22. Vaarnes (og Eikelund).

     Navnet. Det hænger sammen med Var-navnet, se Var-gaardene.
     Skyld. Skattet som ødegaard, hadde først 3 smørpund i skyld, efter 1668 bare 2 smørpund. Plassene Tangen og Bakken sættes omkr. 1650 for 1 riksdaler hver, fik 1668 2 linspund tunge hver. Den fulde skyld blev da 2 smørpund + 4 linspund tunge. Heri skedde intet fratræk, da Bakken gik fra (1747), men da Eikelund senere skiltes ut, blev 1/8 trukket fra. Igjen: 1 3/4 smørpund + 3 1/2 lpd. t.
     Eiere. Ved lag 1625 finder vi Vaarnes pantsat til byborger Laurits Rød i Tunsberg, men av hvem vet vi ikke; før den tid har vi nemlig ingen oplysninger om eiendomsretten til Vaarnes. Da brukeren i 1620-aarene, Tor, i skattelistene karakteriseres som "forarmet", maa vi helst tro det er Tor som har pantsat gaarden som altsaa tidligere isaafald har tilhørt brukerne og været bondegods.
      Gaarden blev ikke indløst; den staar 1649 paa lagmanden i Tunsberg, kom i 1650-aarene til Vincent Bildt, hvis enke som før fortalt la Solberg, Ask og Vaarnes under Melsom som de 1664 fulgte i salget til Nils Toller. Melsom kom 1685 til Peder Wulf som litt senere fik Solberg, Ask og Vaarnes. Disse tre gaardene drev Wulferne fordetmeste samlet indtil ved lag 1745, da de ved auktion solgtes til forskjellige og ved delingsforretning blev skilte. Siden eide brukerne Vaarnes.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 5 2 7 - -
1668 1 4 2 4 18 5 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 4 18 4 1/2 td. havre, 1/8 td. blandkorn, 1/8 td. hvete.
1803 1 6 - - - 6 tønder.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
18351 1 4 - 4 - 2 1/2 t. havre, 1/4 byg, 8 t. poteter.
1865 3 10 - 2 - 3 3/4 t. havre, 1/2 hvete, 1 rug, 1/2 byg, 7 t. pot.
1 Gaasø iberegnet.

      Andre oplysninger. 1668. Skog til ved og gjerder. Intet tjenlig rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og brænde. Sandig jord. Hus og gjerder i noksaa god stand, men aker og eng slet paa grund av at det er bare sandjord. Daarlig havnegang, for det meste berg og tør sand. Flomkvern og halvten i priviligeret flomsag med Store-Var. Brukeren klager over at plassen Bakken er tat fra Vaarnes og lagt under Melsom uten fratræk i skylden. - 1803. Skog til brænde og gjerdefang. Har havnegang. - 1820. Taalig havnegang. Skog til behov. Et vandfald som nu helt tilhører Vaarnes, men tidligere var i sameie med Store-Var.

Brukere.

