44. Unnarstvet.

     Navnet skrives i et brev 1445 Vndangsþueit; 1593 Vndistwed, 1668 Vndelstued, 1723 Undelstvet. Navn som begynner med Unner - pleier ellers ofte komme af Unnulfr (eg. Arnulfr), f. eks. Unnersbu i Hedrum. Men ældste skriftform for Unnarstvet synes at gjøre det umulig at forklare dette navn av Unnulfr. Nogen anden nogenlunde sikker forklaring kan heller ikke stilles op.
     Skyld. Tridjungsgaard paa 5 pd. smør.
     Eiere. I et brev fra 1445 (DN. IX. 271 fg.) oplyses at 10 aurabol i Unnarstvet tilhører St. Stefanus og St. Georgs hospital i Tunsberg. Dette hospitals gods gik senere over til Oslo hospital som i nyere tid eier halve Unnarstvet med bygsel over hele gaarden. Ved auktion 1736 blev hospitalparten solgt til brukerne.
     Den anden halvpart av gaardens skyld (men desværre uten bygselret) tilhører i første halvdel av 1600-tallet bønder, men gik efter 1650 til byborgere, blev først selveiergods 1742.
     Vi kan altsaa regne Unnarstvet for selveiergods fra omkr. 1740.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 7 2 8 - -
1668 2 8 4 7 40 12 tøndesaa akerjord, 5 tøndesaa brak.
1723 3 12 - 8 36 12 tdr. havre, 1/4 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
1803 2 8 - - - 11 tønder.
1820 2 8 - - - 8 tønder.
1835 3 13 - 13 - 15 3/4 t. havre, 1/8 hvete, 3/8 rug, 1 byg, 13 1/2 t. pot.
1865 4 13 - 7 - 13 1/2 t. havre, 3/4 hvete, 5/8 rug, 1 byg, 10 t. pot.
      Andre oplysninger. 1668. Granskog til noget hustømmer og smaalast samt litt bøk. Intet tjenlig rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet, kan ogsaa sælge endel bjerkeved. Noksaa daarlig jord. Hus, gjerder, aker og eng i god stand. Middel-maadig havn. - 1803. Skog til brænde og gjerdefang. Har havnegang. - 1820. God havnegang. Skog til husbehov og noget til salg.

Brukere.

     1593-1604 hetter brukeren Bjørn. - Kristoffer fra 1610-30. Efterpaa enken. I den tiden eides bondeparten i Unnarstvet av Even Vestgaarden paa Tjømø. En ny Kristoffer 1635-55. Paa slutten sammen med Simon Halvorssøn som vist var hans svoger. Simon alene ca. 1657-75.

Bruk 1.

     Enken efter Simon i nogen aar.
     Lars Kristenssøn ca. 1690-1715, søn av Kristen Larssøn Haslestad. Gift med Karen Abrahamsdatter. Lars døde 1715 og vi har skifte efter ham. De hadde fire barn: 1. Abraham Larssøn, bor Rusletvet. 2. Kari Larsdatter, 35 aar gl. 3. Mari Larsdatter, g. m. Ingebret Hanssøn Ollerød i Undrumsdal. 4. Christence Larsdatter, 25 aar gl.
     Ola Hanssøn 1715-33, bror av Kristoffers hustru (se bruk 2) og av Hans Hanssøn Haslestad (slegten synes at være fra Sem). Ola som hadde tjent soldat i 11 aar døde 1733, 37 aar. Gift m. Ragnhild Ivarsdatter. Ingen barn.
     Hans Borgerssøn 1733-66, muligens søn av Borger Fadum; død 1766, 59 aar. Gift 1734 m. Anne Hansdatter fra Lille-Husum, død 1763, 48 aar. - I hans tid blev Unnarstvet tilsalgs, da Oslo hospital satte op sin halvpart til auktion, og Tunsbergfolket ogsaa avhændet sin halvpart (der 1736 blev kjøpt av Andreas Duus, Vølen, men han solgte 1742 til brukerne). Hans Borgerssøn betalte 178 rdl. for hospitalparten, siden 50 rdl. til Duus; eide saa halve Unnarstvet. - Barn: 1. Ola Hanssøn, f. 1735, bodde paa Lille-Husum. 2. Hans Hanssøn, se nedenfor. 3. Anders Hanssøn, f. 1742, eide nogen aar en part her, men flyttet til Husum. 4. Borger Hanssøn, f. 1745, kom til Fen. 5. Iver Hanssøn, f. 1749, kom til Sjuestok, Unnarstvet, endelig til Steinsrud. 6. Anne Hansdatter, f. 1753, egtet vist 76 Hans Haakonssøn Nordre Fen. 7. Randi Hansdatter, død ugift paa Fen 1825.
     Hans Hanssøn 1766-82, hadde en tid jordveien sammen med broren Anders, men løste ham ut. Født 1738, døde 1782. Gift 1766 m. Mari Davidsdatter fra Ragnildrød. Bare to av barna vokste op: 1. Hans Hanssøn, se nedenfor. 2. Anders Hanssøn, 1771, nævnes av og til paa Unnarstvet, var neppe gift. - Enken Mari flyttet til Hontvet (egtet Hans Kristenssøn).
     Hans Hanssøn 1784-1809. Født 1769; egtet 1788 Mari Nilsdatter fra Hørdalen i Shd. Begge døde i sjukeaaret 1809, ved lag 40 aar. De fleste av barna døde smaa, to sønner vokste op: 1. Hans Hansen, se nedenfor. 2. Anders, f. 1804, kom til Steinsholt.
     Hans Hansen 1809-59; kjøpte 1849 ogsaa bruk 2. Født 1791, egtet 1813 Helvig Tolvsdatter fra Hundstok i Shd. De tok ophold 1859. Barn: 1. Hans Hansen, f. 1816, levde ugift. 2. Maren Andrea, f. 1819, egtet 42 Jakob Hansen Ramsum. 3. Søren Kristian Hansen, f. 1822, egtet 67 Anne Karine Nilsdatter Veer; de bodde paa bruk 2. 4. Karen Amalia, f. 1826. 5. Trina Regina, f. 1829, egtet 55 Per Andreasen Søndre Borge. 6. Kristiane, f. 1835, egtet 62 Rasmus Larsen Rørkoll. 7. Antoni, f. 1838, egtet 60 Hella Andrea Andersdatter Steinsholt. 8. Henrik Matias Hansen, f. 1843.
     1859 skjøter H. H. til sønnene Hans Hansen og Antoni Hansen bruk 1 med part av bruk 2 og part av Rørkoll.

     Daapan. Plassen hadde beboere allerede omkr. 1720.

Bruk 2.

     Kristoffer Kristenssøn 1683-1722, døde 1727, fra Haslestad og bror av Lars paa bruk 1. Gift m. Marte Hansdatter, søster av Ola Hanssøn (bruk 1.). Skiftet viser 35 daler i formue. Tre døtre: 1. Marte Kristoffersdatter, g. m. Kristen Anderssøn Gryttingen. 2. Eli Kristoffersdatter, g. m. Even Ivarssøn Brøholt. 3. Mari Kristoffersdatter, g. m. Hans Hanssøn, se nedenfor.
     Hans Hanssøn 1722-60, svigersøn av forrige, søn av Hans Ivarssøn Mellem-Borge; død 1760, 60 aar. Gift 1722 m. Mari Kristoffersdatter herfra, døde 1765, 70 aar. Likesom grannen sin og for samme pris kjøpte Hans Hanssøn bruket sit 1737 og 42. Ved skiftet efter H. H. blev arvesummen 233 rdl. - To barn: 1. Ola Hanssøn, se nedenfor. 2. Helvig, g. m. Nils Anderssøn, se nedenfor.
     Ola Hanssøn 1759-60, hadde en part med faren, men døde før ham, 37 aar. Gift 1759 m. Pernille Larsdatter fra Holtan. Ett barn: Olea Olsdatter, døde 19 aar gl. Pernille egtet Anders Kristofferssøn fra Fekja, men de solgte snart jordparten.
     Nils Anderssøn 1760-77, var fra Steinsholt. Gift 1. 1758 m. Helvig Hansdatter herfra, død 1774, 46 aar. 2. 1777 m. Margrete Nilsdatter Stubberød. Med første hustru hadde han datteren Anne Nilsdatter, f. 1760, egtet 78 Lars Hanssøn Haslestad (blir omtalt nedenfor). - Efter sit andet giftermaal flytter Nils Anderssøn væk.
     Lars Nilssøn fra Nygaard kjøpte op begge parter av bruk 2, men da han var en fremmed her, la Lars Hanssøn Haslestad som var g. m. Nils Anderssøns datter Anne, odelssøksmaal og tiltvang sig jordveien ved skjøte 1788 for 700 rdl. Lars Haslestad solgte samme aar for 880 rdl. til Anders Jakobssøn Skjelbrei i Shd. Han skjøter 1790 til halvbror Hans Drengssøn for 890 rdl.
     Ivar Hanssøn 1793-98, ga 1020 rdl. Han var søn av Hans Borgerssøn paa bruk 1. Flyttet snart til Steinsrud.
     Hans Perssøn Bergan 1802-03, ga 1420, fik igjen 1600 rdl.
     Nils Borgerssøn 1803-25, søn av Borger Nilssøn Steinsholt. Født 1753, død 1825. Gift 1. 79 m. Sibille Eriksdatter fra Huflaatten, død 1785. 2. 85 m. Nilia Nilsdatter, f. 58 paa Brekke. Barn (to og tre): 1. Erik Nilssøn, f. 1782, bodde paa Steinsholt. 2. Anne Sofie, f. 1784, egtet Hans Helgessøn Kongsteigen. - 3. Borger, f. 92, døde 1839, var sindsvak. 4. Nils Nilssøn, f. 94. 5. Anne Maria, f. 97 (vanvittig).
     Nils Nilsen 1825-48, overtok jordveien, men maatte gaa fra den 1848. Han flyttet da til Vadum og her døde han 1864, 70 aar. Gift 1822 m. Berte Maria Knutsdatter fra Kongell i Borre; hun døde 1842, 42 aar. Barn: 1. Nilia Karine, f. 1823, egtet 44 enkemand O. O. Vadum. 2. Nils, f. 1825, ugift 1858, var da i Australien. 3. Olea, f. 1827, egtet 58 Søren Paalsen ved Melsom møller. 4. Karen Maria, ugift 58. 5. Kristian, f. 1834, egtet 60 Pernille Andersdatter Kjelderen.
     Grannen Hans Hansen kjøpte bruket ved auktionsskjøte 1849 for 1390 spd. Han overlot 1859 eiendommen til sønnen Søren Kristian Hansen. En mindre part (Prestenga) kom til at følge bruk 1.


Innhold