Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Landskatt 1622

Arenndalls skibrede
Odellsbønnder  
Jacob borges Gods
i gaardenn hannd paa buorvj pdt smør
Thuorennv pdt smør
Øffre borgeiij pdt smør
Renns guttuij pdt smør
Anundrødvj & smør
Neder borgeij pdt smør
Borgej Pund smør
Honntuediij pdt smør
Haagiordsogenn
Neeßiij pdt smør
Wiffuestadssogenn
Egtuedxij Lispdt
biørendallix lispdt
Ouvviij lispdt
Annebosogenn
Rødtij pdt smør
 
Sørrenn Giennestas Gods
i Gaardenn hannd Paa buorv pdt smør
Omdallij pdt smør
Amundrødvj & smør
Honntuedtiij pdt smør
Wøllenxviij & smør
Borgeij pdt smør
Wiffuestadssogen
Stackeij lispdt
Ramnissogenn
Hedembiiij pdt smør
Hederumbsogenn
Lieiij pdt smør
 
Annders Aserøds gods
i Gaardenn hannd Paa buorij pd smør
Rambnissogenn
Hembiereiij pd smør
Oßerødt der Vnder brugesij lispd
Studsrødtj pd smør
Hederumbsogenn
Efftedallj pund smør
Westeruerumbherredt
Duschennj pdt smør
 
Elleff Aarholdts gods
i Gaardenn hannd paa Buorij pdt smør
Anholdtv pund smør
Siffuerødij pdt smør
Biurødtiij pund smør
Korsenn [?]j Pund smør
Borresogenn
Audallij huder
Weßmundrødj fiering
bergennj fiering
Sembsogenn
Hußeklepj Pund smør
 
Annders Branndsønns Gods
Sundbyeviij merker smør
Offre borgej pdt smør
Deÿborgej fiering
Heßbÿej fiering
Sembsogenn
Borchageriij pdt smør
Borresogenn
Kimmestadtxv & smør
Sollÿ en schouff Ødegardiiij lispdt
Thuedenniij lispdt
Braarødiij lispdt
 
Hellge Themb
i Gaardennij schippdt
Skollerødtj pd ix merker smør
Holdtvj merker smør
Ascherødtij merker smør
Møgenisxxiij merker smør
 
Olluff Møgenis
i Gaardenn hannd paa buorxxiij & smør
Anholdtv pdt smør
Tharannrødtij pdt smør
Waallesogenn
Bettembj hudt
Rambnissogenn
Bøexviij lispund
Lier
Wallej schippd
Sanndeherredt
Hembij hudt
Brunlau Nees
Giøulembix skinnd
 
Enngebredt Jellestadt
i Gaardennj schippd
Rudstanndtj schippd
Wnnderumbsdall
Sollrødtij pdt vj & smør
Thiøllingh sogenn
Hembiij lispd
 
Hoffuer Hesbÿe
i Gaardennj schippdt
Rÿghij pd smør
Lennsbierej pdt smør
Holdtij pdt smør
Ascherødtix merker smør
Slagenn
Stannghj pdt smør
Hochlÿ [?]ix merker smør
 
Enner Rørkoldt
backeij huder
Skarsholdtij pdt smør
Sandeherredt
Solbierej schippd
 
Rassmis Houtuedt
i Gaardenn hannd paa Buorj schippd
Bergenn der Wnnder brugesij schinnd
stubsrødj hud
Røestadtiij huder
Ollsrødj fiering
Westerscharej fiering
Østerschareix & smør
Wallej pd smør
Thoffuerødxviij merker smør
 
Annders Fusche
Nøtterønn
Lille Nøtterøennix pdt smør
Sanndsuer
Boßerødtiiij lispd
Sandensogenn
Bøevij lispd
 
Lauris Gierløff
i Gaardenn hannd paa buorvj pd smør
 
Olle Kieer
Anund Vermelej
Tuor pannde
Hanns grette
Halluor Lensbiere
Annders Lanne
Olle Lanne
Tuor Lanne
 
Reer Vllennrødt
Peder Heßbÿ
Søffren Hesbÿ
Pouell Rÿgh
Leffuer tuedenn
Gunder Aschehoff
Christenn Wige
Knud Manumb
Niels Hougnis
Amund billenn [?]
 
