48. Tokenes.

     Navnet lydde paa gammelnorsk Tokanes, av mandsnavnet Toke. Det skrives 1396 Tokanæs, 1555 Togenes, 1575 Thoggennes, 1604 Thogenes, 1668 Togenes, 1723 Toegenes, senere mest Thogenæs.
     Skylden var først 6 smørpund, og Tokenes skattet da for fuldgaard. 1668 blev Tokenes tridjungsgaard med 5 smørpund i skyld; heri var Bjørndal regnet med, men utenom hadde Tokenes 1 1/2 linspund tunge i skyld for en fos.
     Eiere. Tokenes var kirkegods, hørte med i det saakaldte provstigods som var knyttet til Laurentiuskirken i Tunsberg. Nævnte kirke eide 1396, ifølge Rødeboken, 6 laupar smør + 1/2 markebol i Tokenes. - Efter reformationen eier Laurentiuskirken 5/6 av gaarden og Nøtterø prestebord 1/6 (sies at gjælde Bjørndal). Naturligvis hadde Laurentiuskirken bygselretten. 1627 tok kongen gaarden fra kirken; i 1640-aarene blev den pantsat til borgermester Anders Madssøns svigermor, kom derfor snart til Anders Madssøn, men gik i 1670-aarene ind i grevskapet. Tokenes var grevegods til 1737, da brukerne fik kjøpt gaarden, men de maatte dog fremdeles betale en liten aarlig avgift til Nøtterø prestebord.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 7 4 7 12 -
1668 2 8 3 7 44 6 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 2 9 - 6 32 7 tønder havre, 1/4 t. blandkorn.
1803 2 8 - - - 8 t. havre.
1820 2 9 - - - 6 tønder.
1845 3 18 - 11 - 11 t. havre, 1 1/8 byg, 1/2 rug, 1/4 hv., 19 1/2 t. p.
1865 4 19 - 10 - 10 t. havre, 1 1/2 byg, 1 1/2 rug, 1 3/8 hv., 18 3/4 t. p.
      Andre oplysninger. 1621. Paa Tokenes har de kvernbruk. - 1668. Skog til smaalast. Ikke mer jord at oprydde. Har humlehage. Til gaarden hører et lite rusefiske hvor der undertiden fanges noget smaafisk. - 1723. Skog til husbehov, kan sælge bøkeved. Havnegang hjemme. En husmand, saar ingenting, arbeider for gaarden et par dage. En flomkvern. - 1803. Tilstrækkelig skog og havnegang. Kvernbruket nedlagt, likesaa sagbruket. - 1820. God havnegang, og skog til husbehov; noget jord kan ryddes op. Daarlig akerjord.

Brukere.

     Børge er bruker 1593 og 1605.
     Per Tokenes ca. 1610-20, maa bøte 1616, fordi han ikke er lydig nok mot øvrigheten.
     Anders Tokenes ca. 1620-55 (segl A. P.), antagelig søn. Han var en kjendt skipper, ofte nævnt i toldlister, og han er av de faa Nøtterø-folk som eier litt mer jordegods, skjønt ogsaa han sat jo som leilænding paa gaarden sin. Jorden laa utenbygds, var kanske delvis arv paa hustruens side. Allerede 1617 eide Anders gaarden Rød i Andebu og parter i Oserød og et par av Borge-gaardene i Skjee, og denne jordlisten beholdt han omtrent uten ændringer utover. Han levde forbi 1650. Enke Eli har halve gaarden efterpaa til ca. 1670, og det er vel Anders's enke. Av barn synes han at ha hat: 1. Per, se nedenfor. 2. Kari, døde ugift paa Tokenes 1682, 78 aar. 3. Mattis, omtales i lensregnskapene 1655 (fik bøter, fordi han ikke møtte til eksersis); maa være død straks efter, for i mandtallet 1664 staar han ikke, derimot opføres i sønnerubrikken: Kristen Mattissøn, 14 aar, vistnok søn efter Mattis.
     Per Anderssøn ca. 1655-93. Født ved lag 1620, døde 1693. Skipper likesom faren. Gift m. Mari Halvorsdatter, døde 1692. Skiftet efter dem er væk, men paa omvei (i skifte paa Tanstad 1702) faar vi fuld greie paa deres barn: 1. Anders Perssøn, se nedenfor. 2. Kristen Perssøn, g. m. Anne Nilsdatter fra Nordre Smidsrød; bodde paa Tangen, Veierland. 3. Ola Perssøn, se Brevik. 4. Per Perssøn, blev gammel ungkar, bodde en tid i Krika paa Veier, men døde paa Tokenes 1742, hen mot 80. 5. Helvig, g. m. Halvor Nes (Bytangen). 6. Eli, g. m. Tormod Nilssøn Øvre Tanstad.
     Anders Perssøn 1687-1730, hadde i førstningen og paa slutten bare halve gaarden. Døde 1737, 78 aar. Gift 1694 m. Alet Nilsdatter fra Nordre Smidsrød, da enke efter Mattis Olssøn Tangen paa Veier; hun døde 1732, 79 aar. De hadde bare ett barn, datteren Mari, se nedenfor. Men Alet hadde med til Tokenes fra første egteskap sønnen Lars Mattissøn, født ca. 1691; han kom til at bo i Tønsberg (døde der 1761), og fra ham stammet en Togenæs-familje i Tønsberg.
Bruk 1 (søndre).
     Anders Perssøn fortsatte til 1730.
     Søren Ambjørnssøn 1730-73, svigersøn, gift 1725 m. Mari Andersdatter Tokenes, f. 1698. Søren var fra Glomstein og født 1694. Han kjøpte 1737 halve Tokenes av greven for 250 rdl., og han eide ogsaa et par smaaskuter. Søren døde 1773, hustruen 1783, og skiftet efter dem viser et velstandsbo med nettoformue paa ca. 3500 rdl. - Tre barn vokste op: 1. Anders Sørenssøn, se nedenfor. 2. Mari, f. 1732, egtet 57 Anders Tønnessøn Søndre Smidsrød. 3. Nils Sørenssøn, f. 1736, døde 1769, blev altsaa bare 33 aar; gift 1762 m. Susanna Hansdatter fra Østgaarden, Vasser, f. 1736, døde 1773 (to sønner vokste op: 1. Hans Nilssøn, blev bruker her; 2. Søren Nilssøn, f. 1766, kom til Søndre Føien).
     Anders Sørenssøn 1778-86, kom efterhvert til at eie hele gaarden. Født 1728, døde 1786. Seilte som skipper, mest med kreierten Emanuel som han sammen med faren kjøpte 1756 av Jørgen Tinvik. Skiftet viser at han hadde megen eiendom, men ogsaa gjæld; dog blev arvesummen 4200 rdl. Han hadde 1756 egtet Mari Hansdatter, f. 1737 og datter av Hans Olssøn Sandø, Tjømø; hun døde samme aaret som manden. - Barn: 1. Anne Maria, f. 1757, egtet 76 Lars Torssøn Meum. 2. Kristoffer, f. 1760, døde 19 aar gl. 3. Mari, egtet Kristoffer Kristenssøn, se nedenfor. 4. Søren, f. 1766, blev bare 17 aar. 5. Nilia, egtet Hans Nilssøn, se nedenfor. 6. Helvig, f. 1776, egtet 94 Johannes Henrikssøn Rød paa Brøtsø, Tjømø.

     Hans Nilssøn 1787-1800, søn efter ovenfor omtalte Nils Sørenssøn og født 1764; gift 89 m. søskenbarnet sit Nilia Andersdatter Tokenes, f. 71. - Hans kjøpte bruket i to parter for tilsammen 1200 rdl. Seilte som skipper, eide part i briggen De 2de Søstre som han dog 1795 solgte til Ludvig Sundane. Han laaner stadig penger og har vondt for at holde sig oppe. 1795 solgte han halve bruket, og 1800 gik resten. Hans og Nilia flyttet saa til Daarsti.
     Bruket var naa delt nogen aar. Part a hadde skipper Jakob Svenssøn 1795-1804; var fra Lia under Haugan i Stokke. Han ga 850 rdl., fik igjen 1500 av Henrik Lorang som bare hadde parten et par aar. - Part b kjøpte aar 1800 Jakob Perssøn fra Rørkoll i Stokke for 1140 rdl. Men Jakob blev aaret efter væk ute ved Færder. Enken egtet Ola Jenssøn Brunstad som snart solgte.
     David Torsen Alby 1806-07. Han kjøpte op begge partene for 1700 og 1240 rdl. Han var her bare et aars tid; makeskiftet saa med Ola O. Alby og flyttet tilbake. Nævnte Ola maatte snart gaa fra gaarden som blev solgt ved auktion. David Alby maatte ta den igjen, men fandt en kjøper.
     Halvor Jørgensen Foden 1810-34, døde her 1839, 73 aar. Han var fra Fon i Ramnes, drev kjøbmandsforretning i Tønsberg, opholdt sig derfor mest der. Da han desuten var ugift, overlot han driften av Tokenes til svogeren sin, Martin Larsen Foden, gift m. Ingeborg Jørgensdatter Foden. Martin døde 1834, hustruen 1854. Datteren Lene Jørgine egtet 1835 Hans Olsen Tangen, og de bodde paa Ulvø. Sønnen Hans Kristian Martinsen, eller
     H. C. Foden fik 1834 skjøte paa bruket av sin morbror Halvor. Han var født 1717 i Tønsberg og gift m. Maren Elisabet Jakobsdatter, f. 1719 i Vaale. De blev boende her.

