3. Smidsrød.

     Vi støter her paa en gaate i Nøtterø's gaardhistorie. Smidsrød (gammel form Smiðsruð) er et sproglig set urimelig navn paa en stor gaard i bekvemt liggende og let dyrkbart lænde i bygden. Som almindelig regel kan vi gaa ut fra at alle bruk med samme navn er deler av et oprindelig samlet hovedbøl; sandsynligvis var det paa Nøtterø i ældgammel tid bare ett Sem, ett Kjølø, ett Gipø, og det burde bare ha været ett Smidsrød. Men dette Smidsrød maatte i saafald ha været øens største gaard. Allerede i middelaldren var Smidsrød delt i fire bruk hvorav to efter skylden var fuldgaarder, de to andre trekvartgaarder, og da det kommer til en del smaaparter (underbruk), kan vi regne det samlede Smidsrød for fire fuldgaarder. Og denne storgaard hetter Smidsrød, Smeds rydning, et navn som angir at det her maa være tale om et mindre bruk, utskilt fra en ældre større gaard. Gaarden og navnet passer ikke sammen, og utviklingen maa her ha gjort et krumspring som vi nu sakner midler til at efterspore og forstaa.
     Et nogenlunde parallelt tilfælde træffer vi ellers i Tjømø's gaardhistorie. Den største gaard i kirkegrenden hetter nu Rød (Rud, rydning), et aapenbart urigtig navn paa en gaard som maa være en av bygdens ældste. Men her kan det paavises at gaarden har byttet navn - den hette i 1300-tallet Berg. Navnebyttet er en historisk og sproglig dumhet, men det er gjort.
     Noget lignende maa være foregaat her i Smidsrød-grenden. Navnet Smidsrud maa i en forholdsvis sen tid være sat paa en mindre utskilt part, men har saa efterhvert tat loen fra ett eller flere ældre navn og trængt dem væk. Sammenhængen er neppe saa enkel som i det nys nævnte tilfælde paa Tjømø; i Smidsrødgrenden er det mest trolig det er flere ældre navn som er trængt væk. Som ren gjetning kan pekes paa at Rødeboken nævner to nu ukjendte bruk som kan være gaat ind under Smidsrød: Kjær ved Teie paa 2 markebol, og Knutsvellir som ogssa kan ha ligget her. Endelig kan pekes paa den merkelige likhet mellem gaardnavnene Øre og Ørsnes her ved strandkanten. Gaardene er nu adskilt ved at Smidsrød og en rimse av Teie skyter ned til vandet. Mon ikke Øre engang har været en betydelig større gaard som gik langs stranden helt nord til kanalen? Av dette store bruk Øre kan Ørsnes være en utskilt part, og et større midtparti kan være gaat ind under Smidsrød (og Teie).
     Navnet. Uttales nu Smøss're, lydde paa gammelnorsk Smiðsruð, av mandsnavnet Smed (Smiðr) og ruð, rydning. Skriftformer: 1352 Smidzrud, 1575 Smedtzrudt, 1668 Smidzrød, 1723 Smitzrød. - Mandsnavnet Smed var i gammel til brukt over hele landet, træffes paa Vestfold saa sent som ca. 1600.
     Deling. Allerede i 1300-tallet tales i gamle brev og i Rødeboken om vesteste, øvste sønste, nørste, øvre og nørste. Efter reformationen finder vi fire bruk: nordre, mellemste, østre og søndre. Av dem var nordre fuldgaard, østre tridjungsgaard, mens mellemste og søndre skattet som halvgaarder, skjønt de efter skylden var trefjerdedelsgaarder. Hertil kom flere mindre parter: Øde-Smidsrød, Lasken, m. fl.

1. Nordre Smidsrød.

     Fuldgaard som i 1300-aarene synes at ha vært paa omkring 4 markebol. I nyere tid var skylden først 6 1/2 smørpund, fra 1668 6 smørpund.
     Eiere. I brev 1352 (DN. II. 255) skjænker storbonden Eivind paa Skardaberg i Tjølling en større part i Smidsrød til presten ved Peterskirken i Tunsberg. Gaven skulde være for sjælemesser for Eivind og for to som bodde i Tunsberg-gaarden Musen: hustru Brynhild og hendes søn. Parten lød paa to markebol 15 penningebol i vestaste gaard i Smidsrød, og det viser sig siden at gjælde gaarden her.
     Samme gave opføres 1399 i Rødeboken s. 195: Peterskirken eier 2 markebol 15 penningebol i nørste Smidsrød. Efterpaa tilføies: desuten 1/2 markebol som sira Stinar avstod for fire nobiler av tolden i Sandefjord.
     Brev skrevet 1412 (DN. V. 341): Prest ved Peterskirken Bjørn Torkelsson sælger til Hannes Vedekesson, bymand i Tunsberg, i øvre og nørste gaard i Smidsrød 1 markebol som kaldes Kalfskinn. - Denne part maa senere være solgt eller skjænket til Oslo hospital.
     Peterskirken i Tunsberg blev nedlagt, dens jordegods git til Mariakirken. Efter reformationen finder vi derfor følgende eiere i Nordre Smidsrød: Mariakirkens prestebord 4 smørpund, Mariakirken selv 1 smørpund, Oslo hospital 1 1/2 smørpund. Sidstnævnte part kjøpte grev Wedel av hospitalet 1736. Ellers stod eierlisten uforandret til ind i 1800-tallet. Sognepresten ved Mariakirken hadde bygselret over hele gaarden, alle brukere maatte bygsle av ham.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 9 5 11 - -
1668 3 9 4 8 44 12 tøndesaa akerjord, 6 tøndesaa brak.
1723 2 13 - 7 44 13 t. havre, 3/4 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 3 10 - - - 14 td. havre.
1820 3 13 - - - 11 tønder.
1845 3 17 - 11 - 6 3/4 t. havre, 2 1/2 byg, 1 1/4 rug, 1 7/8 hv., 33 1/2 t. p.
1865 5 26 - 1 - 6 t. havre, 2 1/2 byg, 1 1/4 rug, 1 7/8 hv., 33 1/2 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til smaalast. - 1668. Skog bare til brænde og gjerder. Intet rydningsland. Paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til gjerdefang og ved. Fæhavn hjemme. - 1803. Brukeren Amund har skog til husbehov, de 2 andre ingen. - 1820. Maatelig havnegang, men skog til husbehov. God jordbund.

Brukere.

