Vestfold-slekt: Stokke kirkebok nr. 2. Publice absolverede 1733-1770.
Fol. 230a
1733 Dom: 3 post Epiph: eller 25 Januarj
Helvig Jørgensdatter fra Pratten paa Østre Giennestad Eje, som udlagde til hendes Barns Fader 1: ungkarl ved nafn Matz Christophersen, som er Dragaun ved Hr: Major Vosgraffs Compagnie og tiener hos Ifver Nordre Stanumb.

Dom. 18 p: Trin:
Michol Lars D: som tiener paa Syndbye, og udlagde som barnefaderen Rasmus Ols S: Tambour ved Hr Major Winthers Compagnie av Waale Sogn.

1734 Dom: Esto Mihi
Ingebor Olversd. fra Thorøe, som bekiendte Poul Hans S: Krogen som sit barns Fader.

Dom: Exaudi
Christen Søvrens S: Østre Giennestad, qui peccaverat in puncto 4??

Dom: Trin:
Johannes Anders S: Entholdet sig 6 aar fra alt: Sacramente.

Dom: á Trin: 8va
Gunnil Taralds D: pec. in puncto sexti:
Udlagt Johan Christopher Vogn.

Dom: á Trin: 12ma
Christen Ols S: og Anna Peders D: in p. 6ti

1735 Dom: 2 P: Epiph:
Maren Peders D: besvangret av en gevorben Soldat navnl: Johannes OlsSøn.

Dom: Cantat:
Anne Nils Dotter Syvestok
udlagt en død Dragoner: Peder Christophers S:

Fest: Ascens:
Mads Erics S: og Maren Nilsdotter. Efterladt sit?? barns varetægt.

Dom: 1a Trin:
Michol Lars D: som udlagde et ungt Mske: Michael Svens Søn til barne=fader.

Dom: 2da Trin:
Poul Johannis S: Brataas propter abusum s: Coenæ per Ebrietatem et ??

Dom: 24 á Trin:
Kiersten Jacobsd: en p. 6ti

Dom: Adv: 1.
Rasmus Lars S: Dalen. abusus s: Coena per Ebrietatem.

1736 Dom: rogate
Aase Helgesd: Gierlow ligget sit barn ihiel.

Dom: Trin:
Ahl Christens D: Bredholdt: ligget sit barn ihiel.

Dom: 13 p: Trin:
Kirsten Jacobsdaatt. ligget sit barn ihiel.

1737 Midf: S:
Else Johannesd: propt. pecc. en puncto 6ti
udlagde til barnefader Anders Syverss. Soldat ved Hr Obrist L. Ecklefs Comp:

Dom: Trinit:
Berthe Pedersd: peccavit im p. 6ti
udlagde til barnef: Mats Hans: Rømingen.

Fol. 230b Dom: Joh: Bapt:
Mari Knudsd. peccavit in p 6ti
udlagde til Barnefader Hr. Capitain Simensen.

Dom 4 Trinit
Søren Villemsen propter ebrietatem.

Dnica XI Trinit:
Hr Capitaine Simensen ved Hr. Obrist L. Ecklers Compag: in puncto 6ti.

Berthe Andersd: - in puncto 6ti
udlagde til Barnefader Mats Hansen Møgenæs.

Dom 22 p. Trinit
Lars Andersen Anholdt propter ebrietatem.

Dom 9 p Trinit
Anders Siversen in punct 6ti
Soldat ved Hr. Obr. L. Eclefs Comp: andet Leiermaal.

Dom: 21.
Christen Christians S: propter erbrietatem.

1739 Dom: 1. p: Epiph:
Formedelst drukkenskab den dag, hand gik til Guds Bord
Jacob Søvrens S: Oserøed.

2den S: E: Paaske.
Peder Ols Søn befunden drukken i Kirken.

Dom: Visit: Mar:
Anders Ols S: Møller befunden drukken i Kirken.

Dom: 5. p. Tr:
Kiersten Jacobs D: in puncto 6ti

Dom: 7.
Barbara Lars D: Stamnum ligget sit barn ihiel.

Fol. 231a
1741 Ivar Peders S:
Maren Bents D:
1742 Dom: 2. p: T:, d: 8 Ap:
Christen Christans S: propter Ebrietatem.
1743

d 24 Juni
Maren Michelsdaatter ppter pecc: cantra 6tum præc:,
Udlagde til Barne-Fader Soldat Jacob Henrichsøn.

d 15 Dec.
Berthe Hansdttr., ppter pecc: c: 6tum præc:
Udlagde til Barne-fader Jens Michelsøn Wulf.

1744 d 16. Febr.
Helge Olsdaatter ppter pecc: 6. præc:
Udlagde til Barne-fader Michel Svensen Soldat av Cap: Leffelmans gevorbne Compagnie.

23 Febr:
Jens Michelsøn Wolf formedelst begangne leiermaal med Berthe Hansdaatter.

d 5 April
Live Jacobsdaatter propter pecc: contra 6tum præc:
Hun havde tilforn udlagt til Barne-fader Lars Anderssøn en ung dreng, men udlagde nu Procurator Ole Anholt.

Maji 3.
Christen Christianssøn pter negl: Cæn: Domine.

Aug. 30.
Friderich Erichsøn og hans Hustrue Kirsten Jacobsdaatter, tillige med Qvinden Ingebor Thoresdaatter; hvilke 3 personer havde som Eynes Medvidner været greben og dømte til at fore av landet, men da de lang tid havde været i arrest, og siden lang tid formedelst mange av deres doms execution vare hengangne i denne meenighed, uden at blive antagen til Guds Bord, var de dog omsider efter Hr Biskopens resolution publice absolverede, og derpaa til Guds bord antagne.

Sept: 20
Lars Larssøn formedelst leiermaal og Sacramentets forsømmelse.

Oct: 9.
Magrete Eliædaatter, qvæ pecc: contra 6tum præc:
Udlagde til Barnefader Corporal Peder Bacchen.

Fol. 231b Nov: 1.
Gunnil Erichsdaatter propter delict: carnis.
Udlagde til Barnefader Christopher Larssøn, Soldat ved Hr. Cap: Duuses Compagnie, som tilforne har begaat et leiermaal.
1745 April: 25.
Thone Olsdaatter, som i sin Enkestand har ladet sig besvangre av Erich Svingen, en gift mand i Melsomvig, hvilken hun ogsaa ved den publiqve absolution angav; men tilforne havde hun falskeligen angivet en artillerist som skulde hede Torchild Hanssøn, som er at see fol: 35, hvor hendes barns daab findes anført.

Maji 9.
Poul Halvorsøn Soldat ved Cap: Rømers Compagnie, nu værende i Anneboe Sogn, som for nogle aar siden havde i Arendals Annex besvangret Kirsten Jacobsdaatter, da han ei var Soldat, men har ei kundet publice absolveres førend nu, saasom han nu nylig er antagen til Confirmation.

Maji 14.
Erich Jansøn Svingen, formedelst leiermaal med Thone Olsdaatter.

Jul:18.
Ole Pedersøn Anholt, formedelst begangne Leiermaal med Live Jacobsdaatter.

Sept: 29.
Marthe Olsdaatter, som har ladet sig besvangre i utugt af Ole Hanssøn Soldat ved Hr. Capit: Duuses Compagnie.

Oct: 31.
Johanne Engelbretsdaatter, som har ladet sig i utugt besvangre av Dragon Lars Michelsøn Vennerød.

1746 April: 8.
Berthe Andersdaatter formedelst begangne Leiermaal med Johannes Christophersen Soldat ved Hr. Cap: Duuses Compagnie.

Eod: die.
Maren Larsdaatter formedelst Leiermaal med Soldat Thor Larssøn, som ei har været til Confirmation.

Fol. 232a
1747 Mart: 26.
Anne Taraldsdttr. propter delict: Carnis.
Udlagde til Barnefader Anders Jenssøn ved Høivelb: Hr. Grev Wedels Lif=Comp., tienende i Sem Sogn, som ei har været til Confirmation.

Aug: 27.
Helge Olsdaatter, som nu anden gang har ladet sig i utugt besvangre, udlagde til Barnefader Soldat Nils Christensøn Gienestad, som nu er død, og ikke havde været til Confirmation.

Nov: 12.
Gunnor Larsdaatter S: Qverne, besvangret i utugt av Dragon Hans Halvorsøn Bratteqverne.

1748 Jun: 24.
Berthe Abrahamsdaatter, tjenende paa Gryte, som sagde sig at være i utugt besvangret av Ole Olsøn, tjenende paa Oulie i Sem Sogn.

Jul: 2.
Anders Ditmansøn, som i sin Egtestand har besvangret et qvindemenneske av Kodals annex, ved navn Anne Jansdaatter.

Sept: 1.
Sørine Larsdaatter, som er kommen fra Sande Herred, og tjente paa Skilbred, hvor hun i utugt er bleven besvangret som hun siger, av Erich Friderichsøn Næs=Engen.

Nov: 24.
Abraham Anderssøn, som førend han gik til Confirmation, besvangret Anne Olsdaatter fra Tønsberg, som og ikke havde været til Confirmation.

1749 Jan: 26.
Marthe Hellene Bendtsdaatter, i utugt besvangret av Simon Andreassøn Solum.

Maji 15.
Anne Margrete Gundersdaatter, i utugt besvangret av en fremed Svendsk person, som kaldte sig Johannes Petersøn.

Fol. 232b
1750 Den 1 Mart:
Maren Jørgensdaatter fra Melsom, anden gang besvangret av Anders Jenssøn, Soldat ved Høivelbr Hr Grev Wedells Liv=Sompagnie, som ikke har været til Confirmation, men nu anden gang her til Barnefader er udlagt.

Den 25de Octobr:
For utugt Kirsten Jonsdaatter, som udlagde til Barnefader Peder Knudsøn tienende paa Store Var.

Den 22 Nov:
Gunnil Hansdaatter, udlagde til Barnefader Ellev Christophersøn Aarholt.

Den 20de Dec:
Christen Christiansøn, formedelst Nadeverds forsømmelse og et uordentligt levnet.

1751 Den 12te Septbr:
Berthe Abrahamsdaatter, fordi hun efter egen Bekiendelse havde havt utugtig omgiengelse med Frans Rasmussøn, en Skolemester, som allerede var reist herfra.

Den 31 Oct:
Sørine Sørensdaatter, i utugt besvangret av Ole Ambjørnssøn Fretie

1752 Febr: 13.
Ole Mogenssøn Sørbye, som udi sit Egteskab havde besvangret Pigen Maren Torbiørnsdaatter.

Mart: 1.
Maren Torbjørnsdttr: besvangret av Ole Sørbye.

Mart: 3.
Anne Amundsdaatter Qverne, som udlagde til Barnefader Lieutenant Heis ved Dragonerne.

Novembr: 19.
Elen Hans Daatter, som udlagde til Barne-fader Ole Kieldssøn Jersøe SOldat ved Hr: Major Rømers Compagnie.

Julii 2.
Publ. absolv: av Hr. Achthon Johanne Hermans Daatter Tejen, som udlagde til Barnefader Ole Anderssøn Giile, som endda ikke havde været til Confirmation.

Fol. 233a Decembr: 17.
Else Søvrens Daatter Tuffte, som udlagde til Barne-fader Soldat Jens Christenssøn Store Wahr.
1753 Aprilis 29.
Olea Anders Daatter Giile, som udlagde til Barne=fader feldt=Skjer Nicolay Holbek.

Julii 8.
Anders Christenssøn Fossnæs=Qvernestuen for begangne Lejermaal med Ane Ols Daatter av Sembs Sogn.

1754 Febr: 17.
Helge Olsdaatter for 3die Leiermaal, udlagde til Barnefader Gevorben Soldat Christopher Jacobssøn.

Sept: 1ste
Ole Anderssøn Vestre Giile for det, førend han havde været til Confirmation, og blev Soldat, begangne Lejermaal med Johanne Hermans Daatter.

1755 Martii 27.
Anne Ols Daatter Riise, som udlagde til Barne-fader Ægtemanden Hans Larssøn Riise.

Maji 25de
Anne Christine Lars Daatter Wadum, som udlagde til Barne=fader Soldat Ole Anderssøn Vestre Giile, der altsaa da har begaaet sit andet Lejermaal.

Junii 15de.
Abraham Anderssøn S: Fæen formedelst den Hellige Nadverds forsømmelse.

Novemb: 9.
Helvig Lars Daatter Anholt som udlagde til Barne-fader Halvor Larssøn Gevorben Soldat ved Hr. Capitain Widdersheims Compagnie.

Dec: 7.
Karen Pedersdttr. Holtestuen, som angav til sit Barn Fader Hans Larssøn Riise, der altsaa i same Aar findes 2den gang antagent for begangne Lejermaal.

Dec: 14.
Aase Nielsdttr: Rødningen, som udlagde til Barne-fader Soldat Knud Rasmussøn S. Rove av Sande-Herred.

1756 Augusti 15de.
Olene Andersd: Aarholt, som udlagde til Barne=fader Ellef Christopherssøn Aarholt, der altsaa nu har begaaet 2det Lejermaal.