Bruk 2 (nordre).
     Hans Ambjørnssøn 1720-70, bror av Søren paa bruk 1. Født 1691 i Glomstein, døde 1770. Kjøpte bruket av greven 1737 for 250 rdl.; drev mest som jordbruker og sat jevnt og godt i det. Gift tre ganger: 1. 1720 m. Mari Andersdatter, uvist hvorfra, døde 1731; 2. 1732 m. Eli Jakobsdatter Skjerve, f. 1707, døde 1749; 3. 1753 m. Mari Madsdatter, f. 1715 paa Roppestad, døde 1783. - Men tross sine tre giftermaal, døde likevel Hans barnløs: hadde med første hustru ingen barn, med anden seks som alle døde i barneaarene; med tredje ingen.
     Enken Mari Madsdatter hadde en del av bruket utover, men efterhvert kom hele Tokenes til folkene paa bruk 1.

     Kristoffer Kristenssøn 1785-1800, svigersøn av Anders Sørenssøn, fik efterhvert halve Tokenes. Han var født 1762 paa Skjerve, men faren Kristen Anderssøn bodde siden i Sevik. Gift 1784 m. Mari Andersdatter Tokenes, f. 1763. Kristoffer fôr som skipper, men døde allerede 1800, og sat da endnu i stor gjæld, saa baade jordvei og skute maatte under hammeren. Enken kjøpte igjen bruket (se nedenfor). Kristoffer hadde seks barn som kom over spædalderen: 1. Søren Kristoffersen, f. 1784, egtet 1807 Guri Larsdatter Rød, Brøtsø; Søren som var skipper, hadde nogen aar halve bruket, flyttet saa til Daarsti, blev væk ute ca. 1820; enken Guri flyttet da til Brøtsø (om barn se Tjømø s. 397). 2. Anders, f. 1787, blev borte ved Færder 1801, sammen med Jakob Perssøn (se bruk 1). 3. Maren, f. 1789, g. m. Mons Bjørnehue. 4. Kristen, f. 1791, egtet 1820 Edel Hansdatter Buerteigen, se Daarsti. 5. Jens, f. 1794, egtet 1825 enke Marte Hansdatter Horperød, siden Maren Olsdatter Tangen (Grasrønningen). 6. Kristoffer, døde 12 aar gl.
     Kristoffers enke Mari giftet sig 1809 med en velstaaende enkemand Erik Holmen, og da han døde 1811, egtet hun Hans Persen Føikaas. De var her til 1819, flyttet saa til Føikaas hvor Mari døde 1831.
     Lars Solberg Bull 1819-38, skipper, gift m. Johanne Katrine, f. Berg. Søn A. B. Bull, se Fagerheim.
     Hans Matias Solberg 1838-74, søn av Andreas Solberg i Stokke og født 1796. Gift 1825 m. Bolette Maria Davidsdatter fra Alby, Veier, f. 1807 her paa Tokenes.