     Tunsbergpresten drev gaarden selv i 1590-aarene og fremover en tid.
     Helge hadde 1611 faat halvten, men resten drev presten. Snart efter skatter dog Helge for hele gaarden, sitter med den til ca. 1650. Det eneste vi vet om ham ellers, er at Kristen Øre slo hul i hodet paa'n og derfor maatte bøte 1 daler.
     Nils Arnessøn ca. 1650-75. Enten han eller hustruen Mari Larsdatter var vel fra Slagen, for de eide part i Horgen. Enken beholdt gaarden, døde 1693, 73 aar. Barn: 1. Kristoffer, død ung. 2. Tormod, kom til Øvre Tanstad. 3. Arne, se nedenfor. 4. Anne, egtet først Herman Tangen paa Veier, siden Kristen Perssøn Tokenes, bodde paa Tangen, Veierland. 5. Alet, egtet først Mattis Tangen, siden Anders Tokenes.
     Nævnte Arne Nilssøn egtet 1691 Kirsti Nilsdatter Bjørnebu, og de hadde nok gaarden nogen aar, men flyttet saa til Bjørnebu hvor begge døde 1699, rimeligvis i smittesot. Sønnen Matias Arnessøn, f. 1695 paa Bjørnebu, levde senere i Tønsberg.
     Tunsbergpresten satte ca. 1700 to nye brukere her, men de blir væk straks krigsaarene begyndte, og presten tok til at drive selv. Omkring 1720 hadde han sandsværingen Kolbjørn Olssøn til at greie med gaarden; om denne Kolbjørn, se ellers Torød.

Første halvdel.

     Simon Hanssøn ca. 1730-37, gift m. Anne Kristensdatter. Det var indflyttede folk, og de sat i ren armod. Simon blev 40 aar. Barna (Hans, Anders, Kirsti) maa snart væk.
     Tor Madssøn 1740-41, en ung gut, egtet enken. Begge døde om et aars tid.
     Ola Jakobssøn 1744-59, kom hit fra Nedre Sem hvor han hadde eid jord, men sat nu smaat i det. Døde 1759, 58 aar. Gift 1. m. Mari Larsdatter, død 1746; 2. m. Dorte Larsdatter. Begge hustruer var utenbygdsfra. Ola's barn, tre og fire: 1. Lars Olssøn, f. 1729, var ved skiftet efter faren i Kjøbenhavn. 2. Jakob, egtet 1753 enken Mari Elgestad, flyttet til Tønsberg. 3. Gunhild. - 4. Lars, omkom paa isen 1764, 16 aar. 5-7. Anders, Maren, Else.
     Enken Dorte egtet Anders Olssøn som sies at være fra Søndre Smidsrød, flyttet væk.
     Amund Olssøn 1762-1818. Født 1738 i Lunden, døde 1818 (om forældrene, se bolken til høire). Fôr som skipper, fik 1805 bevilling til at drive vindsag; eide parter av selveierjord (Føien, Øde-Smidsrød). Ved skiftet efter ham 1818 blev arvesummen 680 spd. To ganger gift: først 1758 m. Gunhild Persdater Gipø, død 1802; saa 1806 m. Ulrikka Fredriksdatter Heiss fra Laagerød i Stokke, død paa Smidsrød 1839, 73 aar. Barn med Gunhild: 1. Andreas Amundssøn, f. 1761, skipper, egtet 1784 Inger Nilsdatter Agerup; bodde paa Torød, senere i Tanstad-hagan. 2. Per Amundssøn, f. 1773, bodde paa Søndre Føien. 3. Anne Maria, f. 1763, egtet 1783 Hans Olssøn Lunden, flyttet til byen (barn 1818: Amund, 28 aar; Anne, g. m. Søren Blikkerø; Gunhild). 4. Mari, egtet 1788 Ola Anderssøn Bjørnebu. 5. Oline, egtet 1788 Mads Nilssøn Lunden, bodde senere i Veien under Øre.
     Nils Wulfsberg Koch bygslet bruket 1820 og blev boende her længe. Han var født i Tønsberg ca. 1795 og søn av Johan Kristian Koch og Helene Maria Wulfsberg. Gift 1819 m. Karen Sofia Amalia Faye, død her paa Smidsrød 1863, 66 aar. De første aarene bodde de paa Ramdal.
     Sønnen Karl Koch kjøpte bruket 1874 for 2000 spd.
 

Anden halvdel.

     Truls Hanssøn ca. 1730-42, ukjendt, døde i sine bedste aar. Gift m. Berte Amundsdatter. Deres datter Randi, f. 1738, egtet Anders Olssøn Øvre Tanstad.
     Denne halvdel fik nu nogen aar to brukere, Ola og Tron, men vi følger bare Ola.
     Ola Amundssøn 1743-56, blir stamfar til en større slegt. Ola sies at være fra Bakken, da han 1734 egtet Helvig Rasmusdatter Mellem-Smidsrød. De første aarene bodde de i Lunden, fik saa bygsel paa en part her, men kjøpte 1756 jord paa Nordre Føien og flyttet dit (se Føien). Ældste søn fortsætter her.
     Amund Olssøn 1756-62, overtok parten; hadde den 1756-62, men fik saa det større bruket efter Ola Jakobssøn (se tilvenstre).
     Tore Larssøn 1757-1800, hadde de første aarene bare halve bruket, saa hele, tilslut atter halve. Tore er ikke barnefødt i bygden; tjente paa Teie, da han bygslet. Døde 1807, 73 aar. Gift to ganger: 1. 1759 m. Helene Kristensdatter som døde 1787, 56 aar; 2. med Berte Larsdatter, død 1815, 66 aar. - Tore's barn (fire og ett): 1. Per, f. 1762, blir væk utenlands. 2. Kristen, død før faren. 3. Jon, f. 1771, se nedenfor. 4. Boel Maria, egtet 1786 Hans Torkelssøn fra Slagen, bodde i Tønsberg (begge døde unge; datter Helena).
     Vi maa nu følge to bruk her.
     Bruk 1. Jon Toressøn 1800-05, søn av Tore Larssøn, fik parten efter faren. Han blev bare 34 aar. Trange kaar. Gift 1793 m. Inger Henriksdatter, f. 1774 i Snipetorp (søsterdatter av Amund Olssøn). Barn: Hella Maria 8, Tor Henrik 5, Per 2 aar.
     Even Mattissøn 1806-14, egtet enken Inger. Han var søn av Mattis Madssøn som døde i Kjølølykka 1790. De flyttet væk herfra, muligens til byen.
     Tønsbergpresten hadde parten selv nogen aar.
     Kristoffer Andersen 1819-54. Han var født i Hof 1778, døde paa Smidsrød 1872. Gift 1812 i Hof m. Dorte Persdatter som døde 1858. De kom flyttende 1819, beholdt bruket til 1854, da sønnen kjøpte det av staten. - Tre sønner: 1. Per Kristoffersen, f. 1816 i Hof; g. m. Annette Kristoffersdatter. 2. Anders, f. 1824. 3. Johan, f. 1827, egtet 1855 Bredine Maria Adamsdatter.
     Johan Kristoffersen fik 1854 skjøte paa bruket for 300 spd. (og jordavgift). Han solgte efterhvert fra en hel del tomter og smaastykker.
     Bruk 2. Kristoffer Kristenssøn 1789-1800, hadde bygsel paa 1/4. Han var fra Hogsnes i Sem; døde 1800, 36 aar. Gift 1790 m. Else Jensdatter fra Kolberg. Barn: 1. Kristen, f. 1792, fik senere halve bruket, se nedenfor. 2. Jakob, f. 1797, fik ogsaa halvten av bruket. 3. Elisabet Maria, egtet 1824 Erik Hansen Teiegrinda. 4. Oline, egtet 1821 Søren Hansen Kjernaas.
     Even Nilssøn 1806-21, egtet enken Else. Kom hit som enkemand fra Bjønnes hvor han hadde hat jordvei. Ga fra sig bruket 1821, døde 1830, 69 aar. Med Else som overlevde ham til 1848, hadde han ingen barn; fra første egteskap hadde han datteren Kirsti som døde i 21 aars alder. - Hans stedsønner Kristen og Jakob delte bruket og bygslet hver sin part.
     B r u k  2  a.  Kristen Kristoffersen fra 1821, døde vistnok ute. Gift m. Kristine Larsdatter (død 1863, 82 aar). Som enke kjøpte hun 1856 bruket av staten for 300 spd. og jordavgift og delte det mellem sønnen Even og svigersønnen Kristoffer. Kristen og Kristines barn var: 1. Kristoffer, f. 1817, maa ha været sykelig, for han fik ophold sammen med moren. 2. Else, f. 1821, g. 1847 m. Kristoffer Olssøn fra Søndre Smidsrød; fik halve bruket. 3. Even, f. 1823, egtet 1849 Maren Olsdatter Søndre Smidsrød. 4. Erik Johan, f. 1828.
     B r u k  2  b.  Jakob Kristoffersen 1821-33, omkom i 36 aars alder. Gift m. Anne Katrine Hansdatter. Barn: Johan Kristian, Elise, Inger Andrea.
     Tor Andersen 1835-40, egtet enken; kjøpte parten av staten. Var skomaker og fra Ytterby, skriver presten. Solgte og flyttet væk.
     Laurits Jakob Hostrup 1840-54, ga 250 spd. Han var dansk og høit tilaars, hadde været auktionarius; døde 1854, 87 aar. Gift m. Else Katrine, f. Berg; døde 1851, 81 aar. De var barnløse, og deres noksaa betydelige midler gik til utarvinger.
     Skibsreder Otto Reinhard Røed fra Tjømø fik auktionsskjøte 1858 paa eiendommen for 2000 spd. Gift 1853 m. Barbra, f. Hansen Meø.
     Tomter og smaabruk blev det skilt ut mange av.
     Luen (eller Lunden) var i sidste halvdel av 1700-tallet plass hvor det ofte bodde to tre familjer. Johannes Olssøn Luen døde ca. 1783 (om sønnen Herman se Hermanshus). Ola Anderssøn, født ved lag 1750, gift 1772 m. Johanne Andersdatter. De bodde en tid paa Øre og Skjerve, kom saa til Luen hvor begge døde 1809. Av deres barn levde da tre: 1. Anders Olssøn, g. m. Anne Maria Abrahamsdatter. 2. Kristoffer, g. m. Inger Abrahamsdatter. 3. Anne Maria.
     Gjermund Olsen, en fremling, bygslet Luen 1814, og parten blev da som 1/8 av anden halvpart av Nordre Smidsrød skilt ut med 9 smørmærker i skyld.
     Gjermund kjøpte 1849 Luen av staten, men solgte det samme aar til C. F. Brunech som 1850 skjøter det til Jakob Wallø (se Østre Smidsrød), og han igjen skjøter det 1851 til sønnen Jerman Wallø. I disse handler var prisen 150 spd. og jordavgift til Tønsbergkirken + 20 spd. aarlig til Gjermund Olsen.
     Jerman Wallø som levde ugift, døde 1878, og Luen gik da over til moren Anne Eline Wallø paa Østre Smidsrød. Han hadde dog 1867 solgt fra nogen maal til svogeren sin Karl Koss.
     Kolberg. Terrenget her er rikt paa smaa syenitkoller, saa navnet maa komme herav. Kolberg er i nyere tid plass væsentlig under Nordre Smidsrød og hadde ikke egen skyld før 1854. Rimeligvis har vi dog her et i gammel tid selvstændig bruk som i folkefattige tider er blit liggende øde, kanske har skiftet navn og er glidd ind under Smidsrød. - 1753 fredlyser Tønsbergpresten Kolberg som han sier da har ligget øde et halvt snes aar. Ved denne tid kom matros Kristen Sørenssøn hit, og han fik nogen aar senere bygsel og levde her til 1802. Utover i 1800-tallet kom det op en hel del hus som bar Kolberg-navnet, men jordveien Kolberg blev skilt ut fra Nordre Smidsrød ved skyldsætning i 1854. Den tilhørte da skipper Samuel Johan Thue som hadde kjøpt den 1847 for 900 spd. Gift 1844 m. Ingeborg Kristiane Falck fra Ørsnes.

2. Mellem-Smidsrød.

     Halvgaard. 1555 er skylden 1 1/2 laup smør (lik 4 1/2 pund); 1580 ændret til 15 linspund malt (svarer til 2 1/4 smørpund).
     Eiere. Den første oplysning faar vi først 1555, og da eier Laurentiuskirken i Tunsberg hele gaarden, men vi vet altsaa ikke hvorledes eller naar kirken har faat den. Mellem-Smidsrød fulgte nu Laurentiuskirkens jordegods (kaldt provstigodset) omtrent i det vanlige fotefar: gaarden blev krongods 1627; pantsat til byborger 1645 (til borgermester Anders Madssøns svigerforældre, men pantet gik over til Anders Madssøn); kom til Griffenfeldt 1671; atter krongods 1676-78; tilhørte Gyldenløve 1678-83, derefter grev Wedel; laa saa under Jarlsberg grevskap til 1750, da Mellem-Smidsrød blev solgt ved auktion, og siden har gaarden været privatgods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 4 2 6 - -
1668 2 5 2 5 28 7 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 1 6 - 4 18 6 1/2 tønde havre, 1/8 t. blandkorn, 1/16 t. hv.
1803 1 4 - - - 3 1/2 t. havre.
1820 1 4 - - - 4 tønder.
1845 3 7 - 7 - 6 t. havre, 1 3/8 t. byg, 1/8 t. hvete, 5 t. pot.
1865 3 13 - 6 - 5 1/2 t. havre, 1 5/8 byg, 5/8 rug, 1 1/4 hv., 15 7/8 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til smaalast. - 1668. Skog til ved og gjerder. Ikke mer jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Skog til husfornødenhet. Nogenlunde fæhavn hjemme. - 1820. Ussel havnegang og slet ingen skog til den ene part; den anden part er et skogstykke. - Maatelig jordart.

Brukere.

     Lars er bruker 1593, levde forbi 1615. - Haakon ca. 1618-58. - Børge Kjelssøn ca. 1660-74. - Ola Olssøn 1675-1714; døde 1719, 74 aar. Første hustru Inger døde 1687; av deres barn kjender vi sønnen Nils Olssøn, g. m. Margreta Mellem-Kjølø (se der). Efterpaa egtet Ola Anne Kristoffersdatter som overlevde ham; giftet sig som enke med Amund Øvre Tanstad og flyttet dit. Ola og Anne hadde datteren Inger som 1712 egtet Jon Elgestad. Anne hadde desuten fra tidligere dage en uegte søn Rasmus, se nedenfor.
     Rasmus Rasmussøn 1715-31, søn av nævnte Anne. Gift 1707 m. Anne Tommesdatter fra Veien, død paa Elgestad 1751, 68 aar. Efter Rasmus har vi skifte; nettosummen blev bare 36 riksdaler. Otte barn: 1. Tommes, se nedenfor. 2. Ingebret, kom til Øvre Tanstad. 3. Anders, død ung. 4. Ola, nævnes ikke efter 20 aars alder. 5. Helvig, egtet 1734 Ola Amundssøn Nordre Smidsrød. 6. Anne, egtet 1744 Kristoffer Amundssøn Øre. 7. Helge, døde 19 aar gl. 8. Kirsten, levde 1747, da 20 aar.
     Tommes Rasmussøn 1734-51. Født 1708, gift 1729 m. Mari Hansdatter Gunnestad. De greide sig bedre end de forrige. Da flere av grevskapets gaarder paa Nøtterø blev tilsalgs 1750, kunde de nok kjøpt Mellem-Smidsrød, men valgte heller at faa Vestre Elgestad, og de flyttet dit. Det blev en ulykkelig flytting, for næsten hele familjen døde ut paa faa aar. Om sønnen Anders, se Søndre Føien.
     Ved auktionsskjøte 1751 kom Mellem-Smidsrød til at tilhøre Rasmus Knap paa Ørsnes for 300 rdl.; han hadde gaarden til underbruk. Under Ørsnes blir fortalt at han ved lag 1770 mistet sine eiendommer som 1772 blev opkjøpt av Jakob Arenfeldt, og han solgte straks fra halve Smidsrød, men beholdt resten som underbruk til Ørsnes.

Første halvdel fra 1773 av.

     Per Mikkelssøn 1773-84, ga 500 rdl. for halve gaarden, og den parten han fik, var væsentlig indmark; Arenfeldt beholdt utmarken. Per Mikkelssøn var født 1737 paa Fekja i Stokke og søn av Mikkel Kristofferssøn og Mari Hansdatter. Han egtet 1767 i Stokke Kristine Madsdatter, f. 1738 paa Husum. Per hadde lite at lægge i jordveien, saa da han døde i sine bedste aar 1784, blev arvesummen bare 108 daler. - Barn: 1. Abraham Perssøn, se bruk 2. 2. Mads, f. 1775, forsvinder. 3. Mikkel, f. 1782, opholdt sig her 1801, forsvinder. 4. Maren, f. 1774, egtet 1798 Anders Markussøn, bodde paa Smidsrødeie. - Per Mikelssøns enke prøvde at sitte med gaarden nogen aar for om mulig at berge den for ældste søn Abraham, men 1790 maatte hun gaa med paa salg til en fremmed, stokkesogningen Nils Perssøn. Abraham fik imidlertid løfte om pengelaan og truet med odelssøksmaal. Nils lot ham da faa halve jordveien for 250 rdl. og ga ham 18 daler i odelsløsning for resten. Enken Kristine hadde sat sig op et hus paa gaardens eie, døde her 1800.
Bruk 1.
     Nils Perssøn 1790-1837. Født paa Kleppan i Stokke 1751 og søn av Per Nilssøn og Kirsten Andersdatter. Gift 1787 m. Inger Persdatter Søndre Smidsrød. Nils døde 1837, hustruen 1839. Av fem barn vokste to sønner op: 1. Anders Nilsen, se nedenfor. 2. Kristoffer Nilsen, f. 1792, fôr som matros; egtet 1824 Rebekka Andersdatter Nedre Tanstad. Efter farens død 1837 fik Kristoffer halve bruket, og broren kjøpte det. Kristoffer døde i Kolbergbakken 1844. Efter kirkeboken hadde han følgende barn: Maren Kristine, f. 1824, Nils Jørgen, Andrine, Anders, Berte Kristine, Kristian Rikart, Otto.
     Anders Nilsen 1837-62. Født 1787, tok tilsjøs og blev skipper. Gift 1816 m. Anne Rasmusdatter Øre, f. 1796. De bodde en tid paa Øre, fra 1837 paa Smidsrød. Hustruen døde 1849, Anders 1862 (ved kulosforgiftning ombord i skuten Ovidia ved Drøbak). Av fem barn omtales tre: 1. Andriane, f. 1831, egtet 1857 skipper Anders Anton Andersen Føien (døde 1861; bodde paa Smidsrød). 2. Isabella, f. 1834, egtet 1865 skipper Peter Andersen Bjerkø. 3. Nils Rosinius Andersen, f. 1837, egtet 1861 Olava Lovise, f. 1841 og datter av Ola Andersen Føien. - Nils R. Andersen kjøpte 1866 bruket efter forældrene.
Bruk 2.
     Abraham Perssøn 1793-1848. Født 1767 paa Fekja i Stokke, døde 1848. Gift 1792 m. Ingeborg Kristoffersdatter som sies at være fra Teie. De kom til at sitte gjældfri. Hustruen døde 1839, 69 aar. Fire barn: 1. Per Abrahamsen, f. 1792, egtet 1816 Maren Andersdatter Østre Smidsrød hvor de blev boende. 2. Kristoffer, f. 1794, blev skibstømmermand, egtet ca. 1825 Anne Maria Jansdatter fra Tønsberg; de bodde i Graaten under Smidsrød hvor Kristoffer døde 1862 (barn: Ingeborg Maria, Abraham, Kristoffer, Jan, Anne Maria, Anders, Otter). 3. Anne, egtet 1827 Nils Isaksen, bodde i Munkerekka. 4. Ingeborg, egtet 1838 enkemand Kristoffer Hansen Smidsrødeie.
     Per Abrahamsen fik som odelssøn bruket efter faren, men vedblev at bo paa Østre Smidsrød, og 1855 skjøter han jordveien her til sønnen.
     Abraham Persen, f. 1819, skipper, gift m. Berntine Maria Johannesdatter, født i Farsund.

Anden halvpart av Mellem-Smidsrød efter 1772.

     Da admiral Arenfeldt 1772 hadde kjøpt Ørsnes og Mellem-Smidsrød efter Rasmus Knap, solgte han aaret efter fra halve Smidsrød, væsentlig indmarken, men beholdt utmarken for at faa mer havnegang og skog til Ørsnes. Og denne part av Smidsrød blev liggende under Ørsnes helt til omkr. 1880. Allerede ved den tid var det skilt ut flere tomter, og tallet paa smaabruk og tomter vokste hurtig.

     Munkerekka. Stedet nævnes først i sidste halvdel av 1700-tallet, og samtidig omtales da en bebodd plass Rekka. Det oprindelige navn maa ha været Rekka, og Munkerekka maa ha blit særnavn paa en part. Stedsnavnforskerne kan ikke gi nogen sikker forklaring av navnet (lignende navn har vi i Eidskogen hvor et mindre bruk hetter Langrækken, og paa Setskogen hvor en myr kaldes Langrekka). Rekka kan sigte til noget langstrakt paa stedet, nærmest da en høideryg. A. Kjær peker paa mulig sammenhæng med folkemaalet reke (rekkja); som navnord kan dette ord bety gangstig, kreaturvei. - Hvorledes særnavnet Munkerekka kan være opstaat, derom kan ingen nu gi nogen rimelig forklaring. Muligens Olavsklostret i Tunsberg engang kan ha eid stedet; ifølge Rødeboken eide nemlig klostret 1/2 markebol i en av Smidsrød-gaardene. Men klostret eide snesvis av gaarder i Tunsbergs omegn - hvorfor skulde munkenavnet særlig fæstes til denne avkroken her?
     Munkerekka (kaldes længe søndre M.) blir skilt ut fra Mellem-Smidsrød og Søndre Smidsrød i slutten av 1700-tallet, da beboerne paa Ørsnes helt eller delvis eide nævnte gaarder. Skylden var 1 linspund tunge, tat fra Mellem-Smidsrød, og 4 smørmærker, tat fra Søndre Smidsrød (skyldsætning 1808). Hans Føien paa Ørsnes solgte 1808 Munkerekka til sønnen Kristen Føien for 500 rdl. Efter hans død blev Lorentz Thue eier, og hans enke solgte 1840 Munkerekka til Hans Olsen Gipø for 600 spd. Hans var egentlig fra Sandeherred, men var gift m. Oline Maria, datter av Gjert Madsen som døde i Munkerekka 1867. Et par aar efter døde Hans Olsen, 71 aar. Meningen var at sønnen Gjert skulde ha eiendommen, men han faldt væk allerede 1873, og Hans Olsens enke skjøter derfor 1876 Munkerekka til svigersønnen Hans Jørgen Gulliksen fra Kolbergbakken som 1862 hadde egtet Otilde Ellevine Hansdatter herfra.
     1865 bor det tre familjer i Søndre Munkerekka: Hans Olsen, svigersønnen Hans Jørgen og en svoger Tor Henrik Nilsen, gift m. Helena Gjertsdatter.
     I Nordre Munkerekka bodde to familjer: Nils Isaksen som var født her 1803 og gift med Anne Abrahamsdatter Mellem-Smidsrød, og svigersønnen deres Anders Sørensen g. 1856 m. Edel Nilsdatter.

3. Østre Smidsrød.

     Regnes for fuldgaard, fra 1668 tridjungsgaard. Skyld 3 smørpund og 10 linspund malt.
     Eiere. Rødeboken melder at Oslo bispestol (eller korbrødrene ved Oslo domkirke) aar 1396 eide 18 aurabol i Smidsrud, skjænket av Margrete Torkelsdatter. Det maa gjælde denne gaard, for den opgivne skyld kan passe bra, og eiendomshistorien motsier det ikke. 1616 sies gaarden nemlig at være Olavsklostergods, men heri var ved den tid ogsaa indblandet bispestolgods (selv bispegaarden Teie kaldes 1616 klostergods). Kronen pantsatte gaarden 1646 til Ambjørn Larssøn i Tunsberg, og fra hans arvinger kom den i 1660-aarene til borgermester Anders Madssøn. Østre Smidsrød blev med i den legatgave som oprettedes til Anders Madssøn og hustrus minde (fundats 1705), og først i vore dage er gaarden blit selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 1 7 2 10 - -
1668 2 8 2 6 40 9 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 12 - 6 32 9 tønder havre, 1/2 t. blandkorn, 1/4 t. hvete.
1803 2 7 - - - 8 t. havre.
1820 2 7 - - - 8 tønder.
1845 2 8 - 8 - 6 1/4 t. havre, 2 t. byg, 1/4 t. rug, 7 t. poteter.
1865 2 12 - 12 - 4 1/2 t. havre, 1 7/8 byg, 1 rug, 1 3/4 hvete, 12 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til smaalast. - 1668. Skog til brænde og gjerder. Ingen jord at rydde. Mangler humlehage. - 1723. Sko til gjerdefang og brænde. Fæhavn i sameie i hjemmerasten. - 1803. Skog til husbehov og gjerder. Tilstrækkelig havnegang. - 1820. Slet havngang, men skog til gaardens behov. Beliggenheten ganske bekvem.

Brukere.

     Brukerne var altid leilændinger, sat som regel smaat i det, derfor blev det megen flytting, og nogen gaardslegt holdt sig aldrig længe her.
     Per er bruker 1593 og fremover til 1618, hadde paa slutten en medbruker. Kristen ca. 1625-60, var heller ikke alene. Rasmus Olssøn ca. 1640-90. Av sønner nævnes Nils, Ola og Kjell, men de forsvinder.
     I 1700-tallet var det som bekjendt nogen leie krigsaar (1709-20), og da var det vondt at faa bygslet bort gaardene. Efter 1720 gik det lettere, og Østre Smidsrød blev delt op i baade tre og fire bruk. Saa mange familjer kunde ikke berge sig paa gaarden, og et tingsvidne 1751 fortæller at det i lang tid hadde været bare armod her.
     En av brukerne i denne tid hette Gunnar Anunssøn (ca. 1710-43), hadde 1695 egtet Kirsti Anunsdatter og en tid bodd paa Kjølø. Det maa ha været en hardhaus; trods krigsaar og fattigdom (et skifte viser 5 dalers netto) naadde han 94 aar, og han giftet sig anden gang i 82 aars alder. Datteren Aarsle (Ursula) egtet 1716 Lars Nilssøn som hadde en part her til sin død 1741 (om sønnen Ola Larssøn, se Øvre Tanstad). En datter Berte var først gift m. Nils Anderssøn Holmen som døde straks, saa med Ola Erikssøn Dalekar som var bruker her til 1759.
     En anden bruker var fremlingen Klaus Jesperssøn (ca. 1715-38), g. m. Alet Torsdater; efterfulgt av svigersønnen Hans Sørenssøn fra Skollerød i Sem, g. m. Margreta Klausdatter, var bruker til ca. 1770. - Om en tredje bruker, Ola Perssøn, blir fortalt under Østre Sem. - En fjerde var Nils Anderssøn, g. m. Anne Kristoffersdatter, kom hit fra Gunnarsrød paa Tjømø. Om sønnene Søren og Andreas, se Middelborg og Oterbæk; datter Marte, se Torød.
     Endelig blev gaarden ordnet i to jamnstore bruk.
Bruk 1.
     Kasper Haakonssøn 1770-1808, hadde først fuldt bruk fra 1792 av. Han var fra Fen i Stokke, men egtet 1770 Mari Hansdatter, Søndre Smidsrød. Kasper drev som bonde. Døde 1808, 63 aar; hustruen 1820, 73. To barn: 1. Arne Kaspersen, bodde paa Kolberg; egtet 1796 Karen Maria Rasmusdatter Bugaarden; Arne døde ung (barn: Nils, Maren Anne, Anne Maria, Maren, Anne Katrine). 2. Margreta, se nedenfor.
     Lars Kristiansen 1811-23, drev gaarden paa svigermorens bygsel. Gift 1811 m. Margreta Kaspersdatter herfra. Lars var født ca. 1788 paa Gjerstad i Tjølling, men faren var fra Ormestad i Sandeherred og tilhørte en bekjendt æt, Ormestad-ætten, hvorav mange medlemmer er mørke, fordi en av stammødrene var utlænding. Lars var 1809 ute i felten. Hustruen Margreta døde 1819, 31 aar. To sønner, Kristian, f. 1811, og Søren, f. 1819 (om dem se Tanstad). Lars egtet 1823 en enke paa Nedre Tanstad og flyttet dit. (Om Ormestadætten, se bygdebøkene Sandeherred s. 580 fg. og Tjølling s. 248.)
     Skipper Nikolai Bruun har bygsel paa bruket ca. 1823-49, bygde hus, men bodde lite her. Omkr. 1830 nogen aar, var skipper Peter Nikolai Zernikov her, leide kanske bare hus.
     Skipper Jakob Wallø kjøpte husene av Bruun. Han maa ha forpagtet jordveien, for han fik først bygsel 1849. Han var søn av Jakob Hvalø og født 1805. Døde paa Smidsrød 1865. Gift m. Anne Helene Holm, født i Sem. Barn: 1. Jerman Wallø, f. 1837, død ugift 1878. 2. James, f. 1839, død 67; g. 67 m. Boel Peterson, svenskfødt; datter Judit. 3. Kristiane Valdine, f. 32, g. 54 m. skipper Karl Josef Koss. 4. Josefine Amalia, f. 34, egtet 57 skipper Henrik Johan Kristian Pande, Tønsberg.
     Enken beholdt bygslen utover.
Bruk 2.
     Anders Anderssøn 1761-79, hadde først paa slutten saa meget som halve gaarden. Døde 1779, 60 aar. Gift m. Mari Hansdatter, død 1786, 78 aar. De kom hit fra Kjølø, men var nok utenbygdsfra.
     Anders Anderssøn 1779-1815, eneste barn efter forrige, og født ca. 1757; døde 1815. Gift m. Line Gulliksdatter, død 1832, 74 aar (ikke barnefødt paa Nøtterø). Bare ett barn, datteren Maren, se nedenfor.
     Per Abrahamsen fik bygsel 1827 og blev boende længe her. Han var søn av Abraham Mellem-Smidsrød og født 1792; egtet 1816 datteren her, Maren Andersdatter, dengang vel 16 aar. De blev boende en lang mandsalder her (Per døde 1876). De hadde 11 barn: 1. Anders, f. 1816. 2. Abraham, f. 1819, bodde paa Mellem-Smidsrød. 3. Per, f. 1822, se Østre Kjølø. 4. Ingeborg, døde 1839 i 19 aars alder. 5. Karl, f. 27, skibstømmermand, var 1865 ugift hjemme. 6. Lars, f. 30. 7. Maren, f. 32, egtet 57 enkemand Ola Andersen Føien. 8. Anne, f. 35, og 9. Nikoline, f. 37, var 1865 begge hjemme. 10. Jakob Tideman, f. 40, og 11. Torvald, f. 44, var begge styrmænd og hjemme.

4. Søndre Smidsrød.

     Halvgaard. Skyld: 1 1/2 smørpund og 10 linspund malt.
     Eiere. Et brev skrevet paa Teigar 1413 (se DN. V. 351) fortæller følgende: Finn Torgjulsson tok vidneprov av Asmund Asgautsson og Margreta Halvardsdotter. Begge hadde hørt at Margretas avdøde mand Brand Andorsson, da han laa syk i søndre gaard paa Gipøy, hadde skjænket til Halvardskirken i Oslo 2 1/2 laups land i Smidsrud i øvste og sønste gaard. Og nu skjænket enken Margreta ogsaa 2 1/2 laups land i samme gaard til Halvardskirken, men herfor gav Finn Torgjulsson hende som motgave endel mel og korn.
     Dette brev maa gjælde denne gaard som vistnok derved helt ut kom til at tilhøre Oslo domkirke eller bispestolen. Hermed stemmer at vi i 1600-tallet finder gaarden som krongods som maa være beslaglagt ved reformationen. Kongen lot lagmanden i Tunsberg ha indtægtene av gaarden. Da imidlertid Gyldenløve blev eier av Jarlsbarg grevskap 1678, fik han lagt Søndre Smidsrød under grevskapet. Gaarden var grevskapsgods til 1750, da den blev solgt ved auktion til brukerne. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 3 7 4 12 - -
1668 2 6 3 6 28 8 tøndesaa akerjord, 3 tøndesaa brak.
1723 2 8 - 5 26 8 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/16 t. hv.
1803 2 5 - - - 5 t. havre.
1820 2 5 - - - 5 tønder.
1845 4 14 - 3 - 8 1/2 t. havre, 1 1/4 t. byg, 1/16 rug, 5/16 t. hv., 17 1/3 t. p.
1865 3 17 - 4 - 9 1/2 t. havre, 1 3/4 byg, 1 1/4 rug, 1 1/4 hv., 18 t. p.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til smaalast. - 1668. Skog til ved og gjerder. Intet rydningsland. Har humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Havnegang hjemme. - 1803. Skog knapt til gjerder og ved. Havnegangen skral. - 1820. Ussel havnegang, men skog til gaardens behov. Maatelig jordbund og kuldlændt.

Brukere.

     Av Smidsrød-gaardene har Søndre Smidsrød den bedste ættehistorie.
     Kristen er bruker 1593, levde endnu 1604. - Truls 1605. - Tor ca. 1610-50, hadde paa slutten Gudmund til medbruker, kanske svigersøn.
     Gudmund Nilssøn ca. 1640-85. Han var skrædder, sier futen, nævnes som haandverker paa Smidsrød allerede 1637. Han var 66 aar 1664, levde vistnok til omkring 1685, og hustruen til 1712, da 90 aar. Efterpaa Gudmund hadde en Tønnes Anderssøn (g. 1687 m. Inger Nilsdatter) gaarden, men døde allerede 1691; han hørte nok med til ætten, for han kaldes op.
     Rasmus Gudmundssøn 1690-1720, utvilsomt søn av ovennævnte Gudmund, da Rasmus ved sit giftermaal sies at være fra gaarden her, og det sjeldne farsnavn støtter til. Rasmus skal være født ca. 1665, og han egtet 1688 Siri Rasmusdatter. Han fik gaarden uten førstebygsel mot løfte om at bygge hus. Han var tømmermand, sier futen. Som vi vet var det 1709-20 uhyggelige krigsaar, og vi faar indtryk av at Rasmus, som de fleste leilændinger, hadde vondt for at slaa sig gjennem. 1720 ga han fra sig gaarden til søn og svigersøn og flyttet til plassen Hagan. Her døde hustruen Siri 1729, og Rasmus giftet sig samme aar med Barbra Andersdatter. Selv døde han 1734; Barbra 1753, da 62. - To barn med Siri: 1. Tønnes, se nedenfor. 2. Gunhild, likesaa.

Første halvdel.

     Kristoffer Perssøn 1719-62, svigersøn av Rasmus, ogsaa tømmermand. Han sies at være fra Bakken og skal være født 1691. Gift 1714 m. Gunhild Rasmusdatter, døde allerede 1718. Egtet saa 1719 Mari, datter av Ola Ingebretssøn og Helge Veien. Kristoffer bodde her helt fra 1714, men skal først 1719 ha faat bygsel paa halve gaarden, og dette bruk kjøpte han ved auktion 1750 for 135 daler (men 1766 maatte efterfølgerne betale odelsløsning saa kjøpesummen kom op i 300). 1761 skjøter han halvdelen til svigersønnen Nils, og aaret efter resten til sønnen Per; hver gav 80 daler. Efterpaa flyttet Kristoffer og Mari til Veien hvor Mari døde 1764, Kristoffer 1772. Kristoffer hadde 14 barn, men flere døde smaa. Efter første hustru levde ingen barn op (sønnen Per døde i 23 aars alder 1737). Efter anden hustru nævner vi ni, men om flere av dem vet vi ingenting: 1. Gunhild, f. 1721, egtet 47 Haaval Larssøn Sem, bodde i Veien. 2. Hans, f. 1723, kom til Østre Ekenes. 3. Inger, f. 1725. 4. Ola, døde 25 aar gl. 5. Helge, f. 1730, egtet 57 Lars Kristenssøn Rakkevik, bodde paa Svensrød. 6. Berte, tvilling med Helge. 7. Marte, f. 1733, egtet 1759 Nils Kristenssøn Sande, fik halve bruket her, men flyttet om et halvt snes aar til Øre. 8. Ingebret, døde 1753, 18 aar. 9. Per, se nedenfor.
     Per Kristofferssøn 1762-93. Født 1738, døde 1802. Gift 1761 m. Mari Evensdatter, født paa Tanstad 1737; ogsaa hun døde 1802. Som før meldt, hadde Per en tid bare halve bruket, men fik hele, da svogeren Nils flyttet. Solgte til sønnen for 400 rdl. og ophold. Seks barn, bare to vokste op: 1. Inger, f. 1761, egtet 87 Nils Perssøn Mellem-Smidsrød. 2. Kristoffer, se nedenfor.
     Kristoffer Perssøn 1793-1822. Født 1765, egtet 91 Helvig Andersdatter Skarphaga, født paa Gipø 1761. Kristoffer døde 1822, Helvig 1831. Fem barn; to sønner vokste op, Anders og Ola, og de delte bruket.
     Bruk 1. Anders Kristoffersen, f. 1793, fik skjøte 1822 paa halvten av farens bruk. Han blev væk ute omkr. 1840, og det er skifte efter ham 1847. Jordveien takseres da for 550 spd. Han hadde 1817 egtet Maria Hansdatter, født paa Nordre Nes 1793, overleve manden en god mandsalder. I skiftet regnes op følgende barn: 1. Hans Andersen, f. 1817. 2. Hans Matias, se nedenfor. 3. Maren, f. 1824, egtet 58 Jan Andersen fra Husø, bodde i Stranda. 4. Helvig, f. 1826, egtet 48 Ola Kr. Finsen Skjerve. 5. Anders, f. 1831, egtet 59 Karen Hanna Olsdatter Skallestad, bodde der. 6. Ingeborg Maria, f. 1833. 7. Peter Arnt, f. 1836, egtet 56 Karen Kirstine Jansdatter, født paa Vallø.
     Hans Matias Andersen 1850-66. Født 1821, døde 1866. Han solgte fra en part til Amund Kristensen, og endda en part. Gift 1846 m. Anne Maria Nilsdatter Øre. Efter mandens død sat enken med jordveien helt til 1888. Barn: Anders, Kristoffer, Nils.
     Bruk 2. Ola Kristoffersen 1822-48. Født 1795, død 1848. Gift m. Ingeborg Abrahamsdatter, født paa Vallø, døde 1876. Ved skiftet efter Ola 1848 værdsættes bruket for 550 spd. Barn: 1. Matias Olsen, se nedenfor. 2. Kristoffer, f. 1823, egtet 47 Else Kristensdatter Nordre Smidsrød og bodde der. 3. Helvig, f. 1825, egtet 46 Anders Mikal Andersen (se bruk 3). 4. Maren, f. 1828, egtet 49 Even Kristensen Nordre Smidsrød hvor de nogen aar fik jordvei.
     Matias Olsen, født 1821, tok ved bruket efter faren. Gift 1843 m. Inger Maria Larsdatter, født paa Hovland 1816 og datter av Lars Jakobsen og Ingeborg Olsdatter som begge døde paa Smidsrød.

Anden halvdel.

     Tønnes Rasmussøn 1720-59, søn av Rasmus Gudmundssøn og født 1691; levde helt til 1780. Efter at ha sittet en mandsalder som leilænding kjøpte han, likesom grannen Kristoffer, 1750 bruket sit for 135 riksdaler, men sønnen maatte 1766 ut med odelsløsning til grevens ældste søn, saa bruket ialt kom paa 300. Tønnes sat i trange kaar. Gift 1720 m. Inger Andersdatter, døde 1759, 66 aar. Barn: 1. Lars Tønnessøn, f. 1722, egtet 1748 Mari Larsdatter Helgerød, Tjømø, bodde paa Tjømø (Haug, senere Svelvik). 2. Anne, kom til Kjernaas, var gift m. Per Kristenssøn fra Ekenes. 3. Rasmus, f. ca. 1728, egtet 1748 Dorte Anunsdatter, f. 1719 paa Hvalø; bodde paa Kruke i Sem. 4. Anders, se nedenfor. 5. Siri, tvilling med Anders, døde ugift 1780 49 aar.
     Anders Tønnessøn 1759-91. Født 1731, døde 1791. Gift to ganger: først 1757 m. Mari Sørensdatter Tokenes, f. 1732, død 1782; saa 1783 m. Kirsti Larsdatter fra Moss. Efter første hustru vokste op tre sønner: 1. Anders Anderssøn, se nedenfor. 2. Nils Anderssøn, f. 1773, egtet 1795 Anne Nilsdatter Mellem-Sem, bodde der. 3. Rasmus Anderssøn, fik senere en part av hjemgaarden (se bruk 3 nedenfor). - Efter Anders Tønnessøns død var boet tynget av stor gjæld. Det blev derfor holdt auktion over jordveien som Hans Føien paa Ørsnes først kjøpte for 500 rdl., men straks overlot ovennævnte Nils Anderssøn som 1795 skjøter eiendommen til broren Anders for 590 rdl.
     Anders Anderssøn 1795-1812. Født 1760, døde 1812. Seilte som skipper. Gift 1785 m. Anne Sørensdatter Bjørnebu, f. 1766. Barn: 1. Søren Andersen, f. 1796, egtet 1829 en enke paa Gipø, bodde senere paa Husø. 2. Maren, f. 1787, egtet 1806 Ola Jørgensen fra Nordre Føien (de bodde mest i Smidsrødhagan). 3. Berte, f. 1799, egtet 1822 Søren Larsen Gipø. 4. Andrea, f. 1802, egtet 1828 Matias Sørensen og bodde paa Kolberg.
     Enken delte op bruket; solgte halvten til Jakob Falck paa Ørsnes (se bruk 4); saa halvdelen av resten til svigersønnen Ola. Resten beholdt enken og giftet sig 1816 m. skipper Hans Sørensen Mellem-Sem som døde 1823; Anne levde til 1846.
     Bruk 3. Rasmus Andersen 1815-48, bror av forrige bruker Anders. Født 1778, blev skipper, egtet 1813 Inger Maria Mikkelsdatter Mellem-Kjølø. Om nogen aar fik Rasmus parten her alene (efter nysnævnte Ola og Hans). Han døde 1848, enken 1852. Barn: 1. Anders Mikal, se nedenfor. 2. Andrea, f. 1813, egtet 1835 Hans Kristensen Skarphaga, bodde i Aarøsund. 3. Inger Maria, f. 1819, egtet 45 skipper Gullik Andreassen fra Øre, bodde her paa gaardens eie.
     Anders Mikal Andersen 1849-68. Født 1816, blev skipper. Gift 46 m. Helvig, datter av Ola Kristoffersen (se bruk 2).
     Gaarden kom under hammeren 1868 og kjøptes av salmaker Kristian Paulsen.
     Bruk 4. Denne fjerdepart av Sø. Smidsrød blev snart efter Anders Anderssøns død 1812 skilt ut som egtet bruk og gik en tid i handelen. Enken solgte parten 1813 til Jakob Falck paa Ørsnes. 1817 blev Kjøl Nes eier, nogen aar efterpaa Johan Kaltvet.
     Amund Kristensen kjøpte bruket 1830, hadde det til 1880; han kjøpte ogsaa til Engen unna bruk 1 og 2. Amund var fra Skarphaga og født 1805. Gift 1831 m. Kristine Maria Mortensdatter, f. 1810 paa Øre, døde 1842 (datter Anne som 1858 egtet Lars Larsen Skarphaga). Amund egtet saa 1858 Inger Lovise Larsdatter Hovland, f. 1825. Deres søn Amund fik senere jordveien.

     Lasken var gammel plass under Søndre Smidsrød. Navnet træffes i flere Vestfold-bygder, altid paa smaa jordveier, og det maa være git, fordi jordveien var kileformet og lignet en laske i et klæsplag. Allerede 1664 sat det folk i Lasken (husmanden Gunnar, død 1690). Men selvstændig skyld fik parten først omkring 1814, og Lasken blev da snart delt. Den ene delen eide skipper Kristian Münster fra 1831 til 55, saa skipper Søren Knutsen. Den andre kjøpte 1845 lensmand Kristen Egeberg.

Smaabruk, tomter og hus under Smidsrød-gaardene.

     Før 1750 hører vi bare om Lasken, Luen, Kolberg og Munkerekka, men i tiden 1750-1800 og endda mer i 1800-aarene kom det op et helt mylder av hus paa Smidsrød-gaardenes eie. Foruten Kolberg nævnes Kolbergbakken, Kolbergaasen, Kolbergstykket, Lia; videre Veien, Kjøveien (vel oprindelig Kjøreveien), Sandbakken, Enga, Graaten, Rønningen o. fl.
     Det er lite lønsomt at prøve paa at følge beboerne og faa frem slegtshistorie - det er stadig ind- og utflytning, og mange av dem er utenbygdsfra. - Et par smaabruk maa dog faa særskilt omtale.
     Provstestykket har navnet av at provsten i Laurentiuskirken i gammel tid selv hadde det i bruk. Eiendomshistorien peker mot at jordstykkets gamle navn er angit i Rødeboken side 185 hvor det hetter at Laurentiuskirken 1396 eier 2 aurabol i Knutsvallum. Dette Knutsvellir (Knutsvollene) kommer ikke igjen i nyere tid, navnet er gaat av bruk; derimot staar det i en jordebik 1580 at til provstens gaard brukes "Smidsrød øde og ækrene, smaa engstykker", og her har vi rimeligvis det gamle Knutsvellir. I matriklen av 1668 fik parten en skyld av 1 pund smør, tidligere hadde den ingen, og provsten høstet da 16 lass høi. Efter grevskapets oprettelse blev Øde-Smidsrød lagt under Jarlsberg hovedgaard; presten ved Laurentiuskirken fik lov til at bruke det en tid fremover, men senere var det enten bønder eller byfolk som fæstet det. Skylden (1 smørpund) glemte de, og i matriklen av 1838 staar jordveien som ny skyldsat og kaldes nu Provstestykket. Parten var da selveiergods og tilhørte Lars Kristiansen paa Nedre Tanstad som 1845 skjøter Provstestykket til sønnen Kristian Larsen som bodde her, men døde ung. De tilhørte Ormestadætten fra Sandeherred (se Østre Smidsrød). Kristian Larsen egtet 1844 sin stedsøster Lovise Nilsdatter, og hun bodde her som enke. Barn: Lars, f. 44, Karen, f. 47, Marie, f. 52. (Om et andet Øde-Smidsrød, se Teie.)
     Smidsrødhagan, i gamle jordebøker kaldt Hougen, tilhørte Mariakirkens prestebord i Tønsberg, og det gamle særnavnet synes at være Kleifaràss (Kleiveraas), nævnt i Rødeboken som tilhørende Mariakirkens prest. I 1600-tallet var skylden 1 linspund tunge, og Mariakirkens prester brukte selv jordstykket helt til forbi 1720. Da blev Hagan vistnok fæstet av en gammel bruker fra Søndre Smidsrød, Rasmus Gudmundssøn, som hadde git fra sig gaarden, og han døde i Hagan 1734. Senere i 1700-tallet blev Hagan drevet sammen med Luen, saaledes av Ola Anderssøn 1783-1809. Efter ham kom skipper Ola Jørgensen fra Føien, gift 1806 m. Maren Andesdatter Søndre Smidsrød; de sies dels at bo i Luen, dels i Hagan hvor Maren døde som enke 1849. Av barn nævnes: Jørgen, Anders, Jens, Anne Maria (g. m. Erik Andreassen), Inger Andrea (egtet 1847 Hans Larsen, født paa Hovland); Maren Olava (egtet 1846 Rasmus Olsen, født paa Gipø). - Nævnte Inger Andrea kjøpte næst før sit giftermaal Smidsrødhagan og blev boende der, og Maren Olava og Rasmus (tilhørte Ølrich-slegten) bodde i Lunden.


Innhold