     Det var visst smaat stell med brukerne her i 1600-tallet. I de ældste skattelister nævnes de ikke; den første, Tor, ca 1610-30 var forarmet, sier futen. Efter ham opføres Mats, Børge, Anund Aakessøn og en Anders.
     Da Peder Wulf paa Melsom var blit eier av Vaarnes, skjøter han 1702 gaarden til sin datter Kirsten Wulf. Hun giftet sig med en fremmed skipper, Lorentz Petterssøn Hermeing, som skyndte sig med at pantsætte Vaarnes for at faa nogen daler i sin tomme pung, og Kirstens far maatte da løse ind gaarden, saa ikke fremmede fik kloa i den. Kirsten mistet snart den pengelense skipperen sin (han døde 1706), og faren gav hende for anden gang Vaarnes. Hun giftet sig paany, men denne gang med en solidere kar, en bondegut fra Gjermundrød i Andebu, Erik Kristenssøn. De overdrog 1714 Vaarnes til Kirstens bror Mikkel Wulf, og snart efter flyttet Erik og Kirsten til Haukerød i Sandeherred. I denne bygd blev Erik 1717 lensmand og hadde hvervet til sin død 1755; Kirsten var død 1750, begge 76 aar. De hadde tre barn: 1. Lorens Eriksen Haukerød, blev skipper og bodde i Tønsberg hvor han 1743 egtet Barbra Andersdatter Strand (fra Nøtterø). 2. Anne Elisabet Eriksdatter, gift 1735 med farens eftermand i lensmandsstillingen Jens Nilssøn Colstrup, søn av Stokkepresten Nils Colstrup. 3. Kristine Eriksdatter, gift a) m. Erik Østby i Tjølling, b) m. Truls Østby.
     Mikkel Wulf som dels bodde i Melsomvik, dels paa Melsom, beholdt Vaarnes til sin død 1744. Saa blev gaarden solgt ved auktion for 343 rdl. til Anders Seeberg i Tønsberg som straks overdrog skjøtet til
     Per Olssøn, 1746-55. Han og faren, Ola Anderssøn, synes at ha været her en tid og staat for driften, men ders hjemsted var nok Vestre Var, og dit flyttet de tilbake.
     Hans Kristian Dannethon 1755-80. Denne fremling hadde ca. 1740 egtet enken efter en av bygdens storbønder, Helge Haugan; hun hette Elisabet Sofia Wulf og var datter av den overfor omtalte Mikkel Wulf som jo hadde eid Vaarnes. Hendes nye mand vilde ha hende med til Holstein, kanske hans hjemsted, derfor blev Haugan solgt ved auktion. De var saa væk fra bygden nogen aar, men 1755 dukker de op og kjøper Vaarnes, og her blev de boende, skjønt Dannethon plundret svært for at holde sig fast. Da det ikke længer gik med laan og pantsætting, solgte han 1767 halve gaarden. Restparten blev solgt fra ham ved auktion 1780. Dannethon døde 1784, 63 aar; hustruen 1794, 82 aar. Ingen barn omtales.
     Som netop fortalt blev Vaarnes delt 1767. Henrik Mikkelssøn Storevar kjøpte da halvparten av Dannethon for 650 rdl. Han hadde parten til underbruk, men faldt snart væk, og i den følgende tid træffer vi flere som delvise eiere av denne frasolgte part (Guttorm Ask, Abraham Fen, Ola Pahl Melsomvik).
     Kristen Mikkelssøn 1775-93, var fra Kile, samlet igjen mesteparten av Vaarnes til ett bruk; kjøpte 1775 1/4, 1780 halvten (ved auktion efter Dannethon), endelig 1791 1/8 efter Ola Pahl; eide saa ialt 7/8; restparten, Eikelund, kom ikke tilbake under Vaarnes. Om Kristen, se Kile.
     Kristen Sørensen Melsom 1793-1843, gav 1120 rdl. for Vaarnes; kjøpte straks til Gaasø av moren for 200 rdl. Kristen var søn av Søren Rasmussen Melsom og født 1772 paa Hem i Sandeherred. Gift 1793 m. Anne Helene Henriksdatter Bull, født i Melsomvik 1773. Ved siden av jordbruket drev Kristen rederivirksomhet. Baade han og hustruen døde 1843. Av deres tolv barn vokste otte op: 1. Anne Katrine Kristensdatter Melsom, f. 1793, egtet 1819 skipper Bilov Haraldsen Hulebak, Tjømø. 2. Søren Kristensen Meslom, se Eikelund. 3. Henrik Bull Kristensen Melsom, f. 1803, egtet 1830 Grete Bull Schøyen fra Bogen; bodde paa Skravestad. 4. Karen Anne Kristensdatter Melsom, f. 1805, egtet 1829 skipper Nils Hansen Grøn, f. 1801 og søn av Hans Johannessen Grøn; bodde i Sandefjord. 5. Hans Kristensen Melsom, f. 1807, skipper, hadde jordvei paa Skravestad, omkom paa sjøen 1839; gift 1834 m. Barbra Olsdatter Holtekjær, Tjømø, f. 1807 (to barn: a) Ola Hansen Melsom, bodde i Veien; b) Anne Helene, egtet 64 Peder Andreas Mikkelsen fra Fekja). 6. Elisabet Faye Kristensdatter Melsom, f. 1811, egtet 45 enkemand Kristoffer Bjerch, Tønsberg. 7. Andreas Bull Kristensen Melsom, f. 1814, gift 1838 i Sandeherred m. Petronie Kristiane Melsom, f. 1814 og datter av Søren Pederssøn Melsom. 8. Jakob Bull Kristensen Melsom, f. 1816, egtet 38 Karoline Katrine Bull-Schøyen, Bogen, f. 1819.
     Efter forældrenes død 1843 hadde Søren Melsom som ældste søn ret til gaarden, men han hadde slaat sig til i Eikelund, benyttet derfor bare leiligheten til at faa litt mer jord lagt til Eikelund. Ellers blev Vaarnes og Gaasø delt mellem hans to yngste brødre Andreas og Jakob.
     Andreas Melsoms hustru døde 1863, og jordveien gik da over til deres eneste søn, Karl Emil Andreassen Melsom, f. 1839, gift 65 m. Malia Andersen Ask. Andreas Melsom levde til 1878.
     Jakob Bull Melsom som levde til 1882, blev enkemand 1863; egtet saa Amalie Kristensen Storevar. Ti barn med første hustru: Henriette, f. 1839; Kristen, f. 40; Gjert Bull Melsom, f. 42; Anna, Helene f. 45; Jakob, f. 49; Søren, f. 51; Nils Bull Melsom, f. 54; Karl, f. 56; Kristine Maria, f. 60. - Med anden hustru to barn: Hans og Anna.
     Sønnen Kristen Jakobsen Melsom fik skjøte paa jordveien 1881.

Eikelund.

     Navnet er vist ikke gammelt, træffes bare fra 1750 av. Fra først av er stykket plass under Vaarnes, men da Dannethon hadde Vaarnes og stykket det op, blev Eikelund skilt ut (1/8 av gaarden).
     Andreas Sørenssøn 1794-1823, sætter vi som førstemand, da han blev selveier; hans formænd var nærmest husmænd. Andreas var født 1752 og søn av Søren Nilssøn i Melsomvik. Han blev skipper, og det hjalp ham til et bra enkegifte paa Sand i Sandeherred hvor han 1784 egtet skipsbygger Anders Jenssøns enke Else Maria Jakobsdatter (datter av Jakob Engø). De bodde nogen aar paa Sand, kom saa hit til Eikelund som de fik kjøpt av Abraham Haakonssøn Fen. Hustruen døde 1813, 54 aar; Andreas 1823. Smaat med midler. Fire barn: 1. Søren Andreassen, bodde i Melsomvik (se der). 2. Jakob, egtet vistnok 1825 en datter av Paal Møller, bodde i Arendal sogn. 3. Andrea, tjente 1813 i Larvik. 4. Ingeborg, døde i 22 aars alder.
     I Andreas's enkemandsaar og litt længer bodde Kristian Eliassen Dahl her (Om Dahl-slegten, se Melsomvik).
     Søren Kristensen Melsom 1830-49, f. 1797, søn av Kristen Melsom paa Vaarnes; skipper og reder. Da faren døde, fik Søren skilt ut litt mer av Vaarnes og lagt til Eikelund. Da Søren faldt væk 1849, takseres Eikelund for 2200 spd.; desuten eide han tre skuteparter: 1/4 i brig Brødres Minde, takst 825 spd.; 1/4 i brig Natten, 875 spd.; 1/5 i brig Varigt Venskab, 650 spd.; endelig eide han 1/4 i skibskranen i Melsomvik. - Søren Melsom var gift 2 ganger: 1. 1830 m. Anne Katrine Melsom, f. 1799, døde 1842, datter av Peder Sørensen Melsomvik; 2. 1843 m. Inger Margreta Katrine Kristensen (kaldtes Trina Melsom), datter av lensmand i Hedrum Nils Kristensen paa Reinemo (som enke flyttet hun til Hedrum, siden til Sandefjord). - Barn, fire og tre: 1. Peder S. Melsom, f. 31, g. m. Marte Ringdal fra Hedrum, bodde vist i Hedrum. 2. Anne Helene Sørensdatter Melsom, f. 33, egtet Lars O. Dahl, Melsomvik. 3. Kristen, blev bare 8 aar. 4. Kristine Maria, f. 37, egtet 60 Lars Larsen fra Storevar (bodde Haukerød, siden Storevar, tilsidst ved Fredriksstad). - 5. Ingeborg, f. 45, kom til Sandefjord. 6. Anne Katrine, f. 47, likesaa til Sandefjord. 7. Sofia Amalia, f. 49, kom ogsaa til Sandefjord.
     Hans Larsen 1851-75, kjøpte gaarden ved auktion for 1950 spd. Han var fra Vestre Kjølø paa Nøtterø, f. 1816 og brorsøn av Andreas Jonsen paa Fekja. Hadde en tid hat gaard paa Kjølø. Gift 1. 1839 m. Anne Matea Andreasdatter Fekja, død 1842; gift 2. 1852 m. Maren Andrea, f. 1822 og datter av Per Olsen Stavnum Bogen. Hun døde 1868. Hans Larsen 1875. Ingen barn.
     Arvingene solgte 1875 Eikelund til Kristen Melsom paa Vaarnes.

     Smaabruk. Vi har set at Bakken og Tangen var gamle plasser under Vaarnes, og at de 1668 endog fik særskilt skyld. Bakken er samme plass som vi har omtalt under Solberg. Plassen blev først av Peder Wulf tat fra Vaarnes og lagt under Melsom; synes saa ved delingsforretningen 1747 at være lagt til Solberg, men de glemte at gi Vaarnes fratræk i skylden. Tangen hadde likesom Bakken beboere allerede i 1600-aarene; efterhvert nævnes stedet bare i matriklene, saa navnet synes at ha gaat av bruk.

     Gaasø tilhører omkr. 1630 Stokkepresten Kristoffer Hanssøn; gik saa i arv til sønnen Ivar Kristofferssøn Gjennestad som eier øen i 1650-aarene og synes at bruke den til sommerhavn. Gaasø hadde dengang en skyld av 1 smørpund. Efter Ivar Gjennestad blev sønnen Kristoffer Ivarssøn eier; han var klokker paa Nøtterø og Tjømø. 1720 kjøpte Stokkepresten Bagge Gaasø. Skylden er nu 3 linspund tunge. Litt efter har Ivar Sundby faat tak i øen og pantsætter den til Helge Haugan. Paa Gaasø stod da et lade, hetter det. Siden eide Rensgata-familien en lang aarrække Gaasø, og en av dem, Bent Lindberg, solgte 1764 Gaasø til gaarden Melsoms eier, og han igjen 1770 til Henrik Storevar. 1789 kom Gaasø ved auktionsskjøte til Søren Rasmussøn paa Melsom for 200 rdl., og hans enke overlot 1793 øen til sønnen Kristen Melsom paa Vaarnes. Siden blev Gaasø hængende ved Vaarnes.

Innhold