253. Søndre Tokenes.

     Kjøbmandskjær er nu endepunkt for hovedveien fra Tønsberg, derfor fergested med overfart til Fergeodden paa Tjømøsiden. Men den fremtrædende plass i gjennemgangsfærdslen har stedet faat langt nede i tiden, bare for et par mandsaldrer siden. Fra ældgammel til var Sevika fergestedet, og de satte over til Sundane-odden (øst for Fergeodden).
     Navnet Kjømandskjær maa bety: skjær eller berg hvor kjøbmandsskuter la til for at sælge varer og kjøpe trælast, og som sted for handelstrafik er sikkert Kjøbmandskjær gammelt. Men da det ikke var nævneværdig jordmark, varte det længe før det kom faste beboere; det skedde først omkring aar 1800.
     Skipper Ola Hanssøn fra Smaavik døde i Kjøbmandskjær 1801, var da 62 aar. Han hadde neppe bodd der længe og eide ikke husene. Hustruen Live Gunnarsdatter var kommet fra Mitta. Deres voksne søn Hans blev straks efter farens død borte ute ved Færder sammen med Jakob Tokenes.
     Lars Olsen 1802-54, kjøpte først huset av enken efter Kristoffer Tokenes, og 1814 fik han kjøpte grunden som da blev skyldsat for 1/4 smørmark. Lars var født 1778 paa Mellem-Kjølø, men forældrene bodde nu i Knarberg. 1799 egtet han Live Andreasdatter Kraakere, f. 1773. De stod sig bra, hadde endog av og til en liten skutepart. Lars døde 1854, hustruen 1865. Bare ett barn, datteren Berte Andrea, f. 1801, egtet 1821 Hans Skaugen.
     Lorens Jørgensen 1847-75. Skipper, født 1815 paa Haugan i Stokke og søn av Jørgen Gunnarsen og Marte Kristensdatter. Gift 1846 m. Anne Lovise Hansdatter Skaugen (datterdatter av ovennævnte Lars Olsen), f. 1822. Barn: Laura Augusta, f. 46, Jakob Haugan, f. 48, Berte, Maria, Lena, Lovise, Otilia.

