4. Øre.

     Navnet. Øyrr, betyr bank av grus og sand, oplagt av vandet. Nutidsformern Øre viser at gaardnavnet tidlig har lydd Øyri (dativform, eller av et ellers ukjendt øyri: strand med ører). - Bare skriftformer fra nyere tid: 1593 Øere, 1604 Ørie, 1668 Øre, 1723 Ørre. - Navnet maa ha sammenhæng med Ørsnes hvis gamle form enten var Øyrarnes av Øyrr, eller Øyrisnes av Øyri.
     Skylden var 4 1/2 smørpund og 2 1/2 linspund havremalt, tilsammen i smørværdi 4 pund 21 mærker. Fra 1668 tridjungsgaard, tidligere fuldgaard.
     Eiere. Øre nævnes ikke likefrem hverken i Rødeboken eller i gamle brev, saa med fuld sikkerhet vet vi ingenting om gaardens historie i middelaldren. Men om Ørsnes hetter det 1396 i Rødeboken at Oslo bispestol eier alle jordene i de to gaardene. Det høres urimelig ut at det vesle Ørsnes allerede dengang skulde være delt i to gaarder, saa muligens Rødeboken oplysning her er mindre nøiagtig, og at den ene av gaardene er Øre. Hermed stemmer udmerket at vi 1616 træffer Øre som krongods som altsaa da maa være tat fra bispestolen ved reformationen. Kronen pantsatte Øre ved lag 1645 til Tunsbergborgeren Ambjørn Larssøn, og hans arvinger sælger det omkring 1690 til en bygdemand. Siden var Øre selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 8 3 8 - -
1668 2 8 4 6 40 9 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 10 - 8 30 8 1/2 t. havre, 1/4 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 28 - - - 7 t. havre.
1820 3 8 - - - 8 tønder.
1845 3 13 - 12 - 9 1/4 t. havre, 3 byg, 1/4 rug, 3/8 hvete, 11 1/2 t. pot.
1865 4 16 - 8 - 9 1/4 t. havre, 2 1/8 byg, 2 3/8 rug, 1 7/8 hvete, 15 1/4 t. p.
      Andre oplysninger. - 1668. Skog til brænde og gjerdefang. Intet rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet og noget smaalast. Havnegang hjemme. - 1803. Mangler skog til brænde. Maatelig havnegang. - 1820. Ikke rar havnegang. Skog til husbehov, men tildels langt fraliggende. Gaarden i god drift og har bra jordbund.

Brukere.

     Ola er bruker omkring 1595, var leilænding under kronen. - Per nævnes 1604 og 1612. - Kristen ca. 1615-50, var paa slutten leilænding under Ambjørn Larssøn i Tunsberg som fra 1646 lot Kristens søn Gunnar faa en part med. Denne Gunnar skulde fortsætte efter faren, sammen med en Hans, men begge maatte gi op, og 1664 er det ingen bruker (Gunnar staar da som husmand). Efterpaa drev en av Ambjørn Larssøns arvinger Jens Tygessøn gaarden i flere aar, men han bodde nok i byen. 1686 er Øre klokkergaard, sier futen.
     Ola Henrikssøn Øvre Tanstad eier 1691 Øre, staar det i et odelsmandtal. Han maa da nylig ha kjøpt det. Ola flyttet ikke hit; døde aaret efter.
     Tor Anunssøn 1694-1707, eide gaarden som "mig paa skiftet efter mine salige forældre arvelien er tilfalden", sier han selv i et skjøte senere. Han skal være født ved lag 1650 og vistnok søn efter Tor Øvre Tanstad, og han maa da være stedsøn av ovennævnte Ola Henrikssøn. Hustruen hette Kirsti Mattisdatter, og av deres barn kjender vi bare døtrene Marte og Live som begge døde 1706, 20 og 14 aar. 1707 solgte de gaarden for 180 riksdaler til to som rimeligvis er skyldfolk. De levde længe efterpaa: Tor til 1729, da 78 aar, Kirsti til 1731.

Første halvdel.

     Per Haakonssøn 1707-12, blir væk ute, kanske paa flaaten under ufreden. Han var fra Nedre Tanstad og søn av Haakon Perssøn og Berte Amunsdatter (muligens en søster av Tor Anunssøn). Skiftet viser 103 daler tilovers. Gift 1707 m. Anne Torsdatter fra Føien. Av to barn, Mari og Kristen (f. 1709), vokste sønnen op (bodde i Tønsberg, prøvde at ta Tanstad paa odel).
     Simon Alvssøn 1713-17, egtet enken Anne. Han var smed og fra Skjee sogn, skriver presten. Solgte og flyttet til Tønsberg.
     Kristoffer Anderssøn 1717-32. Uvisst hvorfra, men han egtet 1714 nævnte Per Haakonssøns søster Anne Haakonsdatter fra Nedre Tanstad. Under ufreden tjente Kristoffer 6 aar paa flaaten og "blev kvæstet". Døde 1732. Skiftet viser bare 37 daler netto. Hustruen levde til 1746. To døtre: 1. Kari, f. 1719, blev boende her, se nedenfor. 2. Maria, f. 1724, død paa Herstad 1773.
     Ola Hanssøn 1738-49, egtet Kari Kristoffersdatter og kjøpte bruket av svigermoren, men 1749 orket han ikke længer, solgte til Rasmus Tønnessøn Smidsrød som straks sælger til grannen Ingebret. Ola flyttet til Herstad.

Anden halvdel.

     Anun Olssøn 1707-44. Født ca. 1678, gift 1708 m. Eli Olsdatter. Navnet tyder paa at Anun er søn efter ovennævnte Ola Henrikssøn Tanstad, i saafald halvbror av Tor Anunssøn. Anun maatte tjene paa flaaten hele ufreden 1709-20, og det blev vel kleint med økonomien. 1736 skjøter han halvten av bruket til svigersønnen Ingebret, og restparten (1/4 av Øre, senere kaldt Søndre Øre) overdro han 1744 til sønnen Kristoffer. Anun døde 1752, 74 aar; Eli aaret efter, 77 aar. To barn: 1. Anne, f. 1790, egtet 1730 Ingebret Ivarssøn, kom til at eie næsten hele Øre. 2. Kristoffer Anunssøn, f. 1718, se Søndre Øre.

1. Nordre Øre (3/4 av gaarden) fra omkring 1750.

     Ingebret Ivarssøn eide 1/4 av Øre 1736, og 3/4 fra 1749 av. Han var vistnok født paa Stangeby 1702; egtet 1730 Anun Øre's datter Anne, født 1709, døde 1743. Ingebret seilte med en kreiert paa 8 lester, værd 260 daler, og han er den første paa Øre som sitter litt rummelig i det. Sine sidste aar levde han i Tønsberg hvor han giftet sig med Inger Henriksdatter Berg. Begge døde 1765. - Efter første hustru levde fire sønner: 1. Ivar Ingebretssøn Øre, f. 1731, skipper, bodde i Tønsberg, døde 1776; gift m. Anne Dortea Tobiasdatter. 2. Ola f. 1734, vist ogsaa skipper, døde i Vestindien 1783; var gift og hadde barn. 3. Jan, f. 1738. 4. Anders, døde ung.
     1758 blir Øre solgt ved auktion.
     Lars Jenssøn 1758-60, fra Bærevar i Stokke, ga 615 rdl. for Øre.
     Mikkel Knutssøn 1760-61, fra Vissestad i Bamle, ga 680 rdl.; delte gaarden og fik 708 igjen.
Bruk 1.
     Kristoffer Olssøn 1761-74. Var født 1732 i Smaavik; egtet 1752 Kirsti Rasmusdatter Mellem-Smidsrød. Solgte og flyttet væk (hadde en tid hus i Nygaard).
     Nils Kristenssøn 1774-81, betalte 495 rdl. for bruket. Nils var født paa Sande 1731 og egtet 1759 Marte Kristoffersdatter fra Søndre Smidsrød hvor de en tid hadde jordvei. Han seilte med galeasen Den ringende Jakob, og døde paa sjøen 1781. Arvesum ved skiftet 409 daler. Enken Marte døde 1809. Barn: 1. Rasmus, se nedenfor. 2. Berte Maria, egtet 1782 Ola Anderssøn (se bruk 2). 3. Inger, egtet 1787 Hans Tommessøn Ekenes, bodde paa Nedre Tanstad. 4. Mari, død i 14 aars alder.
     Rasmus Nilssøn 1790-1800, født 1764, blev bare 36 aar. Gift 1791 m. Anne Maria Olsdatter fra Bjønnes. Arvesum efter Rasmus 223 rdl. To døtre, Marte Maria og Anne, som begge kom til at bo paa hjemgaarden, den ene gift m. Anders Nilsen, den andre med Nils Andreassen (se nedenfor).
     Mikkel Hansen 1804-24, egtet enken Anne Maria. Om ham, se Søndre Øre som han længe hadde eid. 1824 delte han bruket mellem hustruens før nævnte svigersønner Nils og Anders.
     Anders Nilsen var fra Søndre Smidsrød, og dit flytter han tilbake ved lag 1837 (se om ham der). Som vi senere skal høre, solgte han jordveien her paa Øre 1842, holdt bare av et mindre stykke paa 14 skillings skyld.
     Nils Andreassen 1824-42, delvis til 65. Nils var født 1790 paa Torød og søn av Andreas Amundssøn fra Smidsrød og hustru Inger Nilsdatter fra Akerup (de bodde senere i Tanstadhagan). 1816 egtet han Marte Maria Rasmusdatter, født paa Øre 1792. De fik halve bruket 1824, solgte det meste 1842, beholdt en liten part til 12 skillings skyldværdi. Nils fôr længe som matros. Hustruen døde 1850, Nils 1865. Syv døtre og to sønner: 1. Anne Maria, f. 1816, egtet 46 Hans Matias Andersen Søndre Smidsrød, bodde der. 2. Inger Andrea, f. 1818, egtet 49 Augustinus Torsen Stangeby, reiste til Amerika. 3. Rebekka, f. 1820, egtet 52 enkemand Matias Sørensen, født paa Gipø 1803, hadde bodd paa Smidsrødeie, kom nu til Øre. 4. Maren, f. 1821, egtet tobakspinder Per Danielsen, Holmestrand. 5. Martine, f. 1823, tjente ved farens død paa Narverød. 6. Nikoline, f. 1826, var 1865 i Amerika og der gift m. Halvor H. Brady. 7. Matilde, f. 1829, egtet August Andreassen Husø. 8. Rasmus Nilsen, f. 1831, opholdt sig 1865 paa Husø. 9. Arnt Nilsen, f. 1834, ogsaa paa Husø. - Den vesle jordveien efter Nils solgtes ved auktion til Ola Karlsen Knarberg for ca. 450 spd.; gik 1872 over til Henrik G. Andreassen Øre.
     Jens C. Agerup 1842-62. Han samlet igjen bruket; for 1200 spd. avkjøpte han 1842 Nils Andreassen og Anders Nilsen deres parter (som før omtalt holdt dog hver av dem et mindre jordstykke tilbake). Jens Agerup var født 1800 og søn av Kristen N. Agerup. Gift 1834 m. Johanne Rebekka Wisløv, født i Bergen. De bodde først i Bergsøen, saa paa Øre, sidst paa Føyen. Bruket paa Øre blev nemlig solgt fra dem. Jens Agerup døde 1873. Barn: 1. Johan Wisløv Agerup, f. 1835, egtet 1860 Anne Helene Jespersdatter fra Onsø. 2. Rebekka Maria, f. 1837, egtet 62 Henrik G. Andreassen Øre. 3. Johanne Jørgine, f. 1842, egtet 68 skipper Hans Olaus Nes, Sem, og efter han død Lars Andersen. 4. Kristiane Nikoline, f. 1846, egtet 69 baker Hans Kristian Holm. 5. Jens Rikart Agerup, f. 1849, levde til 1921.
     P. A. Bruun fik 1862 auktionsskjøte paa eiendommen for 1575 spd., men overdro straks for 1800 spd. bruket til Ola Martin Ellingesen fra Grevle, Brunlanes. Han bodde her, men døde allerede 1864, 43 aar. Aaret før hadde han egtet Matilde Hansen, født i Kragerø; som enke egtet hun 1868 skipper Gustav Adolf Andersen fra Horten.
Bruk 2.
     Anders Torbjørnssøn 1761-63, var fra Gausen i Botne, solgte om et par aar.
     Anders Anunssøn 1763-82, betalte 360 rdl. Anders var født 1723 paa Bjørndal, og søn av Anun Nilssøn og Kari Sørensdatter. Gift 1747 m. Inger Olsdatter Smaavik (søster av Kristoffer paa bruk 1). Efter at ha flyttet litt omkring hadde de 1751-62 jordvei paa Nordre Gipø, kom saa hit. Tok ophold 1782, og aaret efter døde hustruen. Fire sønner nævnes: Johan, f. 1747, Lars, f. 52, Anun, f. 54, Ola, se nedenfor.
     Ola Anderssøn 1782-1807. Født 1757, døde 1816. Gift 1782 m. Berte Maria Nilsdatter, f. 1759 og datter av Nils Kristenssøn Øre; hun døde 1809. Barn: 1. Nils, se nedenfor. 2. Inger Maria, f. 1788, egtet Andreas Madsen som senere fik bruket. 3. Anders, f. 1795, levde ugift, var mest paa Ekenes, døde ca. 1857.
     Nils Olsen 1807-15. Født 1785, døde 1815. Gift 1813 m. Helvig Kristensdatter fra Østre Gunnestad, f. 1790. Ett barn: Oline Maria, f. 1814, egtet 1847 Nils Jansen fra Melsomeie i Stokke, født der 1811 og søn av Jan Andersen. Nils og Oline fik senere halve bruket her (se nedenfor).
     Enken egtet sin svoger Andreas Madsen.
     Andreas Madsen 1817-55. Født 1788 paa Smidsrød og søn av Mads Nilssøn og Oline Anunsdatter som senere bodde i Veien. Andreas egtet først 1810 Inger Maria Olsdatter, søster av ovennævnte Nils Olsen; hun døde 1815, 27 aar. Egtet saa 1817 Nils Olsens enke Helvig. De tok ophold 1855, og samme aar døde Helvig; Andreas levde til 1858. Gaarden blev delt mellem sønnen Henrik og svigersønnen Nils Jansen. Andreas's barn, to efter første hustru, fem efter sidste: 1. Mads Andreassen, f. 1810, bodde paa Buer. 2. Berte Maria, f. 1813, egtet Kristoffer Hansen Eik i Tønsberg. 3. Nils Øre Andreassen, f. 1817, egtet 43 Inger Andrea Kristoffersdatter Tanstad, bodde i Stangebyrønningen. 4. Gullik Andreassen, f. 1820, blev skipper, egtet 45 Inger Maria Rasmusdatter, Søndre Smidsrød, bodde der paa gaardens eie (Gullik døde 65, enken 72; barn: Helvig, Rise Maria, Andreas, Gerhard Julius, Olga Maria). 5. Andreas Jørgen, døde 1847, 24 aar. 6. Karen Nilia, f. 1825, egtet 52 Nils Kristoffersen Tanstad. 7. Henrik Gunnestad Andreassen, f. 1835, egtet 1862 Rebekka Maria Agerup, datter av Jens Agerup.
     Som allerede meldt blev bruket 1855 delt mellem Nils Jansen og henrik G. Andreassen. Sidstnævnte avstod sin part 1867 til Gregers Torgersen, men kjøpte 72 en anden part her paa Øre.

