Vestfold-slekt

Skattelister fra Hedrum

Odelsskatt 1655

Odelsschatt aff Brunlaug Lehn, Oppebaarit effter Kongl: May: Schatte breff Anno 1655
Herumb Sogen
Anders Vestrem Eiger
i giersløffxiiij & smør
 
Eliff Eschedall
Herbiørnrødij phd S:
Bachennej hud
Nommej hud
Hellismøexxj & S
Huid Steenv & Smør
 
Eliff Skolen udj
Suercholdtij Lißtt: Meel
 
Peder Seÿerstad
Seÿerstadviij schind
Hembxx & S:
Nÿe Lÿj phd S:
 
Anders Lunde udj
Rømingenv schind
 
Tareld Huarneß udj
Sougenvj Ltt: j Remoll
 
Haldvor Vlffurød
udj Houlandiiij & S:
 
Amund Richdal
i Thÿvj phd Smør
Ohmdahlj phd S:
 
Amund Hallemb
i Sund Settiij phd S:
Reggestadvj Ltt: korn
Nordrumiiij schind
Bonnegaldtiiij schind
 
Peder Birche
udj Herumbix schind
 
Frandz Aaßerimb
Skallettij huder
Moe[i?]iij schind
 
Tord Bergen
Bachemÿrnij phd S:
Herbiørnrødij phd S:
Hellismouxxj & S:
Vlffuerødij phd S:
 
Tord Aserumb
Giegstadj schipp
Tuettenxviij & S:
Huidsteenv & S:
Querneij & S:
Holmenj phd S:
Norbÿeij phd S:
Butterødij & S
Moeiiij schind
 
Her Christopher Trugelsen udj
Dakenij Schip
Jodallxv Ltt:
Langelandxv Ltt:
Bergij Schip
Gaarderj Schip
Holmeniij & Smør
Gulßrødij Romel
 
Christen Langemb
i Borgej phd Smør
Giennestadxviij & Smør
 
Lauridz Pouelsen
i Tostvedviij schind
i Trettenesiij schind j schinckling
 
Anders Ouden
Næßj hud
Rødij schind
Tor(..)erødij schind
 
Anna Biørndal med sine børn
Solbergiiij phd Smør
Aamoedv phd S:
Tuettenxviij & S:
Huidsteenv & S:
Querneij & S:
Vestre Skrogeiiij schind
 
Olluff Huidsteen
Brechej hud
Quernej phd S:
Huidsteenj hud iij schind
 
Jørgen Olluffsen i
Eidspildj hud
 
Bertel Vndisboe
Haßlestadxv Ltt:
Løffueiiij huder
 
Lauridz Suendtzen Lunde
udj Lundej hud
 
Olluff Gierestad
Slettingdahlj hud
Mouj phd S:
 
Christen Bredal i
Heumbiiij schind
 
Hanß Boesen paa Raaen
Møclebÿej schippund
Løer Eegj schippd
Reffsalij huder
Schidtzaggerij huder
Haufflandiij huder
Hauffuenj schippd
Gaarderj hud
Findenj hud
Sÿndre Aalesetiij huder
Nørdre Aalesetiij huder
Suerrinj hud
Brendenij schind
Thampeiij schind
Rolljiij schind
Fagelegaardj Schip Salt

Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Brunla len, Legg 11.5, Odelsskatt 1655

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Korrekturlest 16. mai 2003 mot original


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt