47. Landsrød.

     Navnet skrives i Rødeboken: i Nanzrudi, i Nanzstrudi; 1604 Landzrød, likesaa 1668, senere mest Landsrød. Rødebokens to skriftformer viser at den oprindelige form er Nannsruð hvori "1ste led synes at maatte være èn til det ellers forekommende mandsnavn Nanni svarende sterkt bøiet sideform Nannr" (O. Rygh). - I uttalen er i tidens løp N byttet om med L (paa samme vis er i Ramnes Nunnteigen blit til Lunneteigen).
     Skyld. Gaarden regnes i 1390-aarene for godt og vel 2 markebol (halvgaard), men i første del av 1600-tallet er Landsrød ødegaard paa 1 smørpund, fra 1668 1 1/2 smørpund.
     Eiere. Fra gammel tid kirkegods. I 1390-aarene eier Nøtterø prestebord 2 aurabol (omtr. 1/8) og Oslo bispestol 15 aurabol (omtr. 7/8). Efter reformationen eier Nøtterø prestebord gaarden alene, og den blev først ca. 1825 solgt til brukeren.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 3 2 6 - -
1668 1 4 2 4 20 4 tøndesaa akerjord.
1723 1 5 - 4 12 4 tønder havre, 1/8 t. blandkorn.
1803 1 4 - - - 4 t. havre.
1820 1 3 - - - 3 tønder.
1845 1 5 - 3 - 3 t. havre, 1/2 t. byg, 1/8 t. hvete, 3 t. poteter.
1865 1 5 - 1 - 3 1/2 t. havre, 1/4 byg, 1/8 rug, 3/8 hvete, 4 1/2 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til brænde og gjerder. Har humlehage. - 1723. Litt skog til ved. Fæhavn hjemme. - 1803. Mangler skog til husbehov; havnegangen meget skarp. - 1820. Daarlig havnegang; slet ingen skog. Jordveien er i god drift, men jordarten er skarp og kuldlændt. God beliggenhet.

Brukere.

     1604-11 først Ola, saa Knut. - Amund 1612-47. - Knut Kristofferssøn 1648-ca. 80. - Anders efterpaa til 1694, da han døde (segl A. K.).
     Lars Anderssøn 1700-1736, rimeligvis søn av forrige, blev 68 aar. Slap fæstepenger mot at bygge hus. Var skibstømmermand, tjente otte aar paa flaaten. Gift 1698 m. Randi Andersdatter, døde 1746, 60 aar.
     Anders Larssøn 1736-66, søn av forrige og født 1703. Gift 1729 m. Anniken Ingebretsdatter Skaugen, f. 1706. Anders døde 1766, Anniken levde længer. Av deres ni barn nævnes fire som voksne: 1. Ole, se nedenfor. 3. Maria, f. 1744, egtet 70 Rasmus Olssøn fra Nordre Føien, se nedenfor. 3. Lars, f. 1747, egtet 72 Anne Kristoffersdatter Øre, flyttet vist ut av bygden. 4. Randi, f. 1751.
     I tiden ca. 1760-1800 var Landsrød for det meste delt i to bruk.
     Ola Anderssøn, søn av forrige, hadde nogen aar halve gaarden med faren, men drev ellers ogsaa en kort tid jord paa Østre Sem. Født 1735, døde samme aar som faren. Gift 59 m. Kirsti Persdatter fra Østre Sem, f. 1738. - Barn: 1. Kari, f. 1759, egtet 84 Anders Knutssøn Hagan (de bodde paa Landsrød hvor Anders døde 1794, og Kari giftet sig da med Henrik Daarsti). 2. Anders, druknet ved Hvalø 16 aar gl. 3. Per, f. 65, var krøpling, kom paa lægd.
     Jørgen Kristenssøn1768-70, egtet enken Kirsti. Gammel enkemand, kom hit fra Styrsvik hvor første hustru Malene Knutsdatter døde 1767, 62 aar. Jørgen døde 1773, 74 aar. Om sønnen Kristen, se nedenfor. Med Kirsti hadde han datteren Berte, f. 68, egtet 93 Jens Rubberød. Kirsti levde helt til 1821, da 83.
     Rasmus Olssøn 1770-72, hadde sit gifte herfra, se ovenfor. Flyttet til Nes.
     Kristen Jørgenssøn 1772-88, søn efter ovennævnte Jørgen; hadde først jordvei paa Anildrød. Gift 1761 m. Ragnhild Nilsdatter fra Øvre Sem, døde her 1783. Deres barn: 1. Gunhild, f. 1762. 2. Nils, døde ute 18 aar gl. 3. Jørgen, døde ute 17 aar gl. 4. Anders, f. 1769, egtet 91 enken Helvig Daarsti, bodde i Sjøbua paa Sevikeie. 5. Anne Maria. 6. Gunhild, f. 76. - Kristen egtet 1784 enken Marte Olsdatter som hadde bodd utenbygds, vist i Vaale, og hadde tre barn: 1. Ola Rasmussøn, døde 14 aar gl. 2. Boel Maria, se nedenfor. 3. Berte. - Gamle Kristen levde til 1796, da 69; Marte til 1803, blev 76.
     Johannes Olssøn 1788-97, egtet 89 nævnte Boel Maria Rasmusdatter. Han sies at være fra Gon paa Tjømø; døde 1797, 43 aar. Barn: Inger Maria og Nils.
     Enken Boel egtet Per Henriksen fra Daarsti, men de fik ikke beholde bygslen; var tilhuse her nogen aar, flytter væk.
     Tor Meum (Tangen) fæster 1799 hele Landsrød (hadde halvten før). Han døde straks efter, men enken Oline sat med jordveien til sin død 1812.
     Karl Jakobsen 1812-36, sønnesøn av Tor Meum og født paa Hovland 1775. Gift 1813 m. Anne Maria Olsdatter Skaugen, f. 1792. De fik bygsel fra 1812 av, men blev boende i Tangen, indtil de 1824 fik kjøpt Landsrød av staten (pris: 502 spd. og jordavgift); saa flyttet de hit. Kjøpte ogsaa 1823 skogstykket Nordre Rispa unna Stangeby. - Karl Jakobsen seilte en lang aarrække med briggen Emanuel (40 lester) som han selv eide; forliste den 1827 1. Siden holdt han sig vist hjemme. Han døde 1836. Enken sat med gaarden til hun faldt væk 1874. - Av ti barn vokste ni op: 1. Toroline, f. 1814, døde ugift 27 aar gl. 2. Karen Anne, f. 1816, først gift m. Karl Kristoffersen Gurerød, saa med Ola Grindrønningen, men begge døde tidlig, og hun sat længe som enke. 3. Jakob Karlsen, f. 1819, egtet 47 Helvig Maria Kristensdatter Daarsti. 4. Marte Andrea, f. 1824, egtet 52 Markus Didriksen Storebugt. 5. Ola, f. 1826. 6. Hans, f. 1828. 7. Henrikka, f. 1831, egtet 61 Edvart Olsen (født i Tandstadhagan). 8. Sofia Maria, f. 1833, egtet 68 Tor Kristian Hansen Skjervehagan. 9. Karl, f. 1836, egtet 74 Elisabet Jakobsen Natvall.
     Eiendommen blev delt mellem brødrene Ola og Hans; Jakob og Karl fik hver en mindre part.

     1 De kaldte skuten "Tangentrauget". Da den tok ut sidste vaaren, hoppet nissen i land. "Farvel, Kal!" ropte den.


Innhold