2. Søndre Øre (1/4 av Øre) fra 1736.

     Anun Olssøn 1736-44. Om ham er allerede fortalt.
     Kristoffer Anunssøn 1744-77, søn av forrige, ga faren 60 riksdaler for bruket. Født 1718, døde 1784. Gift 1744 m. Anne Rasmusdatter, døde 1771, 51 aar. Barn: 1. Anne, f. 1745, egtet 72 Lars Anderssøn Landsrød. 2. Rasmus, f. 47. 3. Maria, egtet 76 Anders Olssøn Sem. 4. Anun, se nedenfor. 5. Anders, f. 1754, egtet 83 Anne Halvorsdatter Grasrønningen. 6. Elias, døde paa hospitalet i St. Tomas, 22 aar gl. 7. Ingeborg.
     Anun Kristofferssøn 1777-84. Født 1750, egtet 75 Maria Ivarsdatter Gunnestad. De solgte jordveien og flyttet vistnok ut av bygden.
     Mikkel Hanssøn 1784-1807, betalte 523 riksdaler for bruket. Han skal være født 1756 (ikke paa Nøtterø), egtet 1779 Kristine Andersdatter Vestre Ekenes. Seilte som skipper og stod sig godt. Hustruen døde 1801, og 1804 egtet Mikkel enken Anne Maria Olsdatter paa Nordre Øre, flyttet snart dit, døde 1827. Hadde med første hustru to barn: 1. Morten, se nedenfor. 2. Maria, f. 1783, egtet 1805 enkemand Søren Olsen Bjønnes, bodde der.
     Morten Mikkelsen 1807-61, skipper, kjendt som bygdens sterkeste mand. Født 1780, døde 1869. Gift 1807 m. Anne Nilsdatter Sand (under Bergan), f. 1787, døde 1855. Av ni barn vokste seks op: 1. Kristine Maria, f. 1810, egtet 31 Amund Kristensen Skarphaga, bodde paa Søndre Smidsrød. 2. Pernille, f. 1812, egtet 37 Lars Jensen Bugaarden, bodde paa Tanstad. 3. Nils Mortensen Øre, f. 1814, gift m. Johanne Martine Hansdatter fra Sem sogn, bodde paa Meum. 4. Karen, f. 1819, egtet 55 lærer Tor Hansen. 5. Mikkel, se nedenfor. 6. Marianne, f. 1826, egtet 47 Nils N. Evensen Stangeby, bodde først paa Stangeby, senere paa Nes.
     Mikkel Mortensen fik skjøte paa bruket 1861 for 1600 spd. (heri medregnet en liten part av Øvre Tanstad). Mikkel var født 1822, fór som skipper, egtet 43 Berte Jensdatter Bugaarden.

     Veien hette en plass under Øre (regnes ogsaa under Smidsrød). Av beboerne her maa vi nævne Mads Nilssøn som døde i Veien 1809, 45 aar. Han var fra Luen og hadde 1788 egtet Oline Amundsdatter fra Nordre Smidsrød, død i Veien 1833. Fem barn: 1. Andreas, egtet 1810 Inger Maria Olsdatter Øre, og er omtalt som bruker paa Øre. 2. Gjert, egtet 1812 Petronelle Henriksdatter, bodde i Kjøveien under Smidsrød. 3. Amund, egtet 1825 Ragnhild Johanne Jansdatter fra Sandsvær (deres søn Mads Johan Amundsen bodde senere i Veien; gift m. Petronelle Kristoffersdatter fra Aasgaardstrand). 4. Gunhild Maria, egtet 1818 Nils Jakobsen, bodde ogsaa i Veien. 5. Anne Maria.


Innhold