20. Bergan.

     Navnet lydde oprindelig Bergar, flertal av ordet berg. Men saa kom den bestemte form Bergarnir i bruk, efterhvert avslit til Bergan. Skriftformer: 1399 Berghunum, 1575 Bergenn, 1668 Bergen, 1723 Bergian.
     Skyld. Den var 1575 3 pund smør og 10 linspund mel, og Bergan gik da for fuldgaard. 1668 redusert til halvgaard paa 2 smørpund og 10 linspund tunge.
     Eiere. Bergan er gammelt kirkegods. 1399 eide Peterskirken i Tunsberg 10 aurabol i Bergan, neppe hele gaarden som nok hadde større skyld. Da Peterskirken senere i middelalderen blev nedlagt, kom dens jordegods til Mariakirken, og dens prestebord eier 1575 hele gaarden. Først gjennem skjøter 1850, 57 og 61 blev gaarden indkjøpt av brukerne.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 6 2 6 - -
1668 2 6 4 6 30 8 tøndesaa akerjord, 2 tøndesaa brak.
1723 2 7 - 4 26 7 tønder havre, 1/4 t. blandkorn, 1/16 t. hvete.
1803 2 5 - - - 6 t. havre.
1820 2 7 - - - 6 tønder.
1845 3 11 - 8 - 5 1/2 t. havre, 1 1/2 t. byg, 2/8 t. hvete, 11 t. p.
1865 2 10 - 2 - 4 5/8 t. havre, 1 9/16 byg, 1 7/8 rug, 15/16 hv., 18 t. p.
      Andre oplysninger. 1668. Skog til noget smaalast. Ikke mer jord til oprydning; paalagt at plante humlehage. - 1723. Skog til husbehov og smaalast. Fæhavn i hjemmerasten. 2 strandsiddere, saar ingen ting, betaler hver i aarlig grundleie til jorddrotten 2 ort 16 skilling. - 1803. Skog til husbehov, havnegangen langt unna. - 1820. Skral havnegang; skogen daarlig og langt fraliggende. Jordbunden ganske god.

Brukere.

     De maatte bygsle gaarden av sognepresten ved Mariakirken i Tunsberg, og enkelte av prestene brukte sommetider delvis jorden selv. - Fin hetter brukeren 1593, levde fremover til 1625. - Søren ca. 1625-40. - Nils ca. 1640-55; efter ham staar i mandtallet 1664 to sønner, Ola 20, Søren 13 aar.
     Guttorm Olssøn ca. 1655-85, kom hit som gammel mand, egtet vist enken efter Nils. - I tiden 1685-1700 drev Tønsbergpresten enkelte aar en part av gaarden; desuten omtales et par fattige brukere, Søren og Lars; sidstnævnte hadde leid én av kirkekuene, men ulven rev den ihjel; han flyttet til Roppestad.
     Jørgen Olssøn 1700-1705, døde her da, ca. 40 aar, var neppe fra bygden her. Paa tinget sies at han tok ved gaarden i daarlig stand. Hustruen hette Mari Olsdatter. Søn Hans, se nedenfor. Søn Ola, forsvinder. Datter Anne, døde ung 1717. En anden datter maa den Aase Jørgensdatter være som 1721 egtet Ola Torssøn Føien og flyttet til Tønsberg.
Bruk 1.
     Enken Mari 1705-17.
     Hans Jørgenssøn 1717-43. Født ca. 1695, døde 1743. Gift 1. 1717 m. Helvig, datter av Guttorm Kjølø; hun døde et aars tid efter; gift 2. m. Anne Larsdatter, uvist hvorfra. - Hans hadde en datter med hver hustru: 1. Kari, født 1718, egtet 43 Ola Gunnarssøn Sand. 2. Helvig, se nedenfor.
     Gullik Olssøn 1744-73, svigersøn, var født i Brevik 1707; gift 1. 1738 m. Mari Kristofferdatter fra Øvre Tanstad, døde 43, 31 aar; bodde da paa Kaarød; gift 2. 1744 m. Helvig Hansdatter herfra, født 1721. Gullik og Helvig fik tung erfaring i at miste. Med første hustru hadde Gullik to barn, Per som faldt væk i 22 aars alder, og Anne, død som spædbarn. Med sidste hustru otte barn, herav døde tre rent smaa; resten: 1. Hans Gullikssøn, se bruk 2. 2. Ola, se nedenfor. 3. Lars, f. 55, blev utkommandert og døde i Kjøbenhavn 24 aar gl. 4. Nils, f. 60, blev borte paa sjøen 77 sammen med broren Ola. 5. Per, naadde 7 aar. Da Helvig døde som enke 1784, stod av otte barn bare sønnen Hans igjen.
     Ola Gullikssøn 1774-77, født 1749, omkom 77 sammen med broren Nils. Gift 74 m. Live Larsdatter Rønningen, da enke efter Ola Sand. Datter Anne Maria, blev bare 8 aar.
     Sven Sørenssøn 1778-1807, blev Live's tredje mand. Selv kom ogsaa Sven som enkemand; om hans æt og første giftermaal, se Kjønnerød og Strengsdal. Han døde 1807, op mot 76; Live døde 1811, 70 aar. De hadde to døtre: 1. Marte, f. 1780, egtet 99 Kristen Albretsen Torød. 2. Anne Maria, f. 84, egtet 1812 Halvor Halvorsen fra Lauvesætra i Hedrum.
     Lars Hansen 1808-18 søn av Hans Gullikssøn paa bruk 2 og født 1780. Fór som skipper, men sat i trange kaar; bodde i sine sidste aar først paa Kjøløeie, saa paa Neseie; døde 1830. Gift 1805 m. Ingeborg Persdater fra Vestre Gunnestad, f. 1784, døde 1825. - Barn: 1. Anne, f. 1805, egtet 43 enkemand Hans Jensen Oterbæk. 2. Peter Arnt, f. 1812, egtet 37 Nikoline Nilsdatter Nes, bodde der. 3. Samuel Lorens, f. 1815, egtet 43 Gunhild Maria Mortensdatter fra Sem sogn, bodde først paa Bergan, senere paa Nes. 4. Lovise, f. 1817, egtet 51 Tor Henrik Nilsen Tanstad. 5. Anne Malena, f. 1820, egtet 46 Kristoffer Olsen Knarberg.
     Lars Bergan giftet sig paany 1826 m. Oliane Hansdatter. De hadde en datter Ingeborg. Som enke egtet Oliane en fremling, Johan Fredrik Klo, men han faldt snart væk. De bodde paa Semseie.
     Knut Helgesen 1818-56, en korporal fra Faarum i Ramnes, født vad lag 1780. Døde 1856. Gift, men ingen barn nævnes.
     Bruket blev nu indkjøpt fra staten for tils. 2000 spd. Kjøperne var Hans H. Gundersen (se bruk 2) og Peter Krøger paa Rubberød. De delte det, og særlig Krøgers part blev adskillig opstykket.
Bruk 2.
     Lars Abrahamssøn 1707-13, var fra Sandeherred, sier presten; forsvinder i krigstiden. Gift 1707 m. Anne Evensdatter fra Mellem-Kjølø. Av tre barn vokste datteren Pernille op, f. 1710, gift 1732 m. Lars Kristenssøn, bodde i Rønningen.
     Kristen Olssøn 1714-61, egtet enken Anne. Han var fra Sem sogn staar det i kirkeboken; tjente tolv aar som soldat, slap da fri, fordi han blev sykelig, men nogen knæk kan han ikke ha faat, for han levde til 1761 og blev ved lag 85. Hustruen Anne døde 1738, 71 aar; Kristen egtet saa Inger Persdatter, født i Tangen 1703, døde paa Nes 1769. - Barn, en datter med hver hustru: 1. Inger, f. 1717, egtet 1740 Hans Hanssøn Bugaarden. 2. Anne, f. 1740, egtet 60 Lars Hanssøn Søndre Nes.
     Hans Gullikssøn ca. 1770-1801, søn av Gullik paa bruk 1. Født 1745, sluttet tidlig sjøen, da han nok blev døvhørt; døde 1801. Gift 73 m. Anne Larsdatter Rønningen, f. 1746, døde 1826. - Av ni barn naadde fire voksen alder: 1. Gullik, se nedenfor. 2. Lars, bodde paa bruk 1. 3. Pernille, f. 86, egtet 1816 Mattis Nilsen fra Nesbryggen (de bodde mest paa Berganeie hvor Pernille døde som enke 1840). 4. Helvig, f. 90, egtet 1814 Lars Jonsen Vestre Kjølø, bodde der.
     Gullik Hansen 1802-1826, delte bruket med moren. Født 1775, egtet 97 Anne Mikkelsdatter Kjølø. Trange kaar. De flyttet fra Bergan. Det er skifte efter hustruen Anne i Knarberg 1838. Tre døtre: 1. Lovise, egtet Andreas Freste i Sem. 2. Helvig, blev gift m. Jens Bolæren. 3. Inger, egtet 43 en Reinert Kolbeinsen som omkom et par aar efter, og siden levde hun som enke paa Bolæren.
     Gulliks to svogre, Rasmus Søndre Smidsrød og Jens Skallestad, hadde bruket en kort tid sammen. Begge hadde jord andetsteds, Rasmus mest, derfor fik Jens Bergan-bruket alene. Hustruen Berte Mikkelsdatter døde 1846, Jens 1848. De var barnløse.
     Hans H. Gundersen kjøpte bruket av staten 1850 for 1500 spd., og 1857 kjøpte han ogsaa halvten av bruk 1. Han var født 1820 paa Østre Nøtterø (faren var kommet fra Berganrønningen). Seilte som skipper, var ogsaa reder. Han omkom 1869 (blev skyllet overbord). Gift 1846 m. Elen Lovise Sørby, født i Vaale; hun sat efterpaa med jordveien. Av barn nævnes 1865: Henrik, Inga Ottilie, Ola, Ludvig Halvdan.

Nordre Sand (under Bergan).

     Ingebret Ivarssøn ca. 1705-19. gift m. Marte Larsdatter. Han flyttet til Akerup, senere til Føikaas. Huset paa Sand solgte han for 50 riksdaler til eftermanden.
     Jakob Guttormssøn, gift 1715 m. Anne Nilsdatter Akerup, hadde nogen aar drevet Akerup som han nu overlot til nævnte Ingebret. Jakob levde bare et aar tid paa Sand, var da 39 aar. En søn Guttorm blev 19 aar.
     Ingebret Villumssøn 1721-48, egtet enken Anne. Han hørte til Villumsætten fra Tømmereik, og tre av disse brødrene hadde nu sit gifte fra Akerup. Anne døde barnløs 1740, 63 aar; Ingebret seilte sig bort paa en tur til Moss 1748. Ved skiftet efter hustruen sættes formuen til 326 rdl.; efter Ingebret til 316. De maa derfor ialt ha eid en 4 à 500 daler, en kapital som i den tiden meget faa av bygdens gaardbrukere var gode for. Ingebret hadde ialt 250 daler tilgode hos to svogrer paa Tjømø, Jakob og Nils Kraakere. Sine midler hadde han tjent ved seilas.
     Ola Gunnarssøn 1756-71, søn av lods Gunnar Olssøn Mitta. Ola kom hit fra Brevik. Gift 1743 m. Kari Hansdatter Bergan. Ola døde 1771, 53 aar. - Barn: 1. Helvig, f. 44, egtet 75 Kristoffer Skallestad. 2. Ingeborg, f. 45, egtet 68 Jakob Larssøn Rønningen. 3. Gunnar Olssøn, se nedenfor. 4-6. Jakob, Hans og Lars; av dem døde Hans i 22 aars alder, og de to andre synes ogsaa at være døde unge.
     Gunnar Olssøn, født 1747, lods, døde paa Sand 1789. Sat i trange kaar. Gift 70 m. Anne Larsdatter Rønningen som døde et par aar før manden. De efterlot sig to sønner, Ola, f. 71, og Lars, f. 76, men de forsvinder.
     Nils Larssøn 1777-1800, kjøpte 1783 husene efter Ola Gunnarssøn for 120 daler. Han var født 1753 i Rønningen, kaldtes derfor mest Nils Rønningen, et kjendt navn i Tønsberg-distriktet, for Nils seilte sig op til at bli en navngjeten skipper og reder. Han bygde skuter, og han kjøpte og solgte. 1794 bygde han bark Karen Lovise paa 63 k. lester; 1799 bygde han i Aarøsund brig Marthe Andrea som maalte 82 1/2 k. lester, og aaret efter hadde han under bygning i Larvik bark Emanuel paa 79 lester. Ogsaa jord eide han; 1791 fik han autionsskjøte paa 1/4 av Søndre Nes. Nils blev ikke gammel karen, døde allerede 1800. Han hadde 1775 egtet Kari Andersdatter fra Vestre Ekenes, født 1752; hun overlevde Nils til 1821. Av ti barn vokste otte op; herav var de syv døtre, men det var nok av friere til Nils Rønningens jenter, tilmed fra Stokke, og alle vielser maatte foregaa i huset paa Sand, for det var blit simpelt at reise til kirken. - Skiftet efter Nils holdtes først 1811, og boets formue sættes da til hele 40000 riksdaler, men dalerne var jo lite værd i de aarene. Ved skiftet efter enken 1823 blev nettosummen 2312 spesidaler. - Barna var: 1. Marte Maria, f. 1775, egtet 1800 skipper Lars Jakobsen Rønningen, bodde paa Søndre Sand. 2. Pernille, f. 77, egtet 1800 skipper Kristen Mattissen Ulvø. 3. Helvig, tvilling, f. 81, egtet 1802 skipper Gjert Bull, Bogen, Stokke. 4. Andrea, f. 83, egtet 1807 skipper Anders N. Ambjørnsen Brevik, se Stranda. 5. Nils Nilsen, se nedenfor. 6. Anne, f. 87, egtet 1807 skipper Morten Mikkelsen Øre. 7. Inger, f. 89, egtet 1809 skipper Ola Jakobsen Rønningen, bodde i Bugaarden. 8. Lovise, f. 94, egtet 1815 skipper Hans N. Ambjørnsen Brevik, bodde paa Nordre Aarø.
     Nils Nilsen 1810-59, søn av forrige, født 1785, kjøpte husene efter forældrene og fik bygsel paa jorden. Husene som faren vel hadde bygd om, takseres 1859 for 760 spd. Nils fór som skipper, men hadde ikke farens held til at samle midler. Døde 1859. Gift m. Anne Margreta, født Thom, døde 1853, 58 aar. De hadde otte sønner og en datter: 1. Anders Jakob Nilsen, f. 1816, seilte længe som skipper, hadde hus og tomt i Aarøsund; gift m. Ovidia Tellefsen fra Fredriksvern. 2. Nils Karenius, f. 1817, skipper, bodde mest i Brevikbugta; gift m. Elen Sofia Andersen fra Drammen. 3. Arnt Martinius, født 1819, forsvandt i utlandet 1842, lot ikke mer høre fra sig. 4. Elise Maria, f. 1821, egtet 46 toldrorskar Ola Guttormsen, da enkemand, bodde en tid i Aarøsund, senere i Larvik. 5. Olaves, f. 1823, blev toldrorskar i Aarøsund; egtet 49 Augusta Sofia Ambjørnsen, Brevik. 6. Nikolaus, f. 1825, forsvandt 1845 i utlandet. 7. Peter Ludvig, f. 1826, hadde hus og tomt i Aarøsund; gift m. Karoline Andersen fra Drammen. 8. Gregers Adolf, f. 1829, egtet 1856 i Sandeherred Oleane Fredrikke Andersdatter Dahl, bodde i Sandeherred. 9. Bernhard, f. 1831, skar ut utenlands 1853, men de hørte dog fra ham.
     Jordveien blev indkøpt fra staten 1861 av et konsortium av fem Nøtterø-mænd. 1871 fik Kristiane og Rebekka Agerup auktionsskjøte paa den.

Berganrønningen.

     Lars Kristenssøn ca. 1735-73, synes at være første mand her. Han skal være født ved lag 1708, for han sies aa være 65 aar, da han døde 1773. Han vokste op paa Oserød (om hans æt se der). 1732 blev han gift m. Pernille Larsdatter fra Bergan, f. 1710, døde 1778. Fra dem nedstammer Rønningen-slegten. Efter kirkeboken hadde de syv barn som kom over barneaarene: 1. Jakob Larssøn, se nedenfor. 2. Mari, f. 38, naadde 18 aar. 3. Anne d. ældre, f. 41, egtet 70 Gunnar Olssøn Nordre Sand. 4. Live, tvilling til forrige, egtet 71 enkemand Ola Gunnarssøn Sand. 5. Anne d. yngre, f. 46, egtet 73 Hans Gullikssøn Bergan. 6. Anders Larssøn, se nedenfor. 7. Nils Larssøn, f. 53, blev den mest kjendte av slegten, bodde paa Nordre Sand (se ovenfor).
     Jakob Larssøn 1773-77, søn av forrige, født 1735, blev borte paa sjøen 1777. Han seilte med Fortuna paa 13 1/2 k. lester; laante 1769 100 daler av Kristian Tønder i Kragerø "for at fylde summen". Gift 1768 m. Ingeborg Olsdatter fra Nordre Sand, f. 1745. Ved skiftet efter Jakob blev det 125 daler at dele. - Barn: 1. Jakob, f. 68, se Tømmereik. 2. Lars, f. 74, se Nordre Sand. 3. Ola, f. 77, kom til Bugaarden. - Om enken efter Jakob, se nedenfor.

Nordre Rønningen.

     Anders Larssøn 1776-82. Født 1749, døde paa sjøen 1782. Han og broren Nils kjøpte 1779 for 1500 rdl. skuten Emanuel paa 40 k. lester av Anders Jenssøn Stavnum. Ved skiftet efter Anders blev arvesummen 800 riksdaler (husene takseres da for 150). Hustruen Oline Hansdatter var ikke fra bygden her. Tre barn vokste op: 1. Lars Anderssøn, f. 1776, blev skipper, bodde paa Nedre Skjerve. 2. Pernille, f. 78, egtet Per Andersen Søndre Føien. 3. Johanne Maria, f. 80, egtet Nils Kristofferssøn Øvre Skjerve.
     Gunnar Madssøn 1782-1810, egtet 82 enken Oline Hansdatter. Efter dem har Nøtterø-slegten Gundersen navnet sit. Gunnar var søn av Mads Larssøn Søndre Sand og født 1758. Ved at egte enken efter Anders Rønningen fik han baade hus og skutepart (i Emanuel); seilte stadig som skipper, men hadde nok ikke samme held som grannen Nils Rønningen, for han laaner stadig penger. Han døde 1814. Hustruen naadde 95 aar, levde helt til 1843. Efter kirkeboken hadde de følgende barn: 1. Anders Gundersen, f. 1783, døde i 25 aars alder. 2. Mads, se nedenfor. 3. Hans Gundersen, f. 88, kom til at bo paa Østre Nøtterø, se der. 4. Inger Maria, f. 91, egtet 1813 Anders Jakobsen Østre Nøtterø, bodde paa Nedre Sem, senere paa Oterbæk. 5. Ola Gundersen, f. 94, skipper som brødrene, se Roppestad. 6. Jakob Gundersen, f. 93, ogsaa skipper; egtet 1831 Kristine Martine Bugge, søster av broren Ola's hustru, f. 1809.Om dem se Skallestad.
     Mads Gundersen 1810-62, fik bygsel paa jordveien 1810, kjøpte den av staten 1859 for 200 spd.; han eide 1827-51 ogsaa Kjøløholmen; desuten hadde han jordvei paa Torød. Mads var født 1786, døde 1862. Han seilte en lang aarrække som skipper; førte en tid Lars Skjerve's brig Resolution, saa Lars Jakobsen paa Sands brig Petronelle, osv. - Mads Gundersen var gift m. Ragne Maria Ellevsdatter som han egtet som enke. Hun døde efter et fald fra en vogn 1849, 58 aar. Med første mand hadde hun sønnen Jakob Jakobsen, skipper, bodde i Tønsberg. Med Mads hadde hun ni barn, herav vokste seks op: 1. Elen Dortea, f. 1814, egtet 43 Hans Jørgen Nes paa Sem. 2. Oline, f. 1816, egtet 35 Anun J. Larsen, Bugarden. 3. Mads M. Gundersen, f. 1819, flyttet til Fr.stad. 4. Gunder M. Gundersen, f. 1822, egtet 63 Laura Falck. 5. Anders M. Gundersen, f. 1824, kjøpte hjemstedet efter forældrene for 700 spd.; kjøpte ogsaa Brevikbugta (gift a) m. Fredrikke Orth; b)m. Cornelia Johanne Carsten). 6. Elisabet, f. 1831, egtet 56 skipper Edvard Stribolt, født i Eidanger.

Søndre Rønningen.

     Anders Perssøn egtet 1783 Ingeborg Olsdatter, enken efter Jakob Larssøn, og de bodde i Søndre Rønningen. Anders var fra Buerstad og født 1757. Seilte som skipper og blev vist væk paa sjøen. Ingeborg døde her som enke 1825.
     Per Andersen, søn av forrige, var født 1784, blev ogsaa skipper, men maatte i ældre aar gjøres umyndig. Han hadde jordvei paa Søndre Nes; kjøpte 1852 ogsaa parten her i Rønningen. Han var gift m. Elisabet Ulrikka Nelle, f. 1795 i Ullensaker. De hadde datteren Ingeborg Martine, f. 1832, egtet 57 skipper Nils Nilsen som var født 1825 paa Sjuestok i Stokke og søn av Nils Andreassen og Anne Maria Ellevsdatter (hun blev siden gift m. Søren Gundersen Bjønnes). Nils Nilsen overtok 1861 svigerforældrenes eiendom mot at paata sig at forsørge dem. Han eide ogsa jord paa Nordre Aarø.


Innhold