Vestfold-slekt

Skattelister fra Arnadal skipreide
Odelsskatt 1676

Arendahl Skibrede
Stoche Sogen
 
Herr Christopher Jenßen paa stoche Er Eiende
Søndre RamnisSmør4 pdbruger sielff
RußlestuedSmør4 pd
Nørdre JahreSmør3 pd
udj Mellom JahreSmør3 pd
Kalagger i vaalle sogenTunge1 schpd
i Aaße udi Nyekirche AnnexTunge6 lispd
Salt4 lispd
Noch paa hanß Stiffbørnß veigne
i gundestad i SandensogenTunge6 lispd 12 &
i schierffuen paa NøtterøenSmør18 &
 
Jenß Christophersen paa stoche eier
i aaßerudTunge16 lispd
i BalßborgeSmør1 pd
i KortterødSmør½ pd
i Brudßerud vnder JellestadSmør½ pd
 
Randj Siuffuestoch Eier
i Thieraaß i annebosogenHønß¼
 
Peder Raastads arffuinger Eier
i aaß i Nye Kirche sogenTunge10 lispd
 
Torgier och Anne Fiche eier
udj gaarden med vnderliggende trende pladtzerSmør4 ½ pdbruger sielff
 
Christen Langøe eier
IbidemSmør4 ½ pd
 
Nielß døfflen eier
udj gaardenSmør2 ½ pdbruger sielff
 
Anderß ibidem eierSmør1 ½ pdbruger sielff
 
Tolff Tordßen Kille Eier
udj westre KilleSmør3 pd
udj Lille HuusumSmør3 pd
 
Olle Holch Eier
udj Mellom FæenSmør4 ½ pd
 
Peder Lougerød eier
udj HaßlestadHuuder4
 
Michel Hual eier
udj gaarden med sine StiffbørnSmør1 ½ pdbruger sielff
 
Skee Annex
 
Peder deiborig Eier
udj gaardenSmør1 ½ pdbruger sielff
 
Jenß Biørndahl i Kodahls Annex Eier
udj øffre aamodtSmør1 pd 20 &
 
Marj døfflen i Annebosogen Eier
i sammegaardSmør2 &
 
Tolff Toerød eier
udj gaardenSmør1 ½ pd 1 &bruger sielff
Krigen paa NøtterøenSmør16 &
 
Find scharpeborge eier
udj gaardenSmør2 pd 10 &bruger sielff
 
Toere ibidem eierSmør1 ½ pdbruger sielff
 
Peder Togeneß eier
udj bemelte scharpeborgeTunge6 lispd
 
Liffue søndre borge Eier med hindes børn
i flaadenesSmør2 pd
 
Anders och Olle Anholt eier
udj gaarden med vnderliggende ødeplads
boldtzrøedSmør2 pd 6 &bruger sielff
noch Eier Olle i RømmingenTunge1 ½ lispd 4 ½ &
 
Kiersti Bertelsdaatter eier
i anholtSmør1 pd 3 &
 
Nielß Rømmingen eier
udj gaardenTunge6 ½ lispdbruger sielff
 
Gunder ibidem eierTunge8 lispd 13 ½ &bruger sielff
 
Søren schielbred eier
udj gaardenTunge10 lispdbruger sielff
 
Knud och Christopher øfre Møgenis eier
udj gaardenTunge1 ¼ schpdbruger sielff
 
Larß och Søren Løchen eier
udj gaardenHuuder3bruger sielff
i boltzrud vnder anholtSmør1 pdbruger sielff
i RømmingenTunge3 ½ lispd
 
Jon øffre Løchen eier
udj gaardenSmør1 pdbruger sielff
i gortte i vaallesogenSmør½ pd
 
Michel, Søren och Knud Nedre Mogenes eier
udj gaardennSmør6 ½ pdbruger sielff
 
Laurß Jellestad eier
udj gaarden med vnderliggende schaugpladß
brudsrødSmør1 pdbruger sielff
 
Jacob Mellom Hondtued Eier
udj gaardenSmør6 pdbruger sielff
 
Wichen, Larß och Gutorm gierløff eier
udj gaardenSmør7 ½ pdbruger sielff
i Heierstad i Foen SogenSmør18 &
 
Andor och Enchen Riße eier
udj gaardenSmør3 pdbruger sielff
Miel5 lispdbruger sielff
 
Karj østre borge eier
udj gaarden med ½ parten ReinßguttueSmør1 pdbruger sielff
 
Jacob Steen eier
udj vestre gallißSmør1 pd
i Suche i annebosogenSmør2 &
 
Enchen Sundbye eier
udj gaardenSmør1 ¾ pdbruger sielff
 
Enchen Nedre Hondtued eier
udj gaardenSmør2 ½ pdbruger sielff
 
Jfuer Bergen eier
udj gaardenTunge1 schpdbruger sielff
Smør1 pdbruger sielff
 
Hanß Toerød eier
udj gaardenSmør6 &bruger sielff
 
Olle och Effuen Omdahl eier
i gaardenSmør2 pdbruger sielff
i anholtSmør1 pd 3 &
 
Jørgen prestbÿe eier
udj øde aamodtSmør18 &
 
Arendahls Annex
 
Elleff aarholt eier
udj gaarden med vnderliggendeSmør1 pd 21 &bruger sielff
Huuder1bruger sielff
schind7 3/8bruger sielff
i HaagiordTunge12 ½ lispd
i LobßbønTunge22 ½ &
 
Frandß aarholt eier
udj gaarden med vnderliggendeSmør1 pd 3 &bruger sielff
schind11 5/8bruger sielff
i LobßbønTunge3 Rem
 
Marj Huidsten eier
udj QuerneSmør1 pd
 
Gulbrand sollumb eier
udj gaardenSmør3 pdbruger sielff
 
Enchen dahler eier
udj gaardenSmør1 pdbruger sielff
 
Semb Sogen
 
Anneboe Sogen
 
Haagiords Annex
 
Nøtterøen
 
[ikke transkribert]

Kilde: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskaper, Jarlsberg grevskap 1676-1678 (NR 743): Odelsskatt 1676

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt