88. Teigen.

     Navnet: Skrives i Rødeboken Tæighenom. 1668 og 1723 Theien, senere Teigen.
     Skyld. 1661 18 mærker smør. 1668 1 pd. smør.
     Eiere. Stokke prestebol eiet Teigen fra saa langt tilbake som kildene gaar og helt op til forrige aarhundrede. Den blev solgt til brukeren i begyndelsen av forrige aarhundrede i. h. t. lov om salg av beneficert gods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 4 2 7 - -
1668 1 4 1 3 16 5 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 5 - 3 16 5 t. havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 3 - - - 3 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
18351 2 6 - 6 - 9 t. havre, 1/8 rug, 1 byg, 4 t. poteter.
1865 1 - - - - 8 t. havre, 1/2 hvete, 1 byg, 4 t. poteter.
(Underbruk til Søndre Holt.)
1 med en anpart i Løkje.

      Andre oplysninger. 1668. Skogen ødelagt av vaadeild. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog bare til gjerdefang. Sandig jordart. Hus og gjerder i maatelig stand; god aker, men slet eng. Daarlig fæhavn. Brukeren beklager sig over at et jordstykke er tat fra gaarden og lagt til Østre Galis. - 1803. Skog til gjerdefang og brænde. Sag og kvern. - 1820. God havn. Skog til ved og gjerder. Litet ubetydelig vandfald med sag og kvern. Maatelig jordart; i slet drift.

Brukere.

     Da Teigen fra gammel tid har været kirkegods og brukt av leilændinger, har vi ingen skjøter paa gaarden og en fuldstendig og nøiaktig brukerliste lar sig derfor ikke opstille.
     Oluf nævnes som bruker fra 1611 til ca. 45. Efter ham i nogen faa aar enken. Derefter nævnes Gunder i 1657 og efter ham Oluf Olufssøn, f. 1613. Oluf nævnes sidste gang i 1690. Saa Hans Aasvaldssøn til ca. 1715. Hans var gift 1691 med Else Olsdtr. fra Gjersø. Vi kjender tre barn: 1. Kristen, bodde Tuten-Borge. 2. Aasvald, bodde Nordre Tori. 3. Mari, f. ca. 1704. Lars Arnessøn kommer ind som bruker ca. 1720. Han dør 1748, 77 aar gammel, men har vistnok git fra sig bruket til Abraham Larssøn, antagelig søn, allerede i 1730-aarene. Lars maa ha været gift to ganger, vi kjender bare hans anden kone, Maren Hansdtr., som han blev gift med i 1745.
     Abraham Larssøn, ca. 1735-45, gift 1736 med Maren Isaksdtr. Tre barn blev født paa Teigen: 1. Anders, f. 1736. 2. Abraham, f. 1741. 3. Kristoffer, f. 1744. I 1745 kjøpte Abraham Sten i Andebu og flyttet dit.
     Derefter bodde Lars Anderssøn i nogen aar paa Teigen. Han var gift med Mari Hansdtr. Bettum, men nærmere oplysninger om dem savnes.
     Ole Larssøn ca. 1740-80. Født 1715, død 1796. Gift med Anne Davidsdtr., f. 1706, død 1785. De hadde sønnen Albret, se nedenfor. Anne hadde tidligere været gift med en Mikkel, muligens fra Hvitstein i Kodal. Tre barn: 1. Anders, bor Hvitstein. 2. Inger, gift med Lars Larssøn Løken. 3. Maren, gift 1764 med Ole Larssøn Vagtberg under Stokke prestegaard.
     Albret Olssøn ca. 1780-1814. Født 1740, død 1814, gift med Kari Halvorsdtr., f. 1755, død 1802. I 1780 fik Albret bevilling til at bygge en sag paa Teigen grund. Albret og Kari var barnløse. Formuen blev ifl. gjensidig testamente delt mellem mandens og konens arvinger. Hans arvinger var halvsøsknene Anders, Inger og Maren (se foran), hendes arvinger var hendes søskend Nils Halvorssøn Flaatnes, Hans Halvorssøn Amundrød, Kirsti, gift med Ole Anderssøn Bergan, Dorte, gift med Søren Kristofferssøn Møkkenes, samt mange halvsøskend.
     Lars Svendsen 1815-51. Født 1790, gift 1819 med Anne Marie Hansdtr. Skarpe-Borge, f. 1795, død 1851. Lars som hadde kjøpt gaarden av kirken, solgte den i 1851 til søn Hans Larsen for 750 spd. og ophold.
     Fra ham gik gaarden over til Anders Sørensen, f. 1803, død 1870. Han testamenterte den til Lorens Olsen Holmene og hustru Martine.


Innhold