     Daarsti var den ældste plassen under Tokenes. Det maa være samme navnet som Daarestigen i Kodal, Andebu, og der er navnet knyttet baade til en brat sti, en aas og et jordstykke. Første led synes at være det gamle ord daare (en som er lite klok, en uvettig, en nar), og fra først av maa navnet være sat paa en sti. - Det har bodd folk i Daarsti i over 200 aar. Allerede ved lag 1710 træffer vi endog to familjer der. Den ene var Nils Olssøn fra Smidsrød, gift m. Margreta Evensdatter Kjølø, og deres søn Even Nilssøn finder vi senere som bruker paa Mellem-Kjølø. Denne Nils var kandemaker, hetter det (laget tindkander), og samme haandverk drev grannen Knut Olssøn Daarsti. Knut var bror av Ola Tangen. Han bodde i Daarsti til sin død 1760, da 85 aar. Gift 1708 m. Kari Knutsdatter, døde 1724; saa med Berte Paalsdatter, døde 1740. Av barn omtales: 1. Jens, f. 1711. 2. Hans, f. 1712, egtet 47 enken Jøran Hansdatter fra Tjømø. 3. Per, se nedenfor. 4. Mari, egtet 63 enkemand Truls Erikssøn fra Stokke, bodde her. - 5. Paal, f. 1727, egtet 46 enken Sibille Skjerpe, bodde der.
     Per Knutssøn blev boende i Daarsti. Født 1718, egtet 43 Anne Elisabet Amundsdatter. Per døde 1782, hustruen 1785. Bare ett barn, se nedenfor.
     Henrik Johanssøn 1767-1802, svigersøn, gift 1767 m. Mari Persdatter, f. 1745. Han var født 1746 og uegte søn av Mari Halvorsdatter Stangeby og Johan Henrik Ekersberg. Første hustru døde 1788; anden hustru blev enken Kari Olsdatter fra Landsrød. Henrik levde til 1802. - Barn: 1. Ingeborg, levde ugift. 2. Inger, f. 1769, egtet 97 Tor Mattissen Kraakeløkka. 3. Per Henriksen, f. 1771, egtet 98 enken Boel Maira Landsrød, se nedenfor. 4. Elisabet, f. 73, blev gift i Fredrikstad. 5. Maria, f. 76, egtet 99 Aake Rasmussen Kleppan, Stokke. 6. Johan, f. 78, strøk utenlands. 7. Helvig. 8. Maren. 9. Nils, døde 22 aar gl. - 10. Anders, blev bare 18 aar. 11. Maren, f. 98, egtet 1824 Jakob Lofterød (Svensrød).
     Svigersønnen Tor Mattissen kjøpte part i husene, men greide ikke at holde sig her. Sønnen Per Henriksen fik 1811 skjøte paa husene, men han var mest paa Landsrød og flyttet snart væk. Med ham kom Daarsti-slegten væk herfra.
     Under hovedbølet hørte vi at brukeren Hans Nilssøn ved aar 1800 var kommet paa knærne og maatte flytte til Daarsti; han var her nogen aar, men flytter væk. - Av brukeren Kristoffer Kristenssøns barn kom to sønner til Daarsti: Søren Kristoffersen som faldt fra ca. 1820 og hvis enke og barn flyttet til Brøtsø hvor vi endnu træffer ætlinger; og broren Kristen Kristoffersen som blev boende i Daarsti al sin tid. Han var født 1791, døde 1864; gift 1820 m. Edel Hansdatter, sies at være fra Buerteigen, døde 1852, ca. 50 aar. De hadde tre døtre: 1. Helvig Maria, f. 1821, egtet 47 Jakob Karlsen Landsrød. 2. Maren, f. 27, egtet 56 Hans Sørensen Sevik. 3. Kristine Elise, f. 34, egtet 60 Anders Andersen, født i Kjønnerød 1830; de kom til at bo her.
     Bjørnehue, en odde sør mot Vrengen, ligner et bjørnehode. Allerede 1705 nævnes "Biørnhofvet" som en lokalitet i Grindholmsund, men bebore omtales ikke før i 1790-aarene, og førstemand synes at være Isak Jenssøn fra Tjølling som kom hit fra plassen Myre under Svelvik paa Tjømø hvor han 1789 hadde egtet datteren Anne Maria Olsdatter. De flyttet snart væk; solgte 1805 huset til en fremling Casemir Hals som var her nogen aar. Det blev snart flere familjer. - Mons Andreassen fra Kraakere var 1807 blit gift med Mari, en datter efter Kristoffer Tokenes, og de fik hus paa Bjørnehue. Mari faldt fra 1821, og hendes barn (Matea, Ola, Kristine) kom nok til Tjømø. Mons døde snart efter. Hans anden hustru Live Torsdatter egtet 1825 en smed fra Lardal, Gullik Hem, men de reiste væk. - Tobias Hansen fra Ramnes døde her 1855. Han var 1815 blit g. m. Helvig Kristoffersdatter Anildrød; egtet senere Ingeborg Levorsdatter Kjønnerød. Ingen barn.
     1865 bor tre familjer paa Bjørnehue: 1. Simon Olsen, en gammel mand fra Andebu, g. m. Anne Maria Halstensdatter fra Kongsberg; hadde længe bodd paa Tjømø. Simon døde 1867, hustruen 1870 (tre sønner: Ola Simonsen, f. 32, egtet 56 Gjertine Jakobsdatter Haug, se Fuglevik; Hans Otto, f. 35, egtet 67 Elen Maria Hansdatter Oterbæk; Johan Kristian, f. 138, egtet 66 Ingeborg Maria Olsdatter Gurerød). - 2. Hans Johannessen, født paa Treidane, Tjømø 1834; gift 64 m. Gjertine, f. 37 og datter av Kristen Mikkelsen Kraakere. - 3. Laurentius Andersen, født paa Tanstadeie 1828, g. m. Maren Jørgensdatter, født i Stokke.
     Fuglevik. Beboere omtales fra ved lag 1800, men i førstningen veksler de fort. 1820 er det skifte efter Lars Jensen som hadde bodd i Steinmalen. Sønnen Søren Larsen blev bruker paa Sevik; datteren Anne hadde 1814 egtet Nils Olsen Skjerpe, bodde her, men Nils faldt snart fra. anne blev dog boende her med sin anden mand Johan Olsen (han døde 1856, Anne 1871). Anne hadde med første mand sønnen Ola Nilsen, gift 37 m. Kirsti Hansdatter Sundane. - 1865 bor Ola Simonsen fra Bjørnehue i Fuglevik.
     Engrønningen. Her var folk fra 1790-aarene av, men nogen enkelt slegt blev ikke knyttet til stedet.


Innhold