45. Steinsrud.

     Navnet. I følge et utrykt diplom fra Sandeherreds prestearkiv har jordveien tidligere hett Steinsholtsrud, et navn som viser at det her gjælder en fra Steinsholt utskilt part.
     Skyld. Liten ødegaard, hadde 1575 6 hugne bord i skyld, senere 9 smørmærker, men fra 1668 8 linspund tunge.
     Eiere. I 1500-tallet eier Sandeherred prestebord Steinsrud. Rimeligvis er det en del av den gave som Borgar Ulfssons husfrue paa Bø i Sandeherred skjænket sin bygdekirke (se Rødeboken s. 57). - Steinsrud blev indkjøpt fra staten av brukeren 1866 (halvten) og 1873.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 4 3 6 - -
1668 1 4 1 4 16 4 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 3 14 6 tønder havre, 1/16 td. blandkorn.
1803 1 4 - - - 4 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1835 2 6 - 6 - 8 t. havre, 1/4 t. byg, 4 t. poteter.
1865 2 6 - 3 - 5 t. havre, 1/4 hvete, 3/8 rug, 1/2 byg, 3 1/2 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Skog bare til brænde og gjerder. Ikke mer jord da de trænger utmarken til havn. Har humlehage. - 1723. Skog i god vekst til hus fornødenhet og smaalast; kan ogsaa sælge litt bjerkeved. Middelmaadig tildels kjøllændt jord. Nye, gode hus; god aker og eng. Bra havnegang. Brukeren sier at Steinsholtmændene har tat et stykke eng fra ham, men han har faat det tilbake ved dom. - 1803. Skog knapt til gjerdefag og brænde. Har havnegang. - 1820. God havnegang. Skog til hus fornødenhet.

Brukere.

     1655 faldt aastedsdom om de rette grænser mellem Steinsrud og Unnarstvet, delvis mot Steinsholt. Steinsrud skulde gaa op til Raveien. Vi faar i dommen vite at Sandepresten tidligere hadde bygslet bort Steinsrud til bønderne paa Unnarstvet. Men ca. 1615-30 hadde Amund Olssøn, g. m. Mari Evensdatter, bodd paa Steinsrud, og Amund hadde ryddet op en hel del. - Saa kom Ingebret ca. 1638-62, og i hans tid blev altsaa delene ordnet. - Jon Ingebretssøn ca. 1664-84. - Hans og Aasmund 1686-1713. - Simon Aasmundssøn ca. 1715-32, blev 62 aar, og efter ham har vi skifte. Han eide 20 daler. Gift m. Elen Nilsdatter, døde 1753, 78 aar. To barn: 1. Nils Simonssøn, se nedenfor. 2. Anne, egtet 1752 Hans Kristenssøn Holtet.
     Nils Simonssøn 1746-85, døde 1787, 73 aar. Gift 1746 m. Anne Kristensdatter Holtet, døde 1803, 90 aar. Tre barn vokste op: 1. Simon Nilssøn, født 1748, kom til Gipø paa Nøtterø. 2. Anders, se nedenfor. 3. Søren, levde 1801 ugift paa Haslestad.
     Anders Nilssøn 1785-98. Født 1749. Gift 1. 1786 m. Margreta Nilsdatter, døde 1792; 2. 1792 m. Anne Andersdatter. De flyttet til Haslestad, se der.
     Ivar Hanssøn 1798-1815. Var fra Unnarstvet og født 1749; gift 1778 m. Anne Maria Kristensdatter, f. 1757, datter av Kristen Mikkelsen Østre Kile. Ivar bodde en tid paa Kile, saa paa Sjuestok, bygslet endelig Steinsrud 1798. Tok ophold 1815. Hustruen døde 1817, Ivar nogen aar senere (han giftet sig igjen med en enke fra Kolarød i Sandeherred). Av ni barn vokste seks op: 1. Hans, f. 1781, døde før forældrene. 2. Kristen Ivarsen, f. 1783, kom til Hørdalen i Sandeherred. 3. Anne Maria, f. 1789, egtet 1825 enkemand Kristian Jakobsen Olsrød. 4. Mikkel, blev boende her, se nedenfor. 5. Anders, likesaa. 6. Line, f. 1797, egtet 1831 Ole Rasmusen Holtet.
     Part a. Mikkel Ivarsen 1815-70. Født 1792, døde 1870. Han kjøpte jordveien 1866 av staten for 800 spd. og jordavgift. Gift 1824 m. Randi Andrea Kristiansdatter Fekja. De hadde ikke barn og testamneterte sine midler til Kristian Arnt og Olaus Anton Guttormsønner. Fra disse kom jordveien 1882 til Johan Hansen.
     Part b. Anders Ivarsen 1815-73. Født 1795, døde 1873. Gift 1824 m. Karen Sofie Mattisdatter Brøholt. Barn: 1. Ivar Andersen, f. 1824; blev kjøbmand i Melsomvik. Gift 1850 m. Gunhild Marie Eriksdatter Ask. 2. Matias, f. 1827, tømmermand, bodde i Sandefjord. 3. Hans Kristian, f. 1831. Gift 1. 1858 m. Inger Maria Jakobsdatter Rørkoll, døde 1860, 21 aar; 2. 1863 m. enke Inger Andrea Andersdatter Brøholt; bodde paa Søndre Rørkoll. 4. Anders Matias, f. 1835, døde ved ulykkestilfælde i England 23 aar gl. 5. Karl Martin, f. 1838 tok tilsjøs; var gift i Sandeherred m. Helene Maria Sørensdatter Fevang. 6. Antoni Kristian, f. 1841, bodde paa Søndre Rørkoll. 7. Severine, f. 1844, egtet 1863 smed Hans Mattisen fra Undrumsdal, bodde paa Melsomeie. 8. Hans Arnt, f. 1847, var 1873 paa Steinsholt.
     Sønnen Ivar Andersen kjøpte bruket av staten 1873 for 700 spd. og jordavgift. Aaret efter solgte han jordveien til Anders Hansen.


Innhold