Oct: 20
Ellef Christopherssøn Aarholt, for ovenmeldte Lejermaal.

Fol. 233b Octobr: 21.
Christine Jacobsdttr., som tilforn havde udlagt til Barne=fader en ung Dreng av Slaugens Annex, navnlig, Niels Larssøn, men nu Ole Olssøn Skarpeborge Esqvadron-Smeed ved Velbr. Hr. Major Schiaarthes Compagnie.
1757 Augusti 21
Sigri Aslaks Daatter Øvre Aamodt, som udlagde til Barne-fader Peder Evenssøn S: Qverne-Ejed.

Eod: Die
Maria Lars Daatter Anholt, som udlagde til Barne-fader Tollef Jacobssøn Myhren, Reserve-Dragon ved Hr Capitain Storms Compagnie.

Decembr: 4
Peder Evenssøn formedelst begangne Leyermaal med Sigri Aslaks D:

1758 Dominica Trinitatis
Johanne Hansd:, som udlagde til Barne=Fader Even Nilss: Stubberød, Dragun ved Hr Capitain Storms Compagnie.

Dom: 7ma á Trinitat:
Kirsten Jonsd. V. Qverne, som udlagde til Barne-Fader Ægte-Manden Peder Anderss: Langerød fra Sembs Sogn, Soldat ved Høivelbn Grev Wedels Liv Compagnie.

1759 Dom: Exaudi
Barbra Anders Giile, som udlagde til Barne-Fader Abraham Anderssøn Syvestok.

Die Joh: Baptist:
Abraham Anderssøn Syvestok formedelst begangne Leyermaal med ovenbemeldte Qvindes-Person.

Dom: 18va á Trin:
Pernille Niels Daatter Vennerød, som udlagde til Barne=fader Anders Ditmanssøn Nokken, en Ægtemand, der nu i sit Ægteskab har begaaet det andet Leyermaal.

1760 Dom: 2da post Epiph:
Olea Anders Daatter, En gevorben Soldaters Kone der, udi sin Mands fraværelse i Deres Majestets Tjeneste i Holsteen, her ladet sig i utugt besvangre, og udlagde til sit Barns Fader ungk. Asalon Skeen av Tønsberg.
Fol. 234a Festo Anunciat: Mariæ
Olea Trugls Daatter Hagen, som udlagde til Barne=fader Hans Olssøn Mell: Waahl.

Festo Ascensionis Christi.
Anders Ditmanssøn Nokken formedelst begangne hoer med Pernille Niels Daatter Vennerød.

Dom: 1ma á Trin:
Anne Ols Daatter Skilbred, som udlagde til Barne-Fader Mathias Pederssøn Møgenæs.

Die Visitationis Mariæ.
Anun Olssøn Goen, formedelst Drukkenskab, og sig selv i offentlige Sælskaber tillagde letfærdige gjerninger.

Dom: 10ma á Trin:
Ambor Olsdttr. som udlagde til Barne-fader ægte-Mand Christen Hanssøn Melsomviig.

Dom: 16ta á Trin:
Christen Hanssøn for bemeldte Hoereries Synd.

Dom: 17ma á Trin:
Mathias Pederssøn Ø: Møgenæs for ovenmeldte Lejermaal.

Dom: 19ma á Trin:
Margrethe Hans Daatter Gien, som udlagde til Barne-fader Peder Jacobssøn Øvre Løke.

Die 22da Octobris paa offentlig Uge-Kirketjeneste
Peder Jacobssøn Ø. Løke for begangne Lejermaal.

Die 3ma?? Novembr:
Christopher Thoressøn, boende paa Østre Kleppan, som i sit Ægteskab havde besvangret Anne Ols Daatter fra og i Tønsberg.

1761 Die: 27ma Februarii ved offentlig Faste=Prædiken.
Christen Christianssøn formedelst den Hellige Nadverds forsømelse.

Die Virid:
Elen Thores Daatter Kleppan, som udlagde til Barne-fader Dragon Anders Ingebrethssøn Ager.

Dom: 4ta á Trin:
Gunnild Christensdttr: Krogen, som udlagde til Barne-fader Gevorben Soldat Niels Christopherssøn.

Dom: 22. á Trin:
Live Christophersdtr: Melsomvig, som udlagde til Barne-Fader Jacob Paulsen.

Fol. 234b
1762 Den 17de Martii ved offentlig Uge-Prædiken.
Dragonen ved Hr. Capitain Storms Compagnie Anders Engelbregtssøn Ager for Lejermaal med Anne Fridrics-Dtr: fra Tønsberg.
NB: Dette er hans andet Lejermaal.

Dom: 4. p: Pasch:
Johanne Christians-Dtr: Stavnum som udlagde til Barne-Fader Peder Nielssøn Stubberød.

Dom: 24. post Trin:
Anne Ols-Dtr som udlagde til sit Barns Fader Ægte-Manden Søvren Jacobssøn Riise.
NB: Dette er hendes 2det Lejermaal.

Dom: 3 Adventus.
Andor Olssøn Riise, formedelst sig selv tillagte Lætfærdigheds Gierninger.

1763 Den 4de Martii ved offentlig Faste-Prædiken.
Christopher Lartssøn Steen, som i sit Ægteskab havde besvangret Malene Olsdtr. fra Sandehered.

Dom: 2da Trinit:
Malene Larts-dtr:, som udlagde til sit uægte Barns Fader gevorben Soldat Jens Janssøn ved Liv-Compagniet.

Dom: 21ma a Trin:
Peder Anderss: Langerød for sit i Ægteskab begangne Lejermaal. See Aar 58

Festo omni?? sctrj:??
Johannes Michaelss: Sold: formedelst forsømmelse fra Alt. Sacram:

Dom: 2da Adventiis.
Christine Jacobsd: formedelst Lejermaal med gevorben Soldat Niels Svendssøn.

Samme Dag.
Karen Pedersdtr besvangret af national-Soldat Jens Pederssøn.

NB: Begge disse Qvinde-Menneskers andet Lejermaal

1764 Dom: Sexages:
Barbra Christensd. Bettum formedelst sig selv tillagte Lætfærdigheds Gierninger, men befandtes dog ikke frugtsommelig.

Den 29de Martii ved offentlig Faste-Prediken.
Ingeborg Søvrensdtr, som udlagde til sit Barns Fader Dragonen Peder Siverssøn.

Fer. 3. Pent:
Maren Jacobsd. Gjelsaasen, som udlagde til sit u-ægte Barns Fader gevorben Soldat Christian Janssøn.

Fol. 235a Dom: 19na a Trin:
Anne Søvrensd:, som udlagde til sit u-ægte Barns Fader een Soldat ved Hr. ObristL: Choucherons Compagnie ved Nafn Anders Jenssøn.

Den 12te 10br ved offentlig Uge-Prædiken
Anders Ditmanssøn Nokken for Lejermaal med Enken Inger.
NB. Dette er hans 3die Lejermaal i Ægteskab.

1765 Dom: Invocavit.
Helvig Andersd., som udlagde til sit u-ægte Barns Fader Halvor Jonssøn Møgenæs, een Soldat ved Hr. Major Wein-Igells Compagnie.

Martii 20. ved offentlig Faste-Prediken.
Sophia Andersdtr. formedelst den Hellige Nadverds forsømmelse.

Dom: 1ma post Trinit:
Berte Hansd., besvangret af een omløbende aftakket Sold. ved Navn Rasmus Jonssøn.
NB. Hendes 2det Lejermaal.

Dom: 5ta post Trin:
Christen Pederssøn Dyrsrød og hans Hustrue Anne Jensd. formedelst den Hellige Nadverds forsømmelse.

Fest. ocum Sctn.
Anne Cathrine Olsd. formedelst Lejermaal med Hans Torssøn een Soldat ved Liv-Compagninet.

1766 Den 19de Martii ved offentlig Faste-Prædiken
Drag. Jens Hanssøn Holmen formedelst den Hellige Nadverds forsømmelse.

Dom. 2da p. Pascha
Johanne Maria Hansd. Bernhof ligesaa formedelst Alterens Sacram: forsømmelse.

Den 15de Octobr. ved een offentl. Uge-Prædiken.
Barbara Jensd. Karhoff formedelst Lejermaal med Lieutenant Storm. vid. Fol. 182.

1767 Den 20de Martii ved offentl. Faste-Prædiken.
Johanne Marie Hansd. Bernhof formedelst Lejermaal med een Soldat ved Liv-Compagniet ved Navn Michel Halvorssøn.
1770 Dominica Qvasi modo geniti
Hans Povelssøn for den hellige Nadveres forsømmelse.

Dominica 11ma post Trinitatis.
Abraham Anderssøn for den hellige Nadveres forsømmelse.


Vestfold-slekt | Stokke kirkebok | Kontakt