Vestfold-slekt

Skattelister fra Hedrum

Rosstjeneste 1/5-1660 - 1/5-1661

Herrumbs Prestegield
Olluff Huidsteen som er fierholdtzmand
for Christen Gierstadz Tuende Børn
vdj Gierestaij huder
i Mou paa Tiømej pd smør
i Slegtingdall i Anebosogenj hud
 
Ollu Huidsten i Gaardenj hud 3 skind
Med sine Sødschind, i Sønder Querne
i Arndalßogenj pd smør
i Breke i Kodalß Sogenj hud
I Liffue Rødij pd smør
 
Gløer Nordquell
vdj Gaarden
ij huder
 
Tor Aßel Rød i Gaardenj hud
i Sÿnder Aßel Rødj hud
 
Christen Heemb i Gaardenj hud
Smørj pd
 
Anne Biørndall med sine Børn
Torger Biørndall och Sødschinde
i gaardeniij huder
i Huidstenij schind
Tuetten18 &ker smør
Solberig i Sandeheritiiij pd smør
Aamod i Skesogeniiij pd smør
Querne i Arndalßsogen3 &ker smør
i Vester Skorgeiiij schind
 
Anderß Vestrumb
i Gerloff i Skeesogen13 ½ &ker smør
 
Anderß Lunde
i Gaardenj hud
 
Peder Nørdre Lunde
i Gaardenj hud
Lauritz Suendtzen ibidj hud
 
Maren Suendtzdatter Lunde
i Rødningenv schind
 
Hannß Skorge vdj Gaarden, med
vnderligende øde Gaard
iij huder
 
Peder Bircke och Ollu vdj
Gaarden4 huder
Peder med sin Quinde
vdj Heeumbix skind
 
Tor Bergen i Gaardenij huder
Høuig der vnderij huder
Backmÿr der vnderij pd smør
Vluerødij pd smør
Herbiørn Rødij pd smør
Helißmou paa Tiømexxj &r Smør
 
Søren Lÿßeboe i Ouden2 skind
 
Frandtz Aaßerumb
i Skallitij huder
i Mouiij skind
 
Peder Seÿrsta i Gaardenij huder 8 skind
Nÿljj pd smør
Heemb i Tiølingßogenxx &ker smør
 
Lauritz Toßtued i Gaardenviij skind
i Tretteniß3 skind j skinkell
 
Simon Bergen i Gaardenvj huder
 
Raßmuß Neeß i Gaardenij hud
Furelundj hud
 
Anderß Ougden i Gaardenj hud
Neßett i Bradtzbergleenj hud
 
Anund Holmen i Gaarden3 huder
Nørdrumiiij skind
Burgaltiiij skind
Søndsett i Haagiorßogiij pd smør
Regesta i Vaaleßogvj lispd meell
 
Tomiß Jens: i Gaardem9 pd 23 ½ & smør
i Møckelebÿ tungej schipd
i Løÿe tungej schipd
Reffsallij huder
ope gaardenij pd 4 & smør
i Edstiellj hud
 
Hederlige och Vellert Mand Her Christopher
Trulßsøn paa Herumb Holmen i Sandehert
iij pd smør
Gulß Rød i Herumbßogenij & penge
Skiellen i Boresogen13 lispd tunge
Berig i Boresogenj schipd tunge
 
Christen Langemb i Rød i
Anneboeßogenj pd smør
 
Anne Ringdall med sine Børn
i Gaardenvj pd smør
Ljvj pd smør
Omdall i Skesogenj pd smør
 
Tarild Huarneß i Østersogen
i Laurdall
vj lispd j Rm: mel
 
Peder Huarniß i Gaardenj hud 4 schind
 
Elluff Eschedall i Gaarden3 huder
Backemÿr der vnderij pd smør
Herbiørn Rødij pd smør
Backenj hud
Nomej hud
Helißmou paa Tiøme21 & smør
Huidstenv & smør
 
Peder Effterdall med sine Sødschind
i Gaardeniij huder
 
Haluor Vluerød i Hoffland i
Tiøllingßogeniiij & smør
 
Hannß Haageniß i Gaardenij huder j schind
i Vlue Rød18 & smør
Hoffland i Tiølingßog10 & smør
 
Lauritz Pedersßøn Raaen
i Gaardenj hud
Smørj pd
Vdj Aaßlerødj hud
 
Tor Aaßerumb
i Giegsta i Sandeheritj schipd meell:
i Norbÿe i Herumbßogenij pd smør
Guterød [!] ibidij &ker smør
Sønder Holm i Sandehertj pd smør
Tuetten i Koedalß Sogen18 &ker smør
Huidsteen ibidv &ker smør
Querne i Arndallßogenij &ker smør
Moe i Quelßogeniiij skind
 
Bertell Vnneßboe vdj øster Løffue
i Tiølingßogen
iiij huder
i Haßlesta i Vaalesogenxv lispd Meell:
 
Suend Rimsta i Numej hud
i gaarden Rimstaj hud
i Huidsteenij skind
 
Johanne Lunde vdj
Gaardenj hud
 
Vemon Biøniß i
Quelßogenij skind
 
Søren Lunde i
Dallj hud

Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Brunla len, Legg 13.2, Rosstjeneste 1660

Registrator: Kristian Hunskaar

& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest


Vestfold-slekt | Bygdebøker | Lenker | Kontakt