Gift 1829 m. Berte Maria Larsdatter fra Bø i Shd. - Barn: 1. Maren Andrea, f. 1831, egtet 51 Kristoffer Haugan. 2. Karen Lovise, døde 20 aar gl. 3. Hella Andrea, f. 37, egtet 60 Antoni Hansen fra Unnarstvet, se nedenfor. 4. Hans Kristian Andersen, f. 41, bodde paa Marum i Shd. 5. Anne Severine, f. 47, egtet 69 Olaves Torsen Klavenes, Bjørnum.
     Antoni Hansen, svigersøn av forrige, fik skjøte paa jordveien 1871.


Innhold