Vestfold-slekt

Skattelister fra Hedrum

Odelsskatt 1650

Brunlaug Lens Bønders och Giemenne Allmues Jordebog Paa dieris Fastegodtz, Oedell Kiøb och Pantt, Saawitt som de opberre. Huor Aff Effter Kong Maytzs: Naadigste breff Dette Aar 1650: den halffue deell Contribuerit och schattet ehr.
Heroms Sogen
Thord Aaßerumb
Gøgstadj schiphd Malt:
Thuettenxviij & smør:
Huidsteenv & s:
Querneij & s:
Nordbyij phd: s:
Butterødij & s:
Hollemj phd: s:
Moeviij schind
 
Poffuell Aaßerumb
Møgeneßiij phd s:
Vlffuerødij phd: s:
Aaßlerødj phd s:
Domholtj schipd
Butlandviij lißphd
Skallitij huder
Nordremij huder
Holt hugen bordiiij tølter
 
Eiloff Eschedall
Bachemyrij phd s:
Herbiørnrødij phd s:
Bachenj hud
Nommej hud
Hellißmoexxj & s:
Huidsteenij schind
Querneij & smør
 
Søffren Haufald
Nørdre Sigerstadj hud
Rømmingenj hud
 
Olluff Huidsteen
Brechej hud
Medgaardeniiij & s:
Quernev & s:
 
Olluff Huidsteens Brødre børns
Huidsteenj hud iiij schind
 
Søffren Lyßeboe
Offuenij schind
 
Bertell Vndisboe
Haßlestadxv lißphd
Løffueiiij huder
 
Karen Melløe
Vdj Efftedallxviij & s:
 
Suend Rimstad
Vdj Nommej hud
Huidsteenij schind
Querneij & s:
 
Peder Seigerstad
Vdj Hu..mxx & s:
Nye Liej phd s:
 
Thorgier Biørndall
Aamoedv phd s:
Solbiergiiij phd s:
Thuettenxviij & s:
Huidstenv & s:
Querneij & s:
Lebsrødj hud
 
Haluord Vlffuerød
Vdj Houlanndiiij & s:
 
Raßmus Næs
Vdj Furelundj hud
 
Tarell Huerneß
Vdj Sougenvj lißp: j Remell M:
 
Thord Berge
Herben Rødij phd s:
Hellißmoexxj & s:
Aaßlerødj phd s:
 
Christen Hemb
Vdj Hæmbj hud
 Smørj phd
 
Hans Farett
Vdj Øxenembij huder
 
Joen Lunde
Vdj Daalli hud
 
Amund Ringdall
Vdj Lievj phd s:
Omdallj phd s:
 
Christen Langen
Vdj Borgej phd s:
Vdj Ringdaallvij & s:
 
Suend Lunde
i Søndre Lundej hud
Rømingenv [?] schind
 
Hans Hageneß
i Vlffuerødxviij & s:
Feenxviij & s:
Valleneiiij & s:
 
Amund Hollemb
Vdj Sundsætiij phd s:
Regestadvj liphd M:
Nordremiiij schind
Bonnegaltiiij schind
 
Olluff Gierestad
Slettingdallj hud
Vdj Moej phd s:
 
Anders Offuen
Slemdallj hud
 
Jørgen Olluffsen
Vdj Eedspiellj hud
 
Anders Vestremb
Vdj Gierloffxiiij & s:
 
Anders Moe
Vdj Hoffuoldiiij hud
 
Lauridtz Thoffstued Med Barbra Bergen
Wdj Thretteneßej hud
 
Lauridtz Poffuelßen
i Thoffstuedviij schind
 
Raßmus Bierche
Vdj Heombix schind
 
Her Halduord Lauridtzen
Guelsrødj tylt hogen bord
Holmenij phd: 6 & s:

Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Brunla len, Legg 10.5 D, Odelsskatt 1650

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt