71. Kalnes.

     Navnet. Uttales Kall'nes. Skrives i Rødeboken 1396 Kalladhanes og Kalladænes, 1554 Kallenes, 1580 Kaldaness, 1664 Kallnæs, 1757 Kaldnes. Paa gammelnorsk Kalladarnes hvori første led kalladar- er avledet av verbet kalla, rope. Navnet maa være git, fordi folk her ropte over efter baat eller ferge. Samme betydning har Kalleberg ved Laagen i Lardal.
     Skyld. Kalnes er i nyere tid ødegaard (fjerdedelsgaard) med 1 smørpund i skyld. Men Rødeboken fra 1390-aarene har en langt høiere skyld: 20 aurabol + 6 laupar smør, og det tales om "øvre gaard", altsaa maa Kalnes paa den tid ha været delt i to bruk. Et diplom fra 1554 som bygger paa kilder helt tilbake til 1320, opfører Kalnes og Ramdal som to like store bruk, hvert paa 20 aurabol. Sammenhængen maa være at Kalnes i 1300-tallet var eneste gaard her nord; Ramdal er en utskilt halvpart som har faat navn efter Ramberget.
     Eiere. Vi maa ta Kalnes og Ramdal samtidig. Rødeboken melder at hospitalet ved Laurentiuskirken i Tunsberg (stiftet ved en jordegodsgave 1320 av Bjarne Audunsson) 1396 eide 20 aurabol i Kalnes; desuten eide Oslo bispestol 6 laupar smør i samme gaard (2 laupar hadde bispestolen faat av sira Torkel, 4 av korbrødrene i Oslo). Et brev fra 1554 (DN. IV. 130) sier at Bjarne Audunssons hospital eide 20 aurabol i Ramdal, 20 i Kalnes; altsaa maa hospitalet ha kjøpt eller byttet til sig bispestolparten. En jordebok fra 1580 over hospitalets jordegods fortæller: "Kaldaness och Ramnedall er 2 ødegaard och smaa engestøcke och fæhaffn, bruges til gaarden", d. v. s. Sem kongsgaard. Og under Sem eller Jarlsberg kom de to bruk til at ligge helt ned til vor tid.


276. Kalnes i O. Olsens tid.

Brukere.

     Da Kalnes laa under hovedgaarden Jarlsberg, opføres ikke eiendommen i de vanlige skattemandtal, og det omtales ikke brukere her før omkring 1800. Synderlig jordbruk blev det vist ikke drevet her i 1700-tallet; eiendommen blev vel mest fæstet av Tønsberg-folk paa aaremaal, og de drev den som løkke, mest for at faa høi til sine besætninger i byen. 1766 skal Ola Rasmussøn ha faat bygsel; 1795 Johannes Stenberg.
     Kjøbmand Nils Bull fik almindelig bygsel paa Kalnes 1799 og beholdt eiendommen paa levetiden. Dog fik Mathias Føyn paa Teie 1803 arvefæste av greven paa et mindre jordstykke som trængtes til forlængelse av reipebanens grund. - 1841 utstedte Wedel arvefæstebrev paa Kalnes til Karl Bull, og han solgte 1849 arvefæstet til daværende kjøbmand O. Olsen.
     Ole Olsen 1849-78. Født 1806 i Grimstad, døde 1878; gift 41 m. Barbro Johanna Aagaard, f. 1821 i Tønsberg, døde 1869. O. Olsen drev først kjøbmandsforretning i Tønsberg efter svigerfaren Lauritz Aagaard, men gik efterhvert over til skibsrederi. Paa Kalnes bygde han en vakker hovedbygning, og han anla skibsverv hvorfra en række skuter gik paa vandet, de fleste bygd helt eller delvis for egen regning (se mer herom under avsnittet om sjøfart). - Barn: 1. Anne Katrine, f. 1843 gift 66 m. kjøbmand i Tønsberg Ernst Emil Aubert. 2. Olga Maria Ferdinanda, f. 45, g. 66 m. sogneprest i Lardal Andreas Ferdinand Møglestue. 3. Agnes Alvilde Aagot Eugenia, f. 47, g. 69 m. Henrik Johan Bull, Tønsberg. 4. Aagot Laura Johanna, døde ugift. 5. Barbra Johanna, f. 54, g. 87 m. pastor Aug. B. Jahnsen. 6. Jenny Alette Nikoline, f. 55, døde ugift. 7. Helga Ida Elida, f. 57 døde ung.
     Fagerheim, utskilt fra Kalnes. Her bygde skibsreder Anders Berg Bull i 1860-aarene en statelig hovedbygning og anla skibsverv ved stranden. A. B. Bull var født 1813 i Tønsberg og søn av Lars Solberg Bull og Johanne Katrine, f. Berg (bodde en tid paa Tokenes). Gift 1838 i Hurum m. Mathea Freland, f. 1818. - A. B. Bull bodde en tid paa Vallø, seilte da som skipper. Flyttet hit 1860. Ved siden av verven hadde han dampsag og trælastforretning. En tid var han i kompaniskap med Laurits Hofgaard, Tønsberg. Paa A. B. Bull's verv bygdes baade mange og tildels store fartøier (se avsnittet om sjøfart). A. B. Bull døde 1877, hustruen 1894. Ingen barn. En pleiedatter, Thea Bull, blev g. m. overlærer Jonathan Johnson.

Fagerheim verv Geysir verv
277. Fagerheim 1872.


Innhold