49. Smaavik.

     Navnet maa vist tydes likefrem: den vesle vik, ved siden av den større, Tokeneskilen. Skriftformer: 1630 Smaauig, 1668 og senere Smaavig.
     Skyld. En tid 1 1/2 smørpund, men fra 1668 1 smørpund. Halv ødegaard.
     Eiere. Ingen besked om eiere før i 1600-tallet, da gaarden tilhører byborgerfolk i Tunsberg: ca. 1640 Henrik Nilssøn, siden arvinger; fra ca. 1680 borgermester Anders Madssøns enke; efterpaa arvinger, indtil brukeren 1758 kjøpte gaarden av provst Henrik Gerner som nylig hadde faat den efter Kirsten Andersdatter, enke efter Anders Gregerssøn. Selveiergods fra 1758 av.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 2 2 1 - -
1668 1 3 1 4 12 3 tøndesaa akerjord.
1723 1 3 - 2 10 3 tønder havre.
1803 - 3 - - - 3 t. havre.
1820 - 2 - - - 2 tønder.
1845 - 4 - 4 - 2 t. havre, 1 t. byg, 5 t. poteter.
1865 - 6 - 1 - 2 3/4 t. havre, 3/8 t. hvete, 6 3/4 t. poteter.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog bare til ved og gjerder. Hverken utmark eller rydningsland. Mangler humlehage. - 1723. Skog litt til brænde. Litt fæhavn hjemme. - 1803. Ussel havnegang og slet ingen skog. - 1820. Ingen skog; daarlig havnegang. Skarp jord.

Brukere.

     I de ældste mandtal mangler Smaavik. - Søren ca. 1615-30. - Hans ca. 1630-46, flytter til Bergsøen. - Ola efterpaa, men sommetider var gaarden øde. - Jakob Hanssøn ca. 1655 og utover, en gammel mand. Siden flere andre.
     Ola Gunnarssøn ca. 1695-1715, ukjendt, døde 1715, 60 aar. Datteren Mari egtet 1714 Ola Bentssøn fra Sandsvær; de bodde paa Bjørnevaag, Tjømø.
     Ola Hanssøn 1715-52. Heller ikke hans hjemsted kjender vi. Døde 1752, 65 aar. Gift 1. m. Johanne Svendsdatter, døde 1743, 50 aar; 2. m. Gunhild Tjøstolvsdatter. - Med første hustru 11 barn, av dem blev ni voksne: 1. Hans, se nedenfor. 2. Sibille, f. 1716, egtet 37 Søren Skjerpe. 3. Kari, f. 1718, egtet 47 enkemand Lars Mortenssøn Bakken. 4. Inger, f. 1720, egtet 47 Anders Anunssøn Bjørndal (Gipø, Øre). 5. Helvig, f. 1722, egtet 51 enkemand Haakon Anderssøn (var en tid paa Svelvik, Tjømø). 6. Jon, blir væk som unggut. 7. Lars, f. 1726, egtet 50 Aarsle Katrine Larsdatter Bakken, men han døde straks (datter: Kirsti, egtet 78 Paal Olssøn fra Melsomvik; hendes mor var blit gift m. Kristen Sande). 8. Sven, f. 1729, var ved farens død utenlands. 9. Kristoffer, f. 1732, om ham se Øre.
     Hans Olssøn 1753-64, søn av forrige. Født ca. 1714, egtet 1738 i Stokke Elisabet Henriksdatter; bodde en tid paa Alby, saa paa Horperød; flyttet hjem da faren faldt fra; kjøpte 1758 Smaavik av provst Gerner for 240 rdl. Hans var skipper, seilte med skuten Fortuna paa 13 lester. Han døde 1764; enken beholdt gaarden en tid. - Barn: 1. Ola Hanssøn, f. 1739, egtet 66 Live Gunnarsdatter fra Mitta; Ola kjøpte Fortuna efter faren for 500 rdl. og seilte med den; bodde flere steder, døde i Kjøbmandskjær. 2. Helvig, f. 1742, egtet Kristen Hermanssøn Tangen, Veier. 3. Nils, f. 1744, egtet 75 Anne Maria Ingebretsdatter, var en tid i Snipetorp, sies 89 at være utenlands; kjøpte 1770 snoven Haabet for 460 rdl. av Elias Hønnerød i Sandeherred. 4. Hans, f. 1747, død før 89. 5. Jon, blev bruker, se nedenfor.6. Lars, f. 1754, døde 19 aar gl.
     Jon Hanssøn 1773-89. Født 1750, skipper, seilte i 80-aarene med skuten Maria, men faldt fra allerede 1789, og boet var da fallit. Gift 86 m. Anne Maria Ivarsdatter fra Anildrød. Ingen barn. Enken flyttet til Tinvik hvor hun blev gift igjen. - Gaarden blev solgt ved tvangsauktion og gik nogen aar i handelen; blev 96 delt.
Bruk 1.
     Lars Kristofferssøn 1796-1809, kjøpte halve Smaavik for 325 rdl. av fremlingen Lars Fukla. Født paa Kjølø 1758 (forældre se Lille Horperød); hadde 84 egtet Mette Kristoffersdatter, uvist hvorfra. De bodde først i Stangebyrønningen. Det er skifte efter Lars 1809, og han maa være død paa sjøen. Enken levde til 1837, blev ca. 80. - Tre barn: 1. Hans, se nedenfor. 2. Mari, levde ugift. 3. Karen Maria, f. 1793, egtet 1818 Halvor Torstensen, indflytter og arbeidsmand; de bodde her, men hadde ikke jord; begge døde 1834 av kolera, Halvor da 46 aar; av deres ti barn døde ogsaa to smaagutter av kolera, to var døde før, seks levde igjen: Torger, Halvor, Helvig Maria, Andrea, Elise, Petrine; de blev spredd.
     Hans Larsen 1815-35. Født 1790, omkom paa sjøreis ved lag 1835. Gift 1818 m. Inger Maria Gunnarsdatter, efter kirkeboken født paa Kjøløholmen 1788. Hun sat som enke med jordveien til 1850; døde 1868. - Tre barn: 1. Gullik Hansen, f. 1822; fik halve bruket, døde 1861; gift 47 m. Anne Dortea Larsdatter, født i Ramnes. 2. Kristoffer Hansen, f. 1824, overtok halve bruket, døde 1866; gift 52 m. Bere Katrine Olsdatter, f. 1827 i Tømmerholt. 3. Inger Henrikka, f. 1833, egtet 55 snekker Hans Henrik Torstensen; født i Larvik (bodde paa Sandeeie hvor Inger døde allerede 1858).
Bruk 2.
     Anders Madssøn 1796-99, g. m. Mari Olsdatter; begge hadde tjent i Prestegaarden. Ga 450 rdl., fik 550 igjen.
     Hans Hanssøn 1799-1804, fra Nordre Bergan i Sandeherred, g. m. Margreta Hansdtr. Solgte for 580.
     Ola Ambjørnsen 1804-30. Født i Grøtterød 1759, døde her 1830. Gift 1786 m. Maria Sakariasdatter, født paa Buer 1763, døde 1835. - Tre barn: 1. Sissel, f. 1786, egtet 1806 Søren Knutsen Skjerpe (bodde flere steder, længst i Grøtterød). 2. Jakob Sakarias, f. 1792, forsvinder. 3. Nils Ambjørn, se nedenfor.
     Nils Ambjørn O. Ambjørnsen 1830-37, søn av forrige, født 1800. Gift 1830 m. Fredrikka, eneste datter av Anders Ambjørnsen Brevik; hun døde allerede 1836, og Nils giftet sig igjen, bodde senere i Brevik.
     Samuel Sørensen 1837-40, søn av før nævnte Søren Knutsen og Sissel. Han flyttet til Stangeby, hustruens hjemgaard.
     Nils Sørensen 1840-62, var fra Stangeby og født 1801. Gift 1827 m. Karen Andrea Hansdatter, født paa Nordre Nes 1803. Et par smaaparter skiltes fra 1853, og resten overlot Nils og hustru 1862 til sønnen Hans Hovland Nilsen som dog om en fem seks aar solgte (de følgende eiere var først en kort tid Hans Gundersen, saa Ola Simonsen).


Innhold