Halluor Agger
Olle Ellderen
Tuor Weer
Peder Siffuestach
Annders Røstad
Sørenn Rødstad
Hanns Gille
Christoffer gielle
Annders Houff
Jørgenn Melsom
 
Simmen Hualbiere
Olle Hualbiere
Danniell Hualbiere
Raßmis Vademb
Peder brecke
Christoffer Haßlestad
Arnne Solbiere
Ennchenn Huall
Thammis Huall
Hanns Var
 
Moris Var
Hanns biereuar
Søffrenn Langøenn
Peder Klepenn
Annders Klepenn
Søffrenn føenn
Enngebret føenn
Reer føenn
Finnd Hoffuenn
Christenn fettie
 
Pouell Klastadt
Marckus staffnumb
Aßuoldt staffnumb
Iffuer Hußemb
Hanns Hußemb
Tuor Kille
Olle Kille
Biørenn Røßletued
Laffueris døfflenn
ChristofferVnnistued
 
Euenn stiennsholdt
Christoffer Rørkold
Hanns Hellgerødt
Olle branndtzrød
Olle Wøllen
Peder Vøllenn
Olle stienn
Annders Guldbrandtzrød
Annders deÿborgh
Olle Amødt
 
Thollef Thorenn
Marenn torenn
Tuor borge
Ennchenn borge
Olluff Øfre borge
Vrall borge
Gregers borge
Haluor borge
Haluor Rambßem
Gullich Sundbÿe
 
Helle giennestad
Ennchenn Anhold
Lauris Løgenn
Ouden Løgenn
Peder Honntued
Lauris Hontued
Hanns Honntued
Siffuer bergenn
Guttorumb betemb
Annders Gienn
 
Haluor Riße
Gunder galles
Haluor Haßaas
Guttorumb prestebÿ
Raßmis Hasas
Amunnd Galles
Giord Rødt
Joenn Sellannd
Olle Selland
Olle Hofftuedt
 
Søffrenn Hallemb
Chrestenn Haffuenn
Thørger Hoffbiere
Olle Kollekind
Christenn stallrødt
Annders Odenne
Hellge backe
Hanns Hallennstued
Hellge Hallennstued
Herbiøren Lerschalld
 
Ennckenn bøenn
Jacob Nees
Haluor berig
Olle tarennrød
 
Jacob Thieraas Lensmand
 
Troulls døffllenn
Joenn Aaßenn
Tharell Gullelej
Gierich giermundrød
Annders giermundrød
Erich Aschemb
Thronnd Vnnelrød
Lauris Sundßett
Peder sundßett
Enncken Riffuelsrød
 
Lauris Grann
Knud Haffuenn
Ennckenn flottenn
Thuor stullenn
Annders schoutued
Christoffer breholdt
Enncken graffdall
Søffrenn biurødt
Niels Holdt
Arnne Holdt
 
Hellge Vnnellrød
Thormou grÿde
Martten borigh
Chrestenn Vlflotten
Guttorum Hoffuen
…….. [?] Hoffuenn
Lauris Døfflenn
Lauris Quernne
Arnne Querne
Torger Quernne
Vlff giersrødt
Søffrenn Torp
 
Dall sønndere lader Welb: frue Anne Bruge
 
Ødegaarder
 
Knud schollerød
Christen thorenrødt
Annders thollerødt
Olle Holttenn
Biøren Lougerøen
Agge Reffue
Niels Lundt
Hanns Krogenn
Olle Flodenis
Olle Trigenn
 
Hanns Toffuerød
Annders Ragnillrød
Annders Ascherød
Tuor Wornis
Mogenns Lille Var
Annund tiensrød
Peder XVegge [?]
Olle gußlannd
Oremb Laxskøen
Lauris schaarsholdt
 
Hellge suinnsdall
Reer slettnigdall
Peder sletnigdall
Aßmund Houtued
Tuor Flottenn
 
Thuor Klepenn
Niels summestad
Lauris Hannedall
Sørenn Throldall
Lauris Hønnde
Arnne Langebreche
Halle Daall
Joenn Braauoldt
Hanns Walle
Jenns Møllannd
 
Søffrenn Kugenn
Halluor Holdt
Madtz Holdt
Olle ..dholdt [?]
Jenns bur
Aßmund Hallingsaas
Erich Hunstue
Lauris Aßmundrød
Niels Rageuigenn
Gunder Olßrød
 
Annders Calttenn
Jacob Pidzerød
Tuor Huernis
Tur brecke
Thuor sollumb
 
Stranndsteder
 
Halstienn fischer
Hellge halanneker [?]
Annders Varsae [?]
 
Husemend och Embids Folch
 
Simmen Møgenis
Annbiørenn schreder Kille
Suenn schoumager Vaer
Elleff kiørßell borge quer..stue [?]
 
Drennge for heell och huallff løen
 
Lauris War
Jørgenn Arholdt
Jacob Hofftued
Claus giurßenn
Thiøstell borge
Erich Riffuelsrød
Thøstell torenn

Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Tønsberg len, Legg 6.3, Landskatt martini